Na obsah stránky

 

Náhradní rodinná péče

Základními formami náhradními náhradní rodinné péče jsou:

Osvojení

Osvojením vzniká mezi osvojeným dítětem a osvojitelem vztah jako mezi rodiči a dětmi. Dítě získává příjmení osvojitelů a vztahy k původní rodině zanikají.

Pěstounská péče

Forma státem kontrolované a finančně podporované náhradní rodinné péče. Je vhodná pro děti, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, a z nejrůznějších důvodů není možné jejich osvojení. Účelem je zajištění osobní péče o výchovy v přirozeném prostředí. Mezi pěstounem a dítětem nevzniká příbuzenský poměr. Zákonným zástupcem dítěte zůstává rodič, má k němu rodičovskou odpovědnost a vyživovací povinnost. Pěstoun rozhoduje o běžných záležitostech, ve kterých má právo dítě zastupovat. 

Poručenství

Poručníka ustanoví dítěti soud, pokud rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti nebo byla jejich rodičovská odpovědnost omezena či pozastavena (např. z důvodu omezení svéprávnosti). Rozsah práv a povinností poručníka stanoví soud, vyživovací povinnost poručník nemá. Poručníkovi, který o dítě osobně pečuje, náleží dávky pěstounské péče. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Forma státem kontrolované a finančně podporované tzv. „profesionální péče“, která je zajišťována vyškolenými pěstouny. Do této péče může být dítě svěřeno na dobu, po kterou ho rodič nemůže ze závažných důvodů vychovávat, nebo na dobu, než bude zprostředkována jiná, dlouhodobá forma náhradní rodinné výchovy. Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok.

Svěření dítěte do péče jiné osoby 

Tato forma náhradní rodinné péče se uplatňuje zejména v situacích, kdy je dítě svěřováno příbuzné nebo blízké osobě. Rozsah práv a povinností pečující osoby stanoví soud. Rodiče platí vyměřené výživné přímo pečující osobě. Nelze-li rodičům ani jiným příbuzným osobám stanovit výživné, není možné tuto formu náhradní rodinné výchovy použít (v úvahu pak přichází pěstounská péče). 

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) zajišťují především:

- vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,

-  přijímání žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny,

- vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí

- zpracovávání dokumentace dětí a žadatelů o náhradní rodinnou péči,

- poskytování sociálně-právního poradenství,

- vyhodnocování situace dětí a individuální plánování jejich ochrany,

- zastupování dětí v řízeních týkajících se náhradní rodinné péče,

-  sledování vývoje dětí svěřených do náhradní rodinné péče a podávání zpráv na základě vyžádání soudu.

V souvislosti s výkonem této agendy jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.

Odkazy na podrobnější informace:

https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece

Vytvořeno 12.8.2016 - aktualizováno 13.12.2021 | přečteno 788x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load