Na obsah stránky

 

Rejstřík škol a školských zařízení

Základní informace o veřejném seznamu škol a školských zařízení (kdo a v jakém rozsahu vede rejstřík Š a ŠZ, jaké jsou účinky zápisu do rejstříku Š a ŠZ, postup navrhovatele a správního orgánu ve věcech rejstříku Š a ŠZ - včetně příloh k žádosti), odkaz na výběr z rejstříku Š a ŠZ (možnost vyhledat potřebné údaje) a úplná znění souvisejících dokumentů.


REJSTŘÍK ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Rejstřík škol a školských zařízení je společně s rejstříkem školských právnických osob součástí školského rejstříku. Jedná se o veřejný seznam, do kterého má každý právo nahlížet a z jeho údajů si pořizovat výpisy.

VEDENÍ REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Krajský úřad
vede v rejstříku Š a ŠZ údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které vede MŠMT. Krajský úřad předává údaje z rejstříku ministerstvu k evidenci a ke zveřejnění.

MŠMT
vede v rejstříku Š a ŠZ údaje o mateřských školách a školských zařízeních zřízených ministerstvem a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, ostatních školách, dále školských zařízeních pro další vzdělávání  pedagogických pracovníků, školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo pro preventivně výchovnou péči a školských účelových zařízeních, v nichž se uskutečňuje praktické vyučování. Analyticko-statistický odbor MŠMT zveřejňuje veškeré údaje rejstříku Š a ŠZ v elektronické podobě (tyto informace jsou k dispozici rovněž v tzv. výběru z adresáře Š a ŠZ).

ÚČINKY ZÁPISU DO REJSTŘÍKU Š A ŠZ

Právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, vzniká účinností zápisu do rejstříku Š a ŠZ právo poskytovat vzdělávání a školské služby a právo vydávat doklady o vzdělání stanovené zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a to v rozsahu tohoto zápisu. Právnická osoba má současně nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku za podmínek stanovených školským zákonem a v rozsahu zápisu do rejstříku Š a ŠZ.

POSTUP NAVRHOVATELE A SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Postup navrhovatele a správního orgánu ve věcech rejstříku Š a ŠZ upravují a přehled zapisovaných údajů vymezují ustanovení § 144 -151 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. K postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku Š a ŠZ, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku vydala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Příkaz č. 1/2005.

Veškeré informace ke statistickému zjišťování ve školství jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Přílohy A - F k úkonům v rejstříku škol a školských zařízení.
 

ŠKOLNÍ MATRIKA

Evidence dětí, žáků nebo studentů, která je vedena školami a školskými zařízeními v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a souvisejícího prováděcího předpisu.

Evidence dětí, žáků a studentů, kterou vedou v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhláškou č. 364/2005 Sb., v platném znění, školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol a školských zařízení. Vedení školní matriky musí být zajištěno tak, aby obsahovala všechny stanovené údaje a umožňovala předávání dat v požadovaném tvaru (individuální, resp. agregovaná data). Podmínkou je, aby vedené - předávané údaje byly v souladu se závaznými číselnými standardy, tj. státními i resortními číselníky, předepsanými datovými formáty apod. 

Pozn.:
Soulad se závaznými číselnými standardy lze zajistit aktualizací stávajících evidenčních programů na verze, které splňují požadavky na vedení školních matrik a předávání údajů z nich, nebo pořízením nových evidečních programů.

SUBJEKTY A PŘEDÁVANÉ ÚDAJE ZE ŠKOLNÍCH MATRIK

Školy poskytující stupeň vzdělání
Základní školy (včetně málotřídních ZŠ), střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy předávají ze školních matrik individuální údaje o každém žákovi (studentovi) v předepsané struktuře. Rozsah, forma, způsob a termíny předávání těchto údajů jsou stanoveny v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky.
Individuální údaje jsou předávány přímo na server stanovený MŠMT. Škola po úspěšném importu individuálních dat překontroluje vygenerované sestavy, opraví nebo okomentuje zjištěné nesrovnalosti a sestavu odešle správnímu úřadu. Následně potvrdí na výtisku sestavy správnost dat a podepsaný výtisk odešle rovněž správnímu úřadu.

Školy neposkytující stupeň vzdělání a školská zařízení
Pro mateřské školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení se způsob předávání agregovaných údajů ze školních matrik a další dokumentace nemění (budou je i nadále předávat ve formě statistického výkazu, pomocí internetové aplikace). Rozsah, forma, způsob a termíny předávání těchto údajů jsou stanoveny v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky

TERMÍNY A HARMONOGRAM PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZE ŠKOLNÍCH MATRIK

- základní sběr (k rozhodnému datu 30. září)
- aktualizační sběr (k rozhodnému datu 31. března)

Sběr dat probíhá na serveru https://matrika.uiv.cz/MatrikaS. Škola musí data s doplněnými požadovanými komentáři odeslat správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním překontroluje správnost údajů na sestavě výkazu. Analyticko-statistický odbor MŠMT je oprávněn požadovat po škole opravu a zaslání opravených dat nebo upřesnění komentářů.

Pozn.:
Na zkušebním serveru https://profa.uiv.cz/matrikas je možno testovat předávání datových souborů ze školních matrik.

MŠMT, odbor analyticko-statistický 65, upozorňuje školy na nutnost při každé příležitosti aktualizovat kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/.

Případné dotazy (s uvedením IZO školy) lze zasílat na adresu matrika@msmt.cz

Vytvořeno 23.6.2010 - aktualizováno 27.2.2020 | přečteno 1315x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load