informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2017
(stav k 25.07. 2017) 

1. P. V., Tachov 1
Věc: Poskytnutí informace - rozhodnutí ve věci správního řízení o přestupku, spisu sp.zn. 2016/6119/SPR/SMM, týkající se provozu motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že žadatel o informaci nebyl účastníkem předmětného řízení, ani jeho zmocněncem, ani nedokládal důvod právního zájmu ve smyslu správního řádu, byla mu požadovaná informace poskytnuta v anonymizované podobě (tj. znečitelnění jmen, příjmení a registrační značky předmětného vozidla). Informace byla poskytnuta. 

2. Mgr. V. W., 751 24 Přerov
Věc: Poskytnutí informace - kolik bylo v letech 2014 až 2016 na ORP Trutnov vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF. Žadateli byla poskytnuta informace o počtech vyjmutí ze ZPF (trvalém/dočasném) takto: v roce 2014 to bylo 64/2, v roce 2015 to bylo 91/4, v roce 2016 to bylo 130/5. Informace byla poskytnuta.

3. ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - k zadání zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 pro lesy v majetku města Trutnova a směrnice města Trutnova pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žádost byla podána již v roce 2016, pod číslem 62/2016, kdy byla rozhodnutím města odmítnuta. Žadatel proti rozhodnutí podal odvolání, na základě kterého Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydané rozhodnutí o odmítnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení se svým závazným stanoviskem. Následně byla informace v celém požadovaném rozsahu žadateli poskytnuta do datové schránky.

4. Odvoz Vozu s.r.o, Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - částí spisu vedeného ke správnímu řízení o správním deliktu, spisová značka 2016/7322/SPR-SROV. Žadatel je zmocněncem účastníka předmětného řízení, proto mu byly požadované části spisu poskytnuty bez provedení anonymizace osobních údajů. Informace byla poskytnuta.

5. JUDr. T. P., 742 45 Fulnek
Věc: Poskytnutí informací - veškerých smluv mezi městem Trutnovem a společností Českomoravská komoditní burza Kladno a jejími Dohodci. Dále zadávacích podmínek k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016 městem Trutnovem s uvedenými Dohodci. Současně žadatel požaduje zveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace byly poskytnuty. S ohledem na velký objem dat, které tyto informace přestavují (přes 12 MB), je zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup jen tato průvodní informace.

6. Mgr. M. J., za Biokontakt, z. s., IČO 26549875
Věc: Poskytnutí informací - dokumentů souvisejících s plánovanou výstavbou nové hasičské zbrojnice v HSM Trutnov - studie proveditelnosti, text oznámení zahájení územního řízení, závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Trutnov, související koordinovaná stanoviska, texty zadání zpracování projektu a informace, kde se lze seznámit s podklady ke koupi pozemku pro uvedený záměr výstavby. Informace byla poskytnuta. S ohledem na velký objem dat, které tyto informace přestavují (přes 10 MB), je zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup jen tato průvodní informace.

7. AMA, s.r.o., IČO 61327557, Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města Trutnova na rok 2017, případně na výhled 2017 až 2020, a případně dokončovaných akcí z minulých let. Informace o plánovaných investičních akcích byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem.

8. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/2079/SPR/SMM, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

9. O. K., 530 02 Pardubice
Věc: Poskytnutí informací - týkající se pozemkových parcel 170/10 a 170/4 v k.ú. Horní Malá Úpa. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

10. Istav Media, s.r.o, IČ: 03441725, Nádražní ul. 762/32, Praha 5 - Smíchov
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města Trutnova na rok 2017. Informace o plánovaných investičních akcích byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem.

11. Ing. P. S., 779 00 Olomouc
Věc: Poskytnutí informace - týkající se vlastnictví a provozování radaru a zaslání snímku ze dne 31.12.2016 se záznamem vozidla v žádosti uvedené RZV. Informace byla poskytnuta zasláním doporučeným dopisem.

12. D. S., 691 41 Břeclav
Věc: Poskytnutí informace - zda vedeme jakoukoliv evidenci šikanózních žádostí o informace, pokud ano, kolik takových žádostí evidujeme, a jaký byl celkový počet žádostí za roky 2016 - 2016. Informace o tom, že takovouto evidenci nevedeme, byla poskytnuta zasláním e-mailové zprávy.

13. Ing. Z. P., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - o počtu a umístění výherních hracích automatů povolovaných obcí. Informace byla poskytnuta zasláním e-mailové zprávy.

14. K. Š., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - dokumentace k vodnímu dílu "vrtaná studna na p.p.č. 889/21 v k.ú. Trutnov". Informace byla poskytnuta zasláním zprávy doporučeným dopisem.

15. AD auditoři a daňoví poradci, a.s., IČ 25266292, Bratří Štefanů 1069/79b, 500 02 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2016/14577/SPR-SR/NOH. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky.

16. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/2260/SPR/KAV, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

17. Mgr. L. V., 391 43 Mladá Vožice
Věc: Poskytnutí informace - ke zcelování pozemků rozhodnutím stavebního úřadu. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

18. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/2089/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

19. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/5928/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

20. Biokontakt, z. s., IČ 26549875, Brno
Věc: Poskytnutí informace - zaslání seznamu všech případů vedených správních řízení o uložení nápravných opatření v důsledku negativního dopadu na životní prostředí (spisovou značku, slovní označení, jak bylo řešeno, zda uložena sankce) za roky 2015 a 2016. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

21. M. H. Praha 6
Věc: Poskytnutí informace - o nájmu pozemku 2835/1, Zámečnická ul., Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

22. Odvoz Vozu s.r.o, IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu č.j. 2016/13046/SPR-SR, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

23. CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 130 00 Praha 3
Věc: Poskytnutí informací - zaslání seznamu právnických osob, v nichž má město Trutnov většinovou majetkovou účast (samostatně nebo s jiným územně samosprávným celkem). Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

24. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informací - ze správního spisu 2016/13591/SPR-SR. Informace byla anonymizována (rozhodnutím částečně odmítnuta) vzhledem k tomu, že žadatel sice uvedl, že je zmocněncem účastníka správního řízení, toto však do doby poskytnutí informace nedoložil (i přes výzvu povinného subjektu, aby tak učinil). Ve zbývající části bylo žadateli vyhověno a informace mu byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky.

25. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2016/17715/SPR-SR NOH. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení. 

26. ODVOZ VOZU s.r.o., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 2017/125/SPR-SR (HAL). Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení.

27. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - ze správního spisu 42151/2017. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky vzhledem k tomu, že žadatel je zmocněncem účastníka tohoto správního řízení. 

28. JUDr. L. H., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - za jakou kupní cenu nabízí město Trutnov prodej p.p.č. 2013/8 Společenství vlastníků Švédská 463, 464 v Trutnově. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky s tím, že ceny jsou veřejně dostupné na webu města Trutnova (schváleny byly usneseními Rady města Trutnova RM č 2011-957/19 ze dne 12.09.2011, RM č. 2017-422/8 ze dne 24.04.2017 a RM č. 2017-421/8 ze dne 24.04.2017).

29.MUDr. A. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informací - o přestupkovém řízení na úseku stavebního řádu. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem, v souladu s jeho žádostí.

30.M. V., Vysoké Veselí
Věc: Poskytnutí informací - kopie správního spisu 2016/16430/SPR-SR-HAL. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do datové schránky žadatele, který je účastníkem předmětného řízení, v souladu s jeho žádostí.

31.Ing. Š. G., 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - kopií nájemních smluv města na nebytové prostory v centru města pro stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklého do znaleckého posudku. Informace byla poskytnuta zasláním zprávy do e-mailové schránky žadatele, v souladu s jeho žádostí.

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

  banner-volby2017-3.jpg