2009

  • A. Funkcionář: Michal Šubrt
    datum narození: 9.2.1958
  • B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí

Název: Město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

IČ: 00278360

Vykonávaná funkce: člen rady města

  • C. Období, za které se čestné prohlášení podává: 1.1.2009-31.12.2009
  • D. Evidenční orgán: Tajemník Městského úřadu Trutnov
  • E. Počet vyplněných stran: 5


V Trutnově dne 28.5.2010

II a) podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost

NE

   

ANO

x

Předmět podnikání / výdělečné činnosti

Způsob a místo výkonu podnikání / výdělečné činnosti

1.

pronájem

pronájem nemovitostí Trutnov

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

II b) byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost

NE

   

ANO

x

Charakteristika účasti ve

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

jednatel

Centr drogerie

Trutnov

25947745

2.

jednatel

Centr drogerie

Trutnov

25270451

3.

jednatel

Info-D

Trutnov

25926349

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

II c) byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost

NE

x

 

ANO

 

Charakteristika orgánu

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

II d) vykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

NE

   

ANO

x

Charakter činnosti

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

vedoucí střediska

Barvy a laky Hostivař

Praha

26765306

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí

NE

x

 

ANO

 

Druh nemovitosti

Druh vlastnictví

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč

NE

x

 

ANO

 

Název

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů

NE

x

 

ANO

 

Druh

Emitent

Cena v Kč

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností

NE

x

 

ANO

 

Obchodní jméno/ název

Identifikační číslo

Hodnota obchodního podílu

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

IV a) získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč

NE

   

ANO

x

Druh

Zdroj

Výše příjmu nebo majetkové výhody

1.

plat

Centr drogerie

620000,- Kč

2.

plat

Barva a laky Hostivař

602000,- Kč

3.

pronájem

pronájem nemovitostí

370000,- Kč

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

IV b) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč

NE

   

ANO

x

Druh závazku

Výše v Kč

Jméno / název věřitele

1.

hypotéka

3500000,-

Reiffeisen Bank

2.

hypotéka

800000,-

Money Bank

3.

hypotéka

1500000,-

Česká spořitelna

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

mapy.gif