Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2016

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. RM _2017-208/4 dne 27. února 2017.

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2016 bylo podáno celkem 68 písemných žádostí o informace, z toho dvě byly odmítnuty. Jedna žádost byla vyřízena sdělením, které žadatel vyhodnotil jako odmítnutí žádosti, proti kterému se odvolal. Na základě rozhodnutí odvolacího orgánu byla žadateli následně informace poskytnuta (konkrétně zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města v žadatelem specifikovaném formátu, odlišném od běžně zveřejňovaného formátu záznamů na webu města Trutnova). Druhá žádost o informace byla odmítnuta vydáním rozhodnutí, neboť část požadované informace vůbec neexistuje (město Trutnov nezadává zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve svém majetku), a druhá část žádosti se týkala vnitřního pokynu (předpisu), u kterého může povinný subjekt omezit poskytnutí informace (v souladu s § 11 odst. 1 InfZ). Proti rozhodnutí o odmítnutí této žádosti podal žadatel odvolání, o kterém nebylo do konce roku 2016 odvolacím orgánem rozhodnuto.

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2016 byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí města.

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2016 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2016 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2016 nebyla podána žádná stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

- Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

Mgr. Jiří Ratajík
právní oddělení

Vytvořeno 23.2.2018 | přečteno 91x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load