Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2018

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. RM_2019-228/4 dne 25. února 2019.

 • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  V roce 2018 bylo podáno celkem 45 písemných žádostí o informace, na základě kterých byly požadované informace poskytnuty ve 44 případech. Pouze jedna žádost byla vyřízena vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, neboť žadatel požadoval poskytnutí kopie celého správního spisu týkajícího přestupku, kde sám byl účastníkem řízení, kdy na takovou situaci dopadá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j.As 124/2017 – 21 ze dne 12.04.2018, podle kterého se taková žádost má posoudit a vyřídit v režimu nahlížení do spisu v rámci vedeného správního řízení podle § 38 správního řádu, a nemá se vyřizovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města. 
 • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
  V roce 2018 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.
 • Výčet poskytnutých výhradních licencí:
  V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
 • Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
  V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. K tomu jistě přispěla i otevřenost města Trutnova a jeho městského úřadu, kdy na základě rozhodnutí Rady města není po žadatelích o informace požadována tato úhrada, nepřesáhne-li 250 Kč v každém jednotlivém případě.
 • Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
  1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti o informace podle tohoto zákona.

  2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

  3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

  4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou rovněž k dispozici informace z činnosti městského úřadu a z oblasti kultury a sportu.

  5. Město také poskytuje aktuální informace o dění v něm za pomoci sociálních sítí a dalších multimediálních prostředků, umožňujících dálkový přístup.


Na úřední desce zveřejněno dne: 27.02.2019

Z úřední desky bude sňato dne: 28.02.2020


Zpracoval: Mgr. Jiří Ratajík,
vedoucí právního oddělení,

27.02.2019

Vytvořeno 27.2.2019 | přečteno 174x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load