Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1782

Prodej, směna, výkup pozemků, právo stavby, právo provést stavbu

- příjem žádosti na stanoveném formuláři, jehož součástí je souhlas s poskytnutím a se zpracováním osobních a citlivých údajů
- zajištění stanovisek dotčených odborů
- projednání v orgánech města
- zveřejnění záměru
- zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů
- vypracování kupní (směnné) smlouvy
- zajištění podání návrhu na vklad na katastrální úřad
- zajištění vložení smlouvy do registru smluv (smlouvy s plněním nad 50.000 Kč)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zájemce o prodej, směnu, atd. buď osobně, nebo zástupce žadatele. V tomto případě je nutná plná moc k zastupování. V případě, že bude zástupce za žadatele podepisovat i smlouvu, je nutná plná moc s ověřeným podpisem.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti o koupi (směnu, výkup, právo stavby, atd.) nemovitého majetku města. V žádosti je nutné uvést údaje o kupujícím, tj. rodné číslo, adresu, telefon, příp. e-mail k urychlení komunikace s úřadem, včetně specifikace svého požadavku - uvedení parcelního čísla pozemku, katastrálního území, kupní ceny, k jakému účelu bude pozemek využíván. K žádosti je nutné přiložit mapu ze zákresem požadovaného pozemku, případně jeho části. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o prodej, směnu, výkup, atd. na MěÚ Trutnov, buď osobně do podatelny MěÚ Trutnov, nebo poštou, případně elektronicky (datovou schránkou, e-mailem). 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Trutnov, Odbor majetku města, oddělení pozemků, IV. patro, kancelář 411.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, kancelář 411
  Pracovní doba:
  PO 08:00 - 17:00
  ÚT 08:00 - 15:00
  ST 08:00 - 17:00
  ČT 08:00 - 15:00
  PÁ 08:00 - 13:00
 • Přednostně doporučujeme využívat úřední hodiny v pondělí a ve středu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K podpisu smlouvy občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (pas). V případě zastupování při podání žádosti je nutné mít plnou moc, k podpisu smlouvy musí být na plné moci ověřený podpis toho, kdo plnou moc dává.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Poplatky spojené s vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ve výši 2.000 Kč - jedná se o správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí. Poplatek za ověření podpisu na smlouvě - 30 Kč. Dále poplatky jednotlivě řešené ve smlouvě - úhrada za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku.

Lhůty pro vyřízení:

Prodeje, směny, výkupy, právo stavby, podléhají schválení v Radě a Zastupitelstvu města Trutnova, lhůta se pohybuje od 3 do 6 měsíců. Ve složitějších případech se může lhůta prodloužit. Žadatelé jsou průběžně informováni o projednávání jejich žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Osoby dotčené projednáváním žádosti (stavební úřady, subjekty dotčené jinými právy k nemovitosti, apod.) Žadatel je o všem včas informován.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po domluvě zajištění geometrického plánu, znaleckého posudku - řeší se individuálně.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Formuláře žádostí jsou k dispozici na stránkách města www.trutnov.cz. Žádosti je možné poslat elektronicky, a to - e-mailem (podatelna@trutnov.cz), datovou schránkou (3acbs2c).
  Odbor majetku města

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon
  Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nejčastější dotazy:

 • Nejčastěji jsou řešené dotazy související s cenou pozemků.
  Cena pozemku se určuje znaleckým posudkem (cena v místě a čase obvyklá). Znalecký posudek zajišťuje město Trutnov, hradí kupující. Možností je doložit k žádosti vlastní posudek na cenu v místě a čase obvyklou.
 • Kdo zajistí podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí?
  Podání návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí zajišťuje Odbor majetku města.
 • Kdo objedná geometrický plán na oddělení části pozemku?
  Po dohodě objedná buď město Trutnov nebo kupující.

Další informace:

 • Rádi zodpovíme osobně na oddělení pozemků MěÚ Trutnov, příp. e-mailem (mozisova@trutnov.cz, sormova@trutnov.cz) nebo telefonicky na tel. 499 803 286, 499 803 336.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Prodej pozemků

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Blanka Možíšová

Datum poslední aktualizace: 22.4.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2023

Upřesnění a poznámky:

Právo stavby s budoucí koupí - smlouva se uzavírá v případě žádosti o prodej pozemku k výstavbě rodinného domu, garáže nebo provozovny. Pozemek je žadateli prodán až po kolaudaci, případně po dokončení prvního nadzemního podlaží, vč. železobetonového věnce, do té doby je s žadatelem uzavřena smlouva o právu stavby s budoucí koupí, stavebník hradí stavební plat za užívání pozemku. O uzavření smlouvy rozhoduje zastupitelstvo města.

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load