2007

  • A. Funkcionář: Ivan Adamec, Mgr.
    datum narození: 21.3.1960
  • B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí

Název: Město Trutnov

Sídlo: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov

IČ: 00278360

Vykonávaná funkce: Starosta města

  • C. Období, za které se čestné prohlášení podává: 1.1.2007-31.12.2007
  • D. Evidenční orgán: Tajemník Městského úřadu Trutnov
  • E. Počet vyplněných stran: 5


V Trutnově dne 25.6.2008

II a) podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost

NE

x

 

ANO

 

Předmět podnikání / výdělečné činnosti

Způsob a místo výkonu podnikání / výdělečné činnosti

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

II b) byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost

NE

x

 

ANO

 

Charakteristika účasti ve

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

II c) byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost

NE

   

ANO

x

Charakteristika orgánu

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

člen dozorčí rady

Městský bytový podnik,s.r.o.

Trutnov 

60915013 

2. první jednatel DOLCE VITA,s.r.o., v likvidaci  Trutnov  64790762 
3.

člen dozorčí rady

Technické služby,s.r.o.

Trutnov

25968084

4.

člen dozorčí rady

Lesy a parky Trutnov,s.r.o.

Trutnov

25968700

5.

člen představenstva

Společnost Horní Labe,a.s.

Trutnov

46506306

6.

člen dozorčí rady

Transport,s.r.o.

Trutnov

62063588

7.

člen dozorčí rady

VZP

Praha

41197518

8.

člen správní rady

Správa železniční dopravní cesty

Praha

70994234

9.

       

10.

       

11.

       

II d) vykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář

NE

x

 

ANO

 

Charakter činnosti

Obchodní firma / název

Sídlo / umístění organizační složky

Identifikační číslo

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III a) vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí

NE

x

 

ANO

 

Druh nemovitosti

Druh vlastnictví

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

7.

       

8.

       

9.

       

10.

       

III b) vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž souhrnná cena přesáhla částku 500 000 Kč

NE

 

ANO

Název

Cena v Kč

Způsob nabytí

1.

 bazén 712000,-  koupě 

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů

NE

x

 

ANO

 

Druh

Emitent

Cena v Kč

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

III d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností

NE

x

 

ANO

 

Obchodní jméno/ název

Identifikační číslo

Hodnota obchodního podílu

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

IV a) získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce podle části III., odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč

NE

   

ANO

x

Druh

Zdroj

Výše příjmu nebo majetkové výhody

1.

odměna

VZP Praha

150000,- Kč

2.

odměna

TST,s.r.o

6000,- Kč

3.

odměna

Transport TU

24987,- Kč

4.

odměna Spol. Horní Labe  46987,- Kč 

5.

odměna Lesy a parky,s.r.o  6000,- Kč 

6.

odměna MBP, s.r.o.  6000,- Kč 

7.

odměna Senát PČR  1038000,- Kč 

8.

prodej Škoda Octavia 4x4  540000,- Kč 

9.

     

10.

     

IV b) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč

NE

 

ANO

x

Druh závazku

Výše v Kč

Jméno / název věřitele

1.

úvěr ze st. spoření 125586,-  MPSS 

2.

úvěr ze st. spoření  26480,-  MPSS 

3.

hypot. úvěr 463925,27  KB 

4.

úvěr ze st.spoření 29343,70  ČMSS 

5.

     

6.

     

7.

     

8.

     

9.

     

10.

     

Nahoru


on-line2.jpg
banner-trutnov.gif
formulare.jpg

 

banner-volby2017-3.jpg