Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1769

Pronájem/pacht pozemku

Dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví města Trutnova (zahrada, atd.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna takto jednat.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti o pronájem/pacht pozemku. V žádosti budou uvedeny údaje o nájemci/pachtýři včetně specifikace svého požadavku (parcelní číslo, katastrální území, výměra, účel využití). Žadatel k žádosti přiloží snímek katastrální mapy s vyznačením požadovaného pozemku nebo jeho části.

- příjem žádosti 

- zajištění stanoviska Odboru rozvoje města, oddělení územního plánování a investic

- projednání návrhu na zveřejnění v Radě města Trutnova

- zveřejnění pronájmu 

- projednání žádosti po zveřejnění v Radě města Trutnova

- uzavření smlouvy 

- zveřejnění v registru smluv (smlouva nad 50.000,00 Kč)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné žádosti na podatelnu MěÚ Trutnov, případně je možné žádost poslat elektronicky - datovou schránkou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor majetku města, oddělení pozemků

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podpisu smlouvy občanský nebo jiný průkaz totožnosti (pas).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:


Lhůty pro vyřízení:

Projednání žádosti trvá cca 2,5 měsíce.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
    Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Pronájem pozemků

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Dagmar Šitinová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 7.3.2022

Datum poslední aktualizace: 29.3.2022

Datum konce platnosti návodu: 7.3.2023

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load