Na obsah stránky

 

Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

Vydání cestovního dokladu

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod.
Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu.
Druhy cestovních dokladů:
a) Cestovní pas
b) Cestovní průkaz
c) Diplomatický pas
d) Náhradní cestovní doklad Evropské unie
e) Jiné cestovní doklady na základě mezinárodní smlouvy

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje svoji totožnost a skutečnosti v ní uvedené.

Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let, občanovi který je omezen ve svéprávnosti nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanovi se vydává občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Zrušení trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu i v případě, kdy zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load