Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou a má charakter daně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatníkem poplatku za užívání veřejného prostranství je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Obecně závazné vyhlášce č. 6/2019.Podmínky a postup řešení:

1) Ohlašovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veř. prostranství po dobu 1 dne, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veř. prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Ohlašovací povinnost se vztahuje i na užívání veřejného prostranství, které je od poplatku osvobozeno. 

2) Poplatník má povinnost podle konkrétní sazby poplatku, obsažené v OZV č. 6/2019 čl. 5, vypočítat si výši poplatku a zaplatit ho v termínu splatnosti.

3) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplnit formulář  ohlášení o užívání veřejného prostranství a doručit na MěÚ.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopise přímo u správce poplatku,tj. Odbor finanční, oddělení daní a poplatků, 3. patro, kancelář č. 313 na adrese Slovanské nám. 165, Trutnov. Správcem poplatku je Eva Žáková, tel. 499 803 357, e-mail: zakova@trutnov.cz


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1) V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat        v poplatkových věcech,

b) čísla všech účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládající vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku,
d) uplatnění volby poplatku paušální sazbou, pokud to vyhláška připouští.

2) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého        zmocněnce. 

3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo ve lhůtě stanovené zákonem o místních poplatcích, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

A : část města ohraničená ulicemi Na Struze, Pražská, Na Kopečku, Hluboký příkop,  Barvířská, Křižíkova, Čsl. armády v prodloužení k Horní Promenádě, Horní Promenáda, Dolní Promenáda a Revoluční,

B:  části města  Dolní Staré Město, Horní Staré Město, Kryblice a Poříčí a zbylé území částí města Dolní Předměstí, Horní Předměstí a Střední Předměstí

způsob zvláštního užívání

A

B

a) umístění reklamního zařízení (k vystavení zboží před vlastní provozovnou) 5 Kč  2 Kč
b) umístění zařízení pro poskytování služeb a prodej (předzahrádky) 3 Kč  2 Kč
c) umístění stavebních zařízení nebo skládek 5 Kč  3 Kč
d) umístění ostatních reklamních zařízení a pořádání reklamních akcí 10 Kč  5 Kč
e) vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč  3 Kč
f) provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek v souvislosti se zřizováním,
   obnovou a provozováním technické infrastruktury
10 Kč 10 Kč
g) ostatní způsoby zvláštního užívání neuvedené v písm.         a) až e) 2 Kč  2 Kč

(2)Poplatník může poplatek uhradit týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou:

a) týdenní paušální částka činí pětinásobek příslušné denní sazby uvedené  a lze jí uhradit zvláštní užívání veřejného prostranství v délce sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů.

b) měsíční paušální částka činí dvacetinásobek příslušné denní sazby uvedené a lze jí uhradit zvláštní užívání veřejného prostranství v délce jednoho měsíce.

c) roční paušální částka činí dvousetnásobek příslušné denní sazby uvedené a lze jí uhradit zvláštní užívání veřejného prostranství v délce jednoho roku.


Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 města Trutnova
    Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
    Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
    Zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
    Nařízení města Trutnova č.4/2003, tržní řád

Datum poslední aktualizace: 6.1.2022

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load