Na obsah stránky

 

Czech POINT

Na Městském úřadě v Trutnově je od ledna 2008 zprovozněna nová služba pro občany. V budově MěÚ, Slovanské náměstí 165, je na vybraných pracovištích spuštěn provoz terminálů Czech POINT. 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. 

Na Městském úřadě v Trutnově najdete v současné době přístupové termínály v 1. nadzemním podlaží v informační recepci a ve 2. nadzemním podlaží na živnostenském odboru. Na pracovištích označených logem Czech POINT lze od ledna 2008 získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (ISVS), a to z:

 • Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví,
 • Obchodního rejstříku  - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni
 • Živnostenského rejstříku
 • Rejstříku trestů

Ověřený výstup z ISVS je listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt [uvedený v § 9 odst. 2 písm. a) až f) zákona o ISVS].

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS  z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí ověřovací doložkou.

Vstupní údaje

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné identifikátory. Na základě těchto jednoznačných identifikátorů je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání ... identifikátor: IČ
Obchodní rejstřík ... identifikátor: IČ
Katastr nemovitostí:
* při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území, číslo Listu vlastnictví
* při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory:

 • Seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělení čísla
 • Seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.
 • Seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E., Číslo jednotky

Rejstřík trestů ...  žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, výpisy zatím nelze vydat zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

Služba na terminálech Czech POINT není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.

Ověřovací doložka obsahuje podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS tyto údaje:

 1. údaj o ověření té skutečnosti, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
 2. údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
 3. údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
 4. místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
 5. pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
 6. otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).

Poplatek

Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

 • Registr živnostenského podnikání
  20 Kč za každou i započatou stránku
 • Obchodní rejstřík
  100 Kč za první stranu a 50 Kč za další i započatou stranu
 • Katastr nemovitostí
  100 Kč za první stranu a 50 Kč za další i započatou stranu
 • Rejstřík trestů
  100 Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Vytvořeno 15.4.2010 - aktualizováno 31.1.2020 | přečteno 5106x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load