Na obsah stránky

 

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Trutnov jedná a rozhoduje.

( Aktualizováno 9.6.2014 )

 • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • Listina zákl. práv a svobod jejíž znění je vyhlášeno pod číslem 2/1993 Sb.
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • nař. vlády ČR č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy a obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení)
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • zák. č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
 • nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zák. č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
   
Vytvořeno 14.3.2011 | přečteno 231x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load