Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1767

Pronájem (výpůjčka) veřejného prostranství

Umístění reklamních stojanů, kontejnerů, lešení, hostování cirkusů, atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti o pronájem (případně výpůjčku) nemovitého majetku ve vlastnictví Města Trutnova tvořící veřejné prostranství. V žádosti budou uvedeny údaje o žadateli včetně specifikace svého požadavku (parcelní číslo, katastrální území, výměra, účel pronájmu nebo výpůjčky, termín užívání). Žadatel k žádosti přiloží snímek katastrální mapy s vyznačením požadované části pozemku, platný živnostenský list (u osob podnikajících podle živnostenského zákona), platný výpis z obchodního rejstříku.

- příjem žádosti, včetně "souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů"

- projednání návrhu na zveřejnění v poradě vedení

- zveřejnění pronájmu (popř. výpůjčky)

- projednání žádosti po zveřejnění záměru v Radě města Trutnova

- uzavření smlouvy


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti na podatelnu MěÚ Trutnov, případně je možné žádost poslat elektronicky - datovou schránkou. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor majetku města, oddělení pozemků

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podpisu smlouvy občanský nebo jiný průkaz totožnosti (pas).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

V případě výpůjčky pozemku za účelem umístění stavebního lešení vypůjčitel složí na účet města Trutnova (do pokladny MěÚ Trutnov) jistotu ve výši 5.000,00 Kč. Ta bude vypůjčiteli neodkladně vrácena při dodržení ustanovení smlouvy (nezpůsobení škody na vypůjčeném pozemku), po předložení předávacího protokolu z Technických služeb Trutnov s. r. o. a potvrzeného tiskopisu - složení jistoty.

V případě pronájmu pozemku se nájemné liší podle katastrální ho území, lokality a účelu nájmu (viz. Zásady č. 3/2015 O některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky majetku města Trutnova). 

- místní poplatek (Odbor finanční)

- správní poplatek (Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy) - v případě umístění na komunikaci

Lhůty pro vyřízení:

Záleží na požadované době pronájmu nebo výpůjčky pozemku. 

Žádost včetně příloh musí být podána nejméně 20 dní před požadovaným termínem zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství, a to v případě záboru do 29 dní a nejméně 2 měsíce v případě záboru nad 29 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zásady č. 3/2015 O některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky majetku města Trutnova

Související předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Smluvní závazky a povinnosti plynoucí z uzavřených smluv.

Nejčastější dotazy:

 • Cena za pronájem pozemku?
  Cena pronájmu se liší dle katastrálního území, lokality města a podle účelu využití (viz. Zásady č. 3/2015).
  Bližší informace Vám poskytneme na Odboru majetku města, oddělení pozemků - kancelář č. 411.

Další informace:

 • Rádi zodpovíme případné otázky osobně na Odboru majetku města, oddělení pozemků - kancelář č. 411.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Pronájem pozemků

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Dagmar Šitinová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 7.3.2022

Datum poslední aktualizace: 1.4.2022

Datum konce platnosti návodu: 7.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load