Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2020

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Radě města Trutnova bude tato zpráva předložena ke vzetí na vědomí v rámci projednání Výročí zprávy Městského úřadu Trutnov.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2020 bylo podáno celkem 55 písemných žádostí o informace, na základě kterých byly požadované informace poskytnuty v 53 případech. U dvou žádostí byl žadatel vyzván k úhradě (před poskytnutím informací) nákladů mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Jeden žadatel již nereagoval (č. 48), druhý podal stížnost (č. 49), která byla postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ke dni zpracování zprávy o ní nebylo ještě rozhodnuto. U jedné stížnosti byla podána stížnost pro neúplnost poskytnutých informací (č. 23). Stížnosti bylo vyhověno a byly poskytnuty doplňující informace. O odmítnutí (částečném) žádosti bylo vydáno celkem jedno rozhodnutí (č. 41). Žadatel podal proti němu odvolání. Krajský úřad Královéhradeckého kraje odvolání zamítl a rozhodnutí MěÚ Trutnov potvrdil.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2020 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí města o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace č. 41). Krajský úřad Královéhradeckého kraje odvolání zamítl a rozhodnutí MěÚ Trutnov potvrdil.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

V roce 2020 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 

V roce 2020 byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace. U žádosti poř. č. 41 proti tomu, že povinným subjektem nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Věc byla napravena vydáním tohoto rozhodnutí, které následně potvrdil nadřízený orgán. Dále byla podána jedna stížnost proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, u poř. č. 49. Ta byla postoupena nadřízenému orgánu a dosud o ní nebylo rozhodnuto. U žádosti poř. č. 23 byla podána stížnost pro neúplnost poskytnutých informací. Stížnosti bylo vyhověno a byly poskytnuty doplňující informace. K tomu, že stížností proti výši nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání bylo minimum, jistě přispěla i otevřenost města Trutnova a jeho městského úřadu, kdy na základě rozhodnutí Rady města není po žadatelích o informace požadována tato úhrada, nepřesáhne-li 250 Kč v každém jednotlivém případě. 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:

1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti o informace podle tohoto zákona.

2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou rovněž k dispozici informace z činnosti městského úřadu a z oblasti kultury a sportu.

5. Město také poskytuje aktuální informace o dění v něm za pomoci sociálních sítí a dalších multimediálních prostředků, umožňujících dálkový přístup.

Tato zpráva bude začleněna jako samostatná část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ do veřejné „Výroční zprávy 2020“ Městského úřadu Trutnov.

Zpracoval: Mgr. Jiří Ratajík, 
vedoucí právního oddělení,
 21.01.2021
Vytvořeno 21.1.2021 | přečteno 395x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load