Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 2105

Pronájem nebytových prostor

Nebytové prostory určené k pronájmu jsou zveřejněny na www.trutnov.cz - úřední deska - Pronájem nebytů. Tiskopisy k nebytovým prostorům jsou na www.trutnov.cz - formuláře

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem jsou fyzické nebo právnické osoby. 

Podmínky a postup řešení:

Podání žádosti o pronájem nebytových prostor v rámci výběrového řízení: 

Záměr města na pronájem prostor formou výběrového řízení je zveřejněn na úřední desce města. Žadatel podá v souladu s pokyny uveřejněnými v záměru města a do termínu podání nabídek v záměru uvedeném Žádost o pronájem prostor sloužících podnikání na předepsaném formuláři, kopii platného živnostenského listu, případně další listiny v záměru požadované. O uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem rozhoduje rada města. 


Podání žádosti o pronájem nebytových prostor mimo výběrového řízení: 

Prostory sloužící podnikání, které jsou delší dobu neobsazené jsou zveřejněny na úřední desce města jako tzv. starší nabídka. Žadatel podá písemnou žádost o pronájem prostor sloužících podnikání na předepsaném formuláři s připojenou kopií platného živnostenského listu.

- žádost je předložena k projednání radě města, která rozhodne o návrhu zveřejnění záměru města na pronájem prostoru žadateli

- zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce

- projednání žádosti po zveřejnění záměru v radě města

- uzavření smlouvy


O podmínkách nájemního vztahu včetně výše nájemného rozhoduje s konečnou platností Rada města Trutnova. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel podá písemnou žádost na podatelnu MěÚ Trutnov, případně je možno poslat žádost elektronicky datovou schránkou. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, Odbor majetku města, Nebytové prostory

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při podání žádosti kopie platného živnostenského listu, při podpisu nájemní smlouvy osobní doklady, případně razítko organizace.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Žádné. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta není stanovena. Doba pro vyřízení žádosti se odvíjí od doby zveřejnění záměru na úřední desce a stanovených termínů jednání orgánů města. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
  Zákon č. 256/2013 Sb., Katastrální zákon
  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  Zákon č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv
  Zásady č. 3/2015 o některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí výpůjčky majetku města Trutnova
  Zásady č. 1/2013 o způsobu stanovení výše nájemného za nebytové prostory

Další informace:

 • Rádi zodpovíme případné otázky osobně na Odboru majetku města, Nebytové prostory, kancelář č. 409, případně e-mailem: mazalova@trutnov.cz nebo telefonicky na tel. 499 803 289.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Nebytové prostory

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Soňa Mazalová

Datum poslední aktualizace: 31.3.2022

 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load