Na obsah stránky

 

Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí vydanému příslušným orgánem města Trutnova o právech a povinnostech osob se podává prostřednictvím Městského úřadu v Trutnově (dále jen MěÚ) k vyššímu správnímu orgánu uvedenému v poučení o odvolání.

Odvolání je třeba podat zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis. V případě chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení o odvolání podle § 68 odst. 5 Správního řádu lze odvolání podat do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení podle § 70 věty první Správního řádu, bylo-li vydáno, nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Odvolání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Podání se posuzuje podle jeho obsahu, z podání musí být patrné, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti. Konkrétní informace o náležitostech odvolání poskytne pracovník, který vyřizuje věc, proti níž směřuje odvolání nebo pracovník Informační recepce MěÚ v přízemí budovy MěÚ.

Vytvořeno 14.3.2011 | přečteno 233x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load