Na obsah stránky

 

Výroční zpráva rok 2021

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona.


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace. Radě města Trutnova bude tato zpráva předložena ke vzetí na vědomí v rámci projednání Výročí zprávy Městského úřadu Trutnov.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

V roce 2021 byla podána celkem 41 písemná žádost o informace, na základě kterých byly požadované informace poskytnuty ve 40 případech. U jedné žádosti byl žadatel informován o odložení jeho žádosti s ohledem na to, že MěÚ Trutnov nebyl kompetentním orgánem veřejné správy k řešení záležitosti, vůči níž žádost směřovala, a současně byl vyrozuměn o orgánu v záležitosti příslušném (žádost o informaci č. 23). O odmítnutí (ani částečném) žádosti nebylo vydáno žádné rozhodnutí.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

V roce 2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města o (byť i jen částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, neboť žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

V roce 2021 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

V roce 2021 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 

V roce 2021 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace. 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:

1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ, včetně usnesení rady města a zastupitelstva, spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva města a přehledem, jak kdo hlasoval; v samostatné sekci „Poskytování informací“ jsou zveřejněny informace požadované dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně doprovodných informací o obsahu písemně podaných žádosti o informace podle tohoto zákona. 

2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu Trutnov a na Úřední desce zde umístěné.

3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.

4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy v listinné i elektronické formě, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou rovněž k dispozici informace z činnosti městského úřadu a z oblasti kultury a sportu.

5. Město také poskytuje aktuální informace o dění v něm za pomoci sociálních sítí (např. Facebook, Twitter) a dalších multimediálních prostředků (webové aplikace "Mobilní rozhlas"), umožňujících dálkový přístup.

6. Tato zpráva bude začleněna jako samostatná část s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“ do veřejné „Výroční zprávy 2021“ Městského úřadu Trutnov a v zákonné lhůtě umístěna na úřední desce MěÚ Trutnov.

Zpracoval: Mgr. Jiří Ratajík,
vedoucí právního oddělení,
10.02.2022

Vytvořeno 7.7.2022 | přečteno 168x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load