Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu je jedním z místních poplatků, který je vybírán na území města Trutnov. Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021, o místních poplatcích. Správcem poplatku z pobytu je Odbor finanční, odd. daní a poplatků Městského úřadu v Trutnově.Poplatek má charakter daně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Plátcem poplatku je ubytovatel (fyzická nebo právnická osoba), který přechodné ubytování poskytl. Jedná se tedy především o provozovatele hotelů, penzionů, privátních ubytování, ubytoven, hostelů, motelů a dalších na území Trutnova.

Poplatek ve stanovené výši vybírá ubytovatel. Ubytovatel za poplatek ručí a je povinen jej pololetně městskému úřadu vyúčtovávat (2x ročně).

Evidenční kniha

Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

Poplatek hradí i pořadatel kulturní nebo sportovní akce kde poskytuje pobyt nejméně 1000 účastníkům. Záměr je potřeba ohlásit nejméně 60 dnů před zahájení akce. Oznamuje též den počátku a konce akce, název a způsob ubytování (např. pronajatá louka- stany) a případná osvobození od poplatku.Podmínky a postup řešení:

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatek z pobytu platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území Trutnova za účelem rekreace.

Poplatku z pobytu nepodléhají:

 • osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a její průvodce;

 • osoby mladší 18 let; starší 65 let

 • hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného pojištění;

 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce;

 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu;

 • pobývající na území obce: - ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
  - v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
  - v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení, nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob
  - za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranné systému

 • dále je od poplatku z pobytu osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo právnických úkolů


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplnit formulář - registrační list a doručit na MěÚ Trutnov, zakova@trutnov.czKde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • MěÚ Trutnov, kancelář č. 313, Eva Žáková,
  tel. 499 803 357, zakova@trutnov.cz

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

20 Kč  za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu,příjezdu.

Ubytovatelé odvedou vybraný poplatek na účet městského úřadu (případně jej zaplatí v hotovosti na pokladně městského úřadu) podle počtu ubytovaných osob. 

Poplatek se odvádí pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního pololetí (červenec, leden).


Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Datum poslední aktualizace: 16.9.2022

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load