Na obsah stránky

 

Městská policie

Městská policie Trutnov byla založena v roce 1992 na základě obecně závazné vyhlášky města Trutnova. Později byla novelizována obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 o městské policii v souladu se zákonem č. 553/91 Sb., o obecní policii.

m policie, obrázek se otevře v novém okně
Kontakty - Městská policie Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16, Trutnov
stálá služba +420 499 803 292, +420 499 813 064
linka tísňového volání 156 , fax +420 499 803 420

Obecní policie není v naší republice novinkou, která by vznikla po sametové revoluce. Její kořeny sahají již do první Československé republiky. Postupně se utvářel a doplňoval zákonný rámec oprávnění a povinností až do dnešní podoby.

Hlavní služebna Městské policie Trutnov s operačním střediskem je umístěna v budově Městského úřadu na Slovanském náměstí č.p. 165 (vchod naproti budově Finančního úřadu Trutnov). Je zde stálá operační služba, která zabezpečuje 24 hod. dozor. Obsluha operačního střediska zajišťuje příjem hovorů z tísňové telefonní linky 156 a další podněty či oznámení od občanů. Na služebně je taktéž umístěno dohlížecí pracoviště městského kamerového monitorovacího systému (MKDS).

Pracovní rámec činnosti strážníků městské policie vychází především ze zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, který byl postupně novelizován. V §2 tohoto zákona je uvedeno, že obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Smyslem a cílem činnosti je nejen zajištění veřejného pořádku a dodržování právních norem, ale zajištění pomoci a zvýšení pocitu klidu a bezpečí pro občany a návštěvníky našeho města.

V současnosti vykonáme, na základě veřejnoprávních smluv, svou činnost i v dalších obcích (viz. kontakty- vedoucí úseku pro výkon působnosti v smluvních obcích).

Činnost MP v oblasti prevence :
 
Opatření směřující k ochraně osob a majetku
V této oblasti se činnost zaměřuje nejvíce na veřejná prostranství u základních škol. V pracovních dnech v ranních hodinách strážníci Městské policie provádí dozor na frekventovaných přechodech pro chodce poblíž základních a středních škol. Tato činnost se provádí v Trutnově již od roku 1995 a tím přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Dále dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, upozorňuje fyzické i právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Opatření směřující k zabránění šíření nakažlivých nemocí
Strážníci jsou proškoleni k odchytu toulavých a synantropních zvířat. Jsou tedy schopni realizovat odchyt těchto zvířat a tím přispívat k ochraně zdraví občanů.
Opatření preventivního charakteru
Jsou realizovány prostřednictvím besed, přednášek a dalších akcí pro širokou veřejnost, zájmové skupiny, žáky a studenty mateřských, základní a středních škol. Přednášky jsou směřovány k aktuálním tématům a potřebám především v oblasti právního vědomí, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, modelových situací rizikového či závadového společenského jednání. Přibližujeme také činnost městské policie při dalších prezentačních akcích a preventivních programech.

Forenzní značení jízdních kol, invalidních vozíků a dalších předmětů

V rámci prevence kriminality zavádíme projekt na forenzní značení pomocí syntetické DNA. Jde především o označení jízdních kol a invalidních vozíků, případně dalších kompenzačních pomůcek nebo městského mobiliáře. Zájemci se mohou hlásit od června 2018 na služebně MP Trutnov.

Formuláře - Městská policie Trutnov
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruB_ Čestné prohlášení.pdf105.67 KB .pdf
ikona souboruB_Přihláška do evidence jízdních kol.pdf1.02 MB .pdf
ikona souboruB_Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf113.07 KB .pdf

Dokumenty - Městská policie Trutnov
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souborukoncepce PK 2022-2027 A.pdf366.41 KB .pdf
ikona souboruOrganizační a pracovní řád MP 2023.pdf887.04 KB .pdf
ikona souboruVnitřní platový předpis MP 2023.pdf392.05 KB .pdf
ikona souboruVyhláška MVČR 418_2008 Sb.pdf146.69 KB .pdf


Měření rychlosti vozidel

Městská policie Trutnov informuje o měření rychlosti vozidel na silnici I. třídy č. 14, v úseku, který se nachází v místě křižovatky se silnicí III. třídy č. 01413 a místní komunikací vedoucí do městyse Mladé Buky, okr. Trutnov. Celý článek

25.9.2019 - aktualizováno 27.7.2022 | přečteno 4391x | ernest
 

Kamerový systém

Kamerový systém města Trutnova byl realizován jako jedno z opatření prevence "Komplexního programu prevence kriminality" na místní úrovni. Kamery byly instalovány na exponovaných místech, kde byla registrována vysoká míra pouliční kriminality. Celý článek

16.1.2013 | přečteno 4337x | ernest
 
Vytvořeno 15.4.2010 - aktualizováno 13.2.2020 | přečteno 11261x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load