Na obsah stránky

 

2011 - Zveřejnění informací

V roce 2011 odpovídal Městský úřad v Trutnově na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2011


1.      Žádost pana M. V. a paní E. N.
Věc: Kdy bude zahájeno pokládání kanalizace v lokalitě Na Bojišti a kdy se plánuje dokončení, rovněž bylo požádáno o přesnou specifikaci, kterých pozemků se položení kanalizace bude týkat a o zaslání nákresu trasy kanalizace, dále bylo požádáno o informaci, k jakým změnám územního plánu došlo v lokalitě Bojiště v uplynulých 15ti letech v této lokalitě.

Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:

- kanalizace v lokalitě Na Bojišti se začne realizovat 1. dubna 2011 a skončí 30. dubna 2012,
- přesná specifikace pozemků je uvedena ve stavebním povolení, které bylo zásláno v kopii
  včetně nákresu trasy kanalizace,
- konkrétní změny územního plánu byly zaslány v příloze.

 2.  Žádost pana M. V. a paní E. N.
Věc: Které pozemky a komu pronajalo nebo prodalo město Trutnov jako vlastník v lokalitě Prachárna v posledních třech letech, u konkrétních čísel parcel uvedených v žádosti požadujete jména nájemců či firmy nebo kdo se stal vlastníkem.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji.

3.  Žádost paní B. K. J.
Věc: žádost o poskytnutí informace ohledně správního řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu (dále jen ochrany pokojného stavu) dle § 5 Občanského zákoníku (dále jen OZ)

1) Jakožto věcně a místně příslušný správní orgán řešil váš magistrát/městský úřad v roce 2010 podnět podaný občanem ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ a v kolika případech.
2) Pokud ANO uveďte stručný popis v jaké věci byl podnět podán (v jednotlivých případech), jak bylo ve správním řízení rozhodnuto a v jaké lhůtě od podání podnětu.
3) Bylo v některém z výše uvedených případů podáno odvolání proti rozhodnutí a s jakým výsledkem.
4) Kdo je u vašeho úřadu pověřen vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu.
5) Má osoba pověřená vedením správního řízení ve věci ochrany pokojného stavu dle § 5 OZ právní vzdělání?

Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:
k bodu 1 - v roce 2010 nebyl podán žádný podnět k ochraně pokojného stavu dle § 5 OZ,
k bodu 2, 3 - ve vztahu k odpovědi na bod 1)  informace neexistují,
k bodu 4 - správní řízení vede příslušný odbor specializovaný na konkrétní případ podání,
                  nespadá-li podání do kompetence jiného odboru, vede správní řízení odbor
                  správní, který též vede centrální evidenci těchto podání, pro danou problematiku není stanovena konkrétní osoba,
k bodu 5 - podání tohoto charakteru řeší ve správním řízení různé pověřené osoby, nelze tedy  obecně na tuto otázku odpovědět.

4.  Žádost pana D. H.
Věc: žádost o poskytnutí těchto informací:

1. Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení jednotlivých „přechodů pro chodce“, které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), umístěných ve vašem správním obvodu od roku 2006
2. Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla?
3. V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce“ ve vašem správním obvodu neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí o jeho stanovení a aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu mělo dojít? Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji

k bodu 1.:
Od roku 2006 byla místní úprava „přechodů pro chodce“ v našem správním obvodu na žádost obcí a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR  ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 30/2001 Sb., stanovena vydáním „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“, kterým bylo povoleno osazení informativní značky provozní IP 6 (§12 písm. f)  a vodorovného dopravního značení - příčné čáry  V 7 (§ 19 písm. b).

k bodu 2.:
Při tomto rozhodování nebyl aplikován zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

k bodu 3.: Postup by byl shodný s body 1. a 2.

5.   Žádost pana V. B.:
Věc: poskytnutí informací, ohledně sdělení, kdo vše byl za rok 2010 navržen na kulturní cenu města Trutnova a žádost o zaslání nominačních.

Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:
na kulturní cenu byli navrženi:           
Ing. Vlastimil Šubrt
Martin Věchet
Bohdan Holomíček
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Libor Kasík,

bylo zasláno 21 kopií nominačních dopisů, vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace (osobní údaje).

6. Žádost pana S. K.
Věc: vyplnění dotazníku – administrativní náklady veřejných zakázek:

1. Jakým z následujících způsobů je organizován proces zadávání veřejných zakázek ve vaší organizaci (nehodící se smažte, lze i kombinace níže uvedených).

a) Centrální nákupní středisko
b) Decentralizovaná nákupní střediska
c) Outsourcing – externí subjekt
d) Jinak (doplňte): jednotlivé odbory MěÚ v souladu s organizačním opatřením města.

2. Kolik přepočtených pracovníků se této agendě věnuje (včetně přepočtení daného úvazku v případě, že náplní práce daného pracovníka není pouze zadávání veřejných zakázek – např. pracovník je zaměstnaný na plný úvazek, ale agendě věnuje pouze polovinu svého celoročního pracovního fondu, tedy jeho úvazek vzhledem k agendě veřejných zakázek je 0,5)?

Nelze obecně kvantifikovat, městský úřad nedisponuje specializovaným pracovníkem se zaměřením pouze na veřejné zakázky. Pracovníci se zapojují do procesu přípravy zadávání veřejných zakázek dle potřeby, nárazově.

3. Jaké jsou jejich mzdové náklady, včetně pojistného placeného zaměstnavatelem, za rok 2010?
Nelze jednoznačně stanovit.

4. V případě, že nelze zjistit jejich mzdové náklady, do jaké platové třídy jsou daní zaměstnanci zařazeni dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě?
S odvoláním na uvedené v bodě 2 – platová třída 8 až 12.

5. Nakupujete v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i externí služby? Pakliže ano, jaká byla jejich hodnota za rok 2010?
Ano, hodnota finančního plnění za služby za rok 2010 je cca 6 250 tis. Kč.

6. Jaké další prostředky (např. nákup softwaru, školení pracovníků, pojištění odpovědnosti, atd.) Vaše organizace vynaložila v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek za rok 2010?
·        školení ... 20 tis. Kč,
·        odborná literatura ... 5 tis. Kč,
·        SW ... 20 tis. Kč.
Celkem 45 tis. Kč.

7. Jaký objem finančních prostředků za rok 2010 byl Vaší organizací vyplacen na veřejné zakázky?

Samotný dotaz je nejasný, ale pokud přihlédneme ke specifikaci dotazníku uvedené na samotném začátku, pak Vás zajímají administrativní náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek

Pokud bychom vzali roční mzdové náklady na 1 zaměstnance zařazeného v 8. třídě 8. platového stupně, což je vč. odvodů 350 tis. Kč a z toho – fiktivně- 0,1 jeho úvazku celoročně věnovanému problematice veřejných zakázek, pak jsme na částce  35 tis. Kč.

7.  Žádost společnosti Business Media s. r. o.:
Věc: zaslání investičních plánů města pro rok 2011, resp. seznam projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2011a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:

Investiční akce města na rok 2011
Kanalizace Trutnov – Bojiště            odkanalizování části města, rozpočet 36 mil. Kč,
zhotovitelem je firma BAK stavební společnost a.s. Trutnov, zahájení 1.4.2011
ZŠ kpt. Jaroše, III. etapa                   rekonstrukce přízemí budovy, rozpočet 18,5 mil. Kč, zhotovitelem je firma A+K Trutnov, zahájení září 2010
Parkovací systémy města                   závorové systémy na městských parkovištích, rozpočet stavební části 2 mil. Kč, výběrové řízení březen/duben 2011. 

8. Žádost pana P. H.
Věc: poskytnutí informace ohledně všech trvale nahlášených obyvatel na adrese Dlouhá 572, 541 02 Trutnov.
Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti – ochrana osobních údajů.

9.  Žádost pana M. V.
Věc: žádost o poskytnutí informací ohledně výstavby obchodního domu Máj.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:
Kdo projektoval obchodní dům Máj :  Stavoprojekt Hradec Králové, středisko Trutnov
V jakých letech:                                    projekt je z 12/1977
Zda se v rámci projektu počítalo a s demolicí rohového objektu naproti poště:
v projektu není řešena demolice objektu č. p. 1 a   č. p. 49 (rozhodnutí k odstranění obou č. p. nebylo vydáno)
Kde měla vyústit plánovaná lávka vedoucí z druhého patra OD:  v plánovaném nákupním středisku místě objektů č. p. 1 a č. p. 49  (uvedeno v dokumentaci demolice lávky) 

10. Žádost pana P. K.
Věc: žádost o poskytnutí informací ohledně pronájmu bočních stěn domu čp. 73 v ul. Horská

-  umístění reklamy a to:
           1. Všech informací ve všech podaných nabídkách, 
           2. Kopie dokumentu, podle kterého se měly nabídky k pronájmu podávat.

Žádost o informaci odložena z důvodu neuhrazení nákladů za poskytnutí informací.

11. Žádost pana M. A.
Věc: žádost o poskytnutí informací ohledně voleb, státního občanství, aj.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:

1. Kolik členů má ve vaší obci (městě, městyse) zastupitelstvo?                          33 členů
2. Kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva ve volbách, které se
    konaly ve dnech 15. až 16. října 2010 (dále jen „volby“)                        306 kandidátů
3. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu, vedeném dle §
    28 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí?      25 481 voličů
4. Jaký byl ke dni těchto voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu vedeného
    pro volby do zastupitelstev obcí?                                                                        6 voličů
5. Kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano,
    kolik takových osob bylo?                                                                                          NE
6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nějaký kandidát, který nebyl státním občanem
    ČR? Pokud ano, kolik takových osob bylo?                                                               NE
7. Jaký je celkový počet osob starších 18 let s trvalým pobytem na území Vaší obce (města,
    městyse)?                                                                                                       25 750 osob
8. Kolik osob z tohoto počtu nemá státní občanství České republiky?                  361 osob
9. Kolik osob z počtu dle předchozího bodu je státním občanem některého z členských
    států Evropské unie?                                                                                             38 osob
10. Jaký je celkový počet osob starších 18 let s přechodným pobytem na území Vaší obce
(města, městyse)? U občanů ČR se přechodný pobyt neeviduje, přechodný pobyt se eviduje pouze u občanů EU.
11. Kolik osob z tohoto počtu nemá státní občanství České republiky?             nelze zjistit
12. Kolik osob z počtu dle předchozího bodu je státním občanem některého z členských
      států Evropské unie?                                                                                          152 osob

12. Žádost pana M. V.
Věc: žádost o poskytnutí informací vztahujících se k rekreačnímu středisku Dolce, smlouva o
 pronájmu rekreačního střediska, vydaná rozhodnutí na pozemcích střediska – územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí.
Žádost o informaci odložena z důvodu neuhrazení nákladů za poskytnutí informací.

13. Žádost Archeologické služby, spol. s. r. o.
Věc: žádost o poskytnutí informací - zaslání kopie zřizovací listiny Muzea Podkrkonoší   v Trutnově.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji.

14. Žádost pana J. V.
Věc: žádost o poskytnutí informací - nebezpečný stav komunikace v ulici Vraní  v Bohuslavicích.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovaným vysvětlením.

S největší pravděpodobností nebude provedena celková rekonstrukce komunikace, neboť by byla velice nákladná a rozpočet města s ní pro rok 2011 nepočítá. Rozsah oprav bude stanoven po propočtu nákladů, vzhledem k finančním možnostem města.

15. Žádost Archeologické služby, spol. s. r. o.
Věc: žádost o poskytnutí informací - zaslání kopie zřizovací listiny Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 30. 11. 2000 (včetně všech jejich dodatků) a zřizovací listinu předchozí.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovaným kopiemi listin.

16. Žádost Archeologické služby, spol. s. r. o.
Věc: žádost o poskytnutí informací - zaslání kopie Statutu (zřizovací listiny) Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 22. 3. 1999 (včetně všech jeho dodatků) a usnesení rady ONV ze dne 12. 8. 1954 (včetně všech jeho dodatků).
Informace nebyla poskytnuta z důvodu nedohledání dokumentů ve spisovně muzea, žadatel byl informován a bylo doporučeno jiné řešení.

17. Žádost Archeologické služby, spol. s. r. o.
Věc: žádost o poskytnutí informace - zaslání kopie sdělení Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 3. 10. 2011.           
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanou kopií listiny.

18. Žádost redaktora V. K. Ringeir Axel Springer CZ
Věc: žádost o poskytnutí informace - jaká je úřadem nejnižší a nejvyšší pravidelně vyplácená částka sociálních dávek jedinému příjemci.
Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými údaji:
Hmotná nouze:  S ohledem na počet posuzovaných osob a různé způsoby stanovení částky živobytí nelze pouze dvěma částkami jednoznačně vyjádřit nejnižší a nejvyšší měsíčně vyplácený příspěvek na živobytí.

Pro 1 osobu, která není společně posuzována s jinými osobami, činí nejnižší příspěvek na živobytí  50,- Kč.
Pro 1 osobu, která není společně posuzována s jinými osobami, činí nejvyšší příspěvek na živobytí  5.806,- Kč, tj. 3.126,- (částka životního mimina) + 2.680,- (bezlepková dieta).
V případě společně posuzovaných osob je v rámci správního obvodu MěÚ Trutnov v současnosti vyplácen nejvyšší měsíční příspěvek na živobytí 17.892,- Kč pro 12 osob       (2 dospělé osoby a 10 nezletilých dětí).

Příspěvek na péči

Měsíční výše příspěvku na péči (PnP) je stanovena s ohledem na věk dané osoby a stupeň závislosti na pomoci jiné osoby.
Nejnižší měsíční výše PnP pro osoby do 18 let věku
stupeň I (lehká závislost) 3.000,- Kč
Nejvyšší měsíční výše PnP pro osoby do 18 let věku
stupeň IV (úplná závislost) 12.000,- Kč
Nejnižší měsíční výše PnP pro osoby starší 18 let
stupeň I (lehká závislost) 800,- Kč
Nejvyšší měsíční výše PnP pro osoby starší 18 let
stupeň IV (úplná závislost) 12.000,- Kč

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

(§ 45 a § 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb. a její příloha č. 5)

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu ve výši 400,- Kč a garáže 200,- Kč.

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům ve výši 800,- Kč.


Vytvořeno 14.12.2011 | přečteno 80x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load