Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2017

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. RM 2018-192/4 dne 19. února 2018.

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2017 byla podána celkem 51 písemná žádost o informace, z toho projednávání jedné bylo započato již v r. 2016, kdy proti rozhodnutí o jejím odmítnutí podal žadatel odvolání, o kterém nebylo do konce roku 2016 odvolacím orgánem rozhodnuto. V roce 2017 bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o odmítnutí této žádosti, a proto městský úřad Trutnov, vázán právním názorem odvolacího orgánu, následně žádosti vyhověl a požadovanou informaci žadateli poskytl. Jedna žádost pak byla vyřízena částečným odmítnutím, neboť žadatel nedoložil svoje tvrzení o tom, že je oprávněným zástupcem účastníka správního řízení, a proto bylo nutné anonymizovat osobní údaje v poskytované informaci (části přestupkového správního spisu).

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2017 nebyla podána žádná odvolání proti rozhodnutí města.

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2017 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

- Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:

1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti o informace podle tohoto zákona.

2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

Mgr. Jiří Ratajík
právní oddělení


Vytvořeno 22.2.2018 | přečteno 171x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load