Na obsah stránky

 

Inspekční činnost ČŠI - Registr inspekčních zpráv ČŠI


Inspekční zprávy České školní inspekce z uskutečněné inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních od školního roku 1997/98 do současnosti a další výstupy z inspekční činnosti, dále poradna a nový informační portál ČŠI ...


INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI

Činnost ČŠI je upravena § 174 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a podrobnější podmínky organizace ČŠI a výkonu inspekční činnosti vyhláškou č. 17/2005 Sb.


Výstupy z inspekční činnosti:


Inspekční zpráva (IZ)
veřejná
v případě inspekční činnosti dle § 174 odst. 2 písm. b) a c)
IZ obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Obsah IZ projednávají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem školy nebo školského zařízení. Připomínky k obsahu IZ může ředitel Š nebo ŠZ podat ČŠI do 14 dnů po jejím převzetí.
ČŠI zasílá IZ bez zbytečného odkladu (i s případnými připomínkami ředitele a vlastním stanoviskem) zřizovateli a školské radě. IZ je uložena po dobu 10 let ve Š nebo ŠZ, jichž se týká, a na pracovišti příslušného inspektorátu ČŠI.
ČŠI nabízí na svých webových stránkách nový vyhledávací systém inspekčních zpráv z uskutečněné inspekční činnosti ve Š a ŠZ od školního roku 1997/1998.
Registr inspekčních zpráv ČŠI
 
Tematická zpráva (TZ) veřejná
v případě inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. a)
TZ je shrnutím poznatků ČŠI získaných z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzy. TZ se po jejím zpracování bez zbytečného odkladu zveřejňuje.
Tematické zprávy ČŠI

 
Výroční zpráva ČŠI (VZ)
veřejná
VZ obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti za předcházející školní rok a zveřejňuje se každoročně v prosinci.

Výroční zprávy ČŠI

Protokol podle zvláštního právního předpisu
neveřejný
v případě inspekční činnosti dle § 174 odst. 2 písm. d) a e)
ČŠI vyhotovuje protokol ve dvou výtiscích (originálech), z nichž jeden si ponechává a druhý předává kontrolovanému subjektu. Kopii protokolu zasílá na vědomí zřizovateli školy či školského zařízení.
Zvláštními právními předpisy jsou zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 


Poradna
Od ledna 2010 ČŠI poskytuje informace o tom, jak podávat stížnosti, podněty i petice, a na základě poznatků ze šetření  informuje školy, ale i žáky a jejich zákonné zástupce o aktuálních otázkách a reaguje na vzniklé problémy v oblasti školství. 
https://www.csicr.cz/. Přílohy:
 
Vytvořeno 18.2.2013 | přečteno 766x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load