Návody na řešení různých životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.


(Při vyhledávání konkrétní životní situace můžete využít klávesovou zkratku Ctrl+F)

OdborNázev životní situaceOdpovídá (kontaktní osoba)
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. §25 odst. 6 písm. c) bod 2. Zvláštní užívání komunikace – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny Bc. Andrea Dvořáčková, referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Bc. Andrea Dvořáčková referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Zvláštní užívání komunikace Alice Zachovalová
Odbor majetku města Ztráty a nálezy Eva Morávková
MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych
Odbor majetku města Zřízení věcného břemene Ilona Hubáčková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Změna jména a příjmení Bc. Helena Potočková
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Závazné stanovisko k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic, k výstavbě lesních melioračních systémů Ing. Markéta Zárubová
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Zásah do významného krajinného prvku ( VKP) Ing. Markéta Zárubová
Živnostenský odbor Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Žádost o vydání územního souhlasu Eva Knotková, Bc. Lenka Baierová
Odbor životního prostředí Žádost o vydání loveckého lístku Ing. Vendelín Žačok
Živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor životního prostředí Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let Ing. Vendelín Žačok
odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Žádost o stavební povolení Bc. Lenka Baierová, Eva Knotková
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. František Přibyl
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Bc. Helena Potočková
Odbor životního prostředí Vyrozumění o těžbě dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Ing. Vendelín Žačok
Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov Vydání rybářského lístku Ing. Kateřina Rejlová, tel.: 499 803 248
Správní odbor Vydání řidického průkazu Bc. Petr Bartůněk
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání občanského průkazu Mgr. Jiří Henych
Správní odbor, oddělení matriky a evidence obyvatel Vydání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Bc. Helena Potočková
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání cestovního dokladu Mgr. Jiří Henych
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Uzavření manželství v cizině Bc. Helena Potočková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Uzavření manželství občanskou nebo církevní formou Bc. Helena Potočková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění Bc. Helena Kubíčková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do domu s pečovatelskou službou Bc. Helena Kubíčková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do Domova pro seniory Trutnov Bc. Helena Kubíčková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení pro vodní dílo sloužící k odběru podzemních vod (studna, pramenní jímka) Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení kanalizace , vodovod nebo kanalizační či vodovodní přípojka Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo, systém země x voda Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí městského úřadu Trutnov Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Tomáš Síč
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Schválení manipulačního řádu Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Správní odbor Registrace vozidel a změny údajů v registru silničních vozidel Bc. Petr Bartůněk
Odbor majetku města Pronájem a výpůjčka pozemků a pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Trutnova Dagmar Šitinová, tel. 499 803 288, e-mail: sitinova@trutnov.cz
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Prohlášení o volbě druhého jména Bc. Helena Potočková
Odbor majetku města Prodej nemovitostí z majetku města Blanka Možíšová
Odbor majetku města Prodej domů, bytů a nebytových prostor mimo Zásady pro prodej Blanka Košťálová
Odbor majetku města Prodej domů, bytů a nebytových prostor dle Zásad pro prodej Blanka Košťálová
Správní odbor, odd. matrika Příjmení žen Bc. Helena Potočková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Příjmení po rozvodu manželství Bc. Helena Potočková
Odbor majetku města - oddělení bytů Přijímání a vyřizování žádostí o byt Alena Illnerová
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou před 1.1.2007 Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou po 1.1.2007 Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru povrchové vody Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru podzemních vod ze stávající studny či prameniště Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k některým činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k některým činnostem - práce ve vodním toku Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Finanční odbor Poplatek ze psů Alena Troblová
Finanční odbor Poplatek za odpad Světlana Fořtová
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené Bc. Helena Kubíčková
Odbor Kancelář MěÚ - Inforecepce Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT Vladislav Šmída, odborný zaměstnanec Inforecepce Městského úřadu Trutnov tel.: 499 803 310, smida@trutnov.cz
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Opatrovnictví dospělých osob (plnoletých) Bc. Helena Kubíčková
Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení osobních doladů a evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Ohlášení stavby Bc. Lenka Baierová, Eva Knotková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Nepřiznivé sociální situace Bc. Helena Kubíčková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Některé činnosti v záplavových územích Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy Bc. Helena Kubíčková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Narození v cizině Bc. Helena Potočková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Narození - vystavení rodného listu (prvopis) Bc. Helena Potočková
Odbor správní, odd. právní, úsek matriky Nahlížení do matričních knih a sbírky listin Bc. Helena Potočková
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Kácení dřevin rostoucích mimo les. Ing. Markéta Zárubová

  

  

Nahoru

 

1866-2016.jpg