Na obsah stránky

 

Pravidla a standardy

Základní pravidla poskytování sociálně-právní ochrany dětí: 

Městský úřad Trutnov poskytuje sociálně-právní ochranu dětem v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Jedná se o územní obvody těchto obcí a jejich místních částí: Batňovice, Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Havlovice, Horní Maršov, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Janské Lázně, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Zlatá Olešnice, Žacléř.

Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) se řídí platnými právními předpisy, zejména: zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění  a zákonem č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění.

Pracoviště OSPOD se nachází na adrese Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16, Trutnov, kanceláře OSPOD jsou umístěny v přízemí v č. dveří 126, 129 – 131 a 170 – 177.

Rozdělení činnosti mezi jednotlivé pracovníky se řídí bydlištěm dítěte a konkrétní agendou. Občané se mohou na OSPOD obracet osobně, telefonicky, písemně, e-mailem. Citlivé záležitosti je vhodné řešit osobním kontaktem v kanceláři nebo v místě bydliště klienta. Značná část činnosti OSPOD je vykonávána mimo budovu úřadu a nelze tedy očekávat nepřetržitou přítomnost konkrétního pracovníka.  Je proto vhodné (dovoluje-li to povaha věci) schůzku předem domluvit. Pro neodkladné záležitosti zajišťuje OSPOD stálou přítomnost minimálně jednoho pracovníka i v neúřední dny, jeho jméno a číslo kanceláře je vždy uvedeno ve vitríně na chodbě vedle kanceláře č. 172.

Dítě má právo požádat OSPOD o pomoc i bez vědomí svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu.

V souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany jsou pracovníci OSPOD oprávněni navštěvovat rodinu a zjišťovat v místě bydliště, ve škole či v jiných zařízeních, jak rodiče nebo jiné osoby o dítě pečují. Konkrétní úkony vycházejí z individuální situace dítěte a aktuálních možností řešení.

OSPOD zpracovává dokumentaci dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Nahlížení do dokumentace je umožněno pouze rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, a to na základě písemné žádosti. Pro tyto účely je vždy stanoven konkrétní termín. Ve výjimečných případech, kdy je nahlížení do spisové dokumentace v rozporu se zájmy dítěte, rozhodne příslušný pracovník OSPOD o odmítnutí žádosti. V tomto případě vydává správní rozhodnutí, proti kterému je možno se odvolat. 

V případě jmenování OSPOD opatrovníkem nebo poručníkem dítěte je vedena zvláštní spisová dokumentace s označením O/POR (§ 55 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění).  Do zvláštní spisové dokumentace vedené v souvislosti s opatrovnictvím nebo poručenstvím nelze rodičům ani jiným osobám odpovědným za výchovu či jejich zástupcům umožnit nahlížení, neboť k tomu nemají zákonné oprávnění dle § 55 odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Městský úřad Trutnov se při poskytování sociálně-právní ochrany dětí řídí Standardy kvality jejího výkonu. Standardy jsou minimálně jednou ročně aktualizovány vždy k 31.12 daného roku. V rámci Standardů kvality má OSPOD zpracovány rovněž Informace k podávání a vyřizování stížností na pracovníky OSPOD.

ikona souboruStandardy kvality OSPOD Trutnov - 2022
ikona souboruInformace o pravidlech pro podávání a vyřizování stížností na pracovníky OSPODVytvořeno 12.8.2016 | přečteno 562x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load