Návody na řešení různých životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.


(Při vyhledávání konkrétní životní situace můžete využít klávesovou zkratku Ctrl+F)

OdborNázev životní situaceOdpovídá (kontaktní osoba)
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. §25 odst. 6 písm. c) bod 2. Zvláštní užívání komunikace – umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, nebudou-li bezprostředně odstraněny Bc. Andrea Dvořáčková, referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Bc. Andrea Dvořáčková referentka oddělení silničního hospodářství a dopravy
odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy Zvláštní užívání komunikace Alice Zachovalová
odbor rozvoje a majetku města Ztráty a nálezy Eva Morávková
MěÚ Trutnov, správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych
Odbor rozvoje a majetku města Zřízení věcného břemene Ilona Hubáčková
Správní odbor, oddělení matriky Změna jména a příjmení Jana Vaňková
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Závazné stanovisko k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha, k výstavbě lesních cest a svážnic, k výstavbě lesních melioračních systémů Ing. Markéta Zárubová
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Zásah do významného krajinného prvku ( VKP) Ing. Markéta Zárubová
Živnostenský odbor Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov. Žádost o vydání územního souhlasu Eva Knotková, Bc. Lenka Baierová
Živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
živnostenský odbor Žádost o vydání koncese - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Odbor životního prostředí Žádost o udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní úmyslnou těžbu v lesních porostech mladších než 80 let Ing. Vendelín Žačok
odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Žádost o stavební povolení Bc. Lenka Baierová, Eva Knotková
Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy MěÚ Trutnov. Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. František Přibyl
Správní odbor, odd. matriky Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Jana Vaňková
Odbor životního prostředí Vyrozumění o těžbě dříví v lese, ve kterém vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu nebo bez protokolem o převzetí převzaté lesní hospodářské osnovy Ing. Vendelín Žačok
Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov Vydání rybářského lístku Ing. Kateřina Rejlová, tel.: 499 803 248
Správní odbor Vydání řidického průkazu Petr Bartůněk
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání občanského průkazu Mgr. Jiří Henych
Správní odbor, oddělení matriky a evidence obyvatel Vydání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Jana Vaňková
Správní odbor, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Vydání cestovního dokladu Mgr. Jiří Henych
Správní odbor, oddělení matriky a evidence obyvatel Uzavření manželství v cizině Jana Vaňková
Správní odbor, oddělení matriky a evidence obyvatel Uzavření manželství občanskou nebo církevní formou Jana Vaňková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do domu s pečovatelskou službou PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Umístění do Domova pro seniory Trutnov PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení pro vodní dílo sloužící k odběru podzemních vod (studna, pramenní jímka) Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavební povolení kanalizace , vodovod nebo kanalizační či vodovodní přípojka Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stavba vrtů pro tepelné čerpadlo, systém země x voda Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí městského úřadu Trutnov Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Tomáš Síč
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Schválení manipulačního řádu Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Správní odbor Registrace vozidel a změny údajů v registru silničních vozidel Petr Bartůněk
Odbor rozvoje a majetku města Pronájem a výpůjčka pozemků a pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Trutnova Dagmar Šitinová, tel. 499 803 288, e-mail: sitinova@trutnov.cz
Správní odbor, odd. matriky Prohlášení o volbě druhého jména Jana Vaňková
Odbor rozvoje a majetku města Prodej nemovitosti z majetku města Blanka Možíšová
Odbor rozvoje a majetku města, odd. správy a ochrany majetku Prodej domů, bytů a nebytových prostor mimo Zásady pro prodej Ing. Blanka Machová
Odbor rozvoje a majetku města - odd. správy a ochrany majetku Prodej domů, bytů a nebytových prostor dle Zásad pro prodej Ing. Blanka Machová
Správní odbor, odd. matrika Příjmení žen Jana Vaňková
Správní odbor, odd. matrika Příjmení po rozvodu manželství Jana Vaňková
Odbor rozvoje a majetku města - oddělení bytů Přijímání a vyřizování žádostí o byt Alena Illnerová
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou před 1.1.2007 Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k užívání „kolaudace“ pro stavbu povolenou po 1.1.2007 Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru povrchové vody Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k odběru podzemních vod ze stávající studny či prameniště Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k některým činnostem v ochranných pásmech vodních zdrojů Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Povolení k některým činnostem - práce ve vodním toku Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Finanční odbor Poplatek ze psů Alena Troblová
Finanční odbor Poplatek za odpad Světlana Fořtová
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Parkovací průkaz pro osoby těžce zdravotně postižené PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
Odbor Kancelář MěÚ - Inforecepce Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy Czech POINT Vladislav Šmída, odborný zaměstnanec Inforecepce Městského úřadu Trutnov tel.: 499 803 310, smida@trutnov.cz
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Opatrovnictví dospělých osob (plnoletých) PaedDr. Karel Rouha, Iva Jaklová, DiS.
Městský úřad Trutnov, správní odbor, oddělení osobních doladů a evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Mgr. Jiří Henych, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - právnická osoba se sídlem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
Živnostenský odbor Ohlášení živnosti - fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR Ing. Zdeněk Kopecký
odbor výstavby - oddělení územního řízení a stavebního řádu Ohlášení stavby Bc. Lenka Baierová, Eva Knotková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Nepřiznivé sociální situace PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
Odbor životního prostředí - oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Některé činnosti v záplavových územích Ing. Brázdová, Andrová DiS., Ing. Boušková, Ing. Pechková
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Návrat z výkonu trestu odnětí svobody a ústavní nebo ochranné výchovy PaedDr. Karel Rouha, Bc. Lenka Trnková
správní odbor, odd. matriky Narození v cizině Jana Vaňková
správní odbor, oddělení matriky Narození - vystavení rodného listu (prvopis) Jana Vaňková
správní odbor, oddělení matriky Nahlížení do matričních knih a sbírky listin Jana Vaňková
Odbor životního prostředí, MěÚ Trutnov Kácení dřevin rostoucích mimo les. Ing. Markéta Zárubová

  

  

Nahoru

 

Videožurnál města Trutnova