2012

A. Funkcionář: Martin Vokatý, Ing. arch.

datum narození:3.5.1968

B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí

Název: Město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

IČ: 00278360

Vykonávaná funkce: Člen rady města

  • C. Období, za které se čestné prohlášení podává: 1.1.2012-31.12.2012
  • D. Evidenční orgán: Tajemník Městského úřadu Trutnov
  • E. Počet vyplněných stran: 5


V Trutnově dne 11.6.2013

II a) podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost

NE

   

ANO

Předmět podnikání / výdělečné činnosti

Způsob a místo výkonu podnikání / výdělečné činnosti

1.

 pronájem nemovitostí Trutnov 

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

II b) byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost

NE

   

ANO

x

Charakteristika účasti ve

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

Člen představenstva

Atip,a.s.

Trutnov, Pražská 169

25261568

2.

Jednatel Vrchlabský pivovar Trutnov, Pražská 169  27489191 

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

II c) byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost

NE

   

ANO

x

Charakteristika orgánu

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

dozorčí rada

Oblastní nemocnice a.s. Trutnov

26000237

2.

dozorčí rada Skiareál Špindlerův Mlýn  Špindlerův Mlýn 47468246

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

II d) vykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

NE

x

 

ANO

 

Charakter činnosti

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí

NE

x

 

ANO

 

Druh nemovitosti

Druh vlastnictví

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč

NE

x

 

ANO

 

Název

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů

NE

x

 

ANO

 

Druh

Emitent

Cena v Kč

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností

NE

x

 

ANO

 

Obchodní jméno/ název

Identifikační číslo

Hodnota obchodního podílu

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

IV a) získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč

NE

   

ANO

x

Druh

Zdroj

Výše příjmu nebo majetkové výhody

1.

mzda

ATIP a.s.

350000,- Kč

2.

odměna

Skiareál Šp. Mlýn

250000,- Kč

3.

nájemné pronájem nemovitosti 1000000,- Kč

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

IV b) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč

NE

x

 

ANO

 

Druh závazku

Výše v Kč

Jméno / název věřitele

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     
Kategorie: radní

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-trhy.gif