Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2019

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí svým usnesením č. RM_2020-194/4 dne 24. února 2020.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2019 bylo podáno celkem 43 písemných žádostí o informace, na základě kterých byly požadované informace poskytnuty ve 36 případech. Tři žádosti byly odloženy, z toho dvě pro věcnou a místní nepříslušnost povinného subjektu poř. č. 11 a 42), a jedna vzhledem k neuhrazení stanovených nákladů mimořádně rozsáhlého vyhledávání (poř. č. 22). O odmítnutí žádosti byla vydána celkem 4 rozhodnutí (vč. jednoho částečného odmítnutí). Z nich u žádosti poř. č. 7 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, neboť žadatel mimo jiné požadoval poskytnutí kopie dříve uzavřené obchodní smlouvy, která však již byla v souladu se spisovým a skartačním řádem skartována a tedy mu nemohla být poskytnuta. Dále u žádosti poř. č. 8 bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáno s ohledem na to, že žádost se týkala činnosti OSPOD MěÚ Trutnov, kde poskytnutí informací podle názoru povinného subjektu neumožňuje zákon o OSPOD. Odvolání bylo podáno opožděně, proto nadřízený orgán rozhodl o jeho zamítnutí. Žádosti poř. č. 9 a 13 se týkaly stejných informací, jako žádost poř. č. 8 (činnosti OSPOD), proto byla také zde vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Na základě včas podaných odvolání nadřízený orgán rozhodnutí povinného subjektu zrušil a obě věci mu vrátil k novému projednání. MěÚ Trutnov vázán právním názorem nadřízeného orgánu následně žadatelce v obou případech poskytl informace umožněním nahlížení do spisu (jako účastníku řízení).

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2019 byla podána tři odvolání proti rozhodnutí města o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Z toho dvě (poř. č. 8 a 13) úspěšně, jedno (poř. č. 9) neúspěšně (viz výše).

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

V roce 2019 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:

V roce 2019 byly podány 4 stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace. U žádosti poř. č. 7 proti tomu, že povinným subjektem nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Věc byla napravena vydáním tohoto rozhodnutí, postup odsouhlasil i nadřízený orgán. Dále byly podány tři stížnosti proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání u žádosti poř. č. 22 (kde žadatel postupně zužoval okruh požadovaných informací). Všechny tři stížnosti posoudil nadřízený orgán a povinným subjektem stanovenou výši náhrady ve všech případech potvrdil. Žadatel však náhradu neuhradil, a proto byla jeho žádost v souladu s § 17 odst. 5 InfZ odložena. K tomu, že takových stížností bylo minimum, jistě přispěla i otevřenost města Trutnova a jeho městského úřadu, kdy na základě rozhodnutí Rady města není po žadatelích o informace požadována tato úhrada, nepřesáhne-li 250 Kč v každém jednotlivém případě.

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:

1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti o informace podle tohoto zákona.

2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou rovněž k dispozici informace z činnosti městského úřadu a z oblasti kultury a sportu.

5. Město také poskytuje aktuální informace o dění v něm za pomoci sociálních sítí a dalších multimediálních prostředků, umožňujících dálkový přístup.

Tato zpráva bude začleněna jako samostatná část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ do veřejné „Výroční zprávy 2019“.

Na úřední desce zveřejněno dne: 26.02.2020

Z úřední desky bude sňato dne: 28.02.2021

Zpracoval: Mgr. Jiří Ratajík,
vedoucí právního oddělení,
25.02.2020
Vytvořeno 27.2.2020 | přečteno 203x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load