Na obsah stránky

 

2013 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 31.12. 2013 - V tomto roce zatím odpovídal Městský úřad v Trutnově na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2013
(stav k 31.12. 2013)


1. Žádost pana L. M., Trutnov

Věc: Poskytnutí informace - kopie usnesení Městské rady Trutnova, kterým byla pořadateli akce na Zimním stadionu uložena povinnost ukončit hudební produkci na akci Bike Hall Contest do 22,00 hod. Žadatel byl dopisem tajemníka MěÚ vyrozuměn, že RM Trutnova k pořádání této akce nepřijala žádné usnesení. Pouze v roce 2011 projednávala Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek (komise rady města) připomínky občanů k uvedené akci a bylo doporučeno nájemci zimního stadionu, aby akce byla ukončena nejpozději do 22:00 hod. V roce 2012 bylo doporučení komise dodrženo.

2. Žádost pana L. M., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - týkající se měření rychlosti vozidel Městskou policií Trutnov - jaká místa k měření byla určena Policií ČR, jak je naplňována součinnost mezi MP Trutnov a Policií ČR a jakým způsobem je sledováno zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s přílohou obsahující odpověď na žádost vypracovanou ředitelem MP Trutnov. Místa k měření rychlosti vozidel byla vytipována na základě vyhodnocení BESIP, konkrétní místa lze shlédnout na MP Trutnov bez možnosti pořízení kopií, součinnost spočívá na dohodách a schvalovacích řízeních, postupech a osobních jednáních. Zvýšení BESIP je sledováno vyhodnocováním nehodovosti a po dohodě s DI PČR Trutnov stanovením lokalit k měření a případně jejich změn.

3. Žádost pana V. J., Svoboda nad Úpou
Věc: Poskytnutí informace - soupisu veškerého majetku města Trutnova převedeného na společnost Vodovody a kanalizace Trutnov. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ. Město Trutnov v roce 1994 privatizovalo část majetku, který byl převeden do Fondu národního majetku. Jednou ze součástí privatizace byly vodovody a kanalizace, které byly vloženy do společnosti VAK Trutnov, a.s. Společnost proti vloženému majetku vydala městu akcie, které jsou v současné době evidovaným majetkem města. V následujících letech město Trutnov převedlo na tuto společnost vodovod v kat. úz. Bohuslavice, včetně vodojemu (r. 2001), vodovod v kat. úz. Bezděkov (r. 2005), vodovod v kat. úz. Libeč (r. 2012), vodovod v kat. úz. Nové Dvory (r. 2012) a kanalizační řad DN 300 včetně šachet v ulici Májová, kat. úz. Horní Staré Město (r. 2012).

4. Žádost společnosti Business Media CZ, s.r.o., IČ: 28473531, Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města pro rok 2013. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ. Město Trutnov v roce 2013 plánuje dvě investiční akce - 1. Kanalizace a chodník Volanov, rozpočet 43 mil. Kč, dodavatel BAK stavební společnost Trutnov, zahájení 04/2013, a 2. Vodovod Lhota - Bezděkov, rozpočet 5,5 mil. Kč, dodavatel BAK stavební společnost Trutnov, zahájení 04/2013. 

5. Žádost společnosti AMA, s. r. o., 460 01 Liberec
Věc: Zaslání investičních plánů města pro rok 2013. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ. Město Trutnov v roce 2013 plánuje dvě investiční akce - 1. Kanalizace a chodník Volanov, rozpočet 43 mil. Kč, projektová kancelář - Vodohospodářská kancelář, Ing. Novotný, dodavatel BAK stavební společnost Trutnov, zahájení 04/2013, a 2. Vodovod Lhota - Bezděkov, rozpočet 5,5 mil. Kč, projektová kancelář: Ing. Libor Fanta, Projekce vodohospodářských staveb, dodavatel BAK stavební společnost Trutnov, zahájení 04/2013.

6. Žádost paní J. M., Slapy
Věc: Poskytnutí informace - jaká částka byla za rok 2012 účtována žadatelům o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., jaký celkový počet žádostí za rok 2012 úřad vyřídil a na kolik z nich informace poskytl (i částečně) a kolik vyřídil neposkytnutím informace. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ. V roce 2012 nebyla žadatelům předepsaná žádná úhrada za poskytnutí informací. Celkový počet žádostí, které náš úřad v roce 2012 vyřídil, je 21, z toho všech 21 bylo vyřízeno poskytnutím informací (i částečně), a žádná nebyla vyřízena neposkytnutím informace.

7. Žádost společnosti Hnutí Duha, 62 00 Brno
Věc: Žádost o poskytnutí informace o míře využití komunálních odpadů. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s grafickými přílohami.

8. Žádost paní I. T., Chrastava
Věc: Poskytnutí informace - zaslání kopie Zřizovací listiny Společenského centra Trutnovska pro kulturu a volný čas a zaslání výsledků hospodaření s plakátovacím zařízením tohoto centra. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ s požadovanými přílohami. Výsledek hospodaření činil za rok 2012 částku 153 284,- Kč.

9. Žádost společnosti Hnutí Duha, Údolní 33, 62 00 Brno
Věc: Žádost o poskytnutí informace o míře využití komunálních odpadů. Informace poskytnuta dopisem vedoucího právního oddělení správního odboru MěÚ s grafickými přílohami. Jednalo se o identickou žádost (opakovaně zaslanou) jak je uvedena pod bodem 7. Proto i odpověď byla shodná.

10. Žádost paní A. N., Praha
Věc: Poskytnutí informace o bytovém fondu ve vlastnictví města a počtu bytů, které jsou určeny pro sociálně slabé občany. Zda má město ucelenou strategii o sociálním bydlení. Informace poskytnuta dopisem vedoucího právního oddělení správního odboru MěÚ, v současné době má město Trutnov v majetku cca 675 bytů, z toho je 263 bytů v DPS (Dům s pečovatelskou službou), 22 "služebních bytů" (ve školkách, školách apod.), 91 byt se státní dotací, 177 bytů v městské památkové zóně a 122 bytů ostatních. Město nemá vyčleněné konkrétní byty, které by přidělovalo jako sociální. V minulosti, kdy město Trutnov mělo v majetku 5 500 bytů, jako sociální byty se přidělovaly byty IV. kategorie (nyní byty se sníženou kvalitou). V současné době má město pouze byty standardní (dříve I. - II. - kategorie).

11. Žádost Ing. V. L., Praha 9
Věc: Poskytnutí informace a kopie projektové dokumentace. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

12. Žádost o informace Instalatérství, zámečnictví MM, s.r.o., Dětmarovice
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

13. Žádost o informace AGL SERVIS, s.r.o., Opava
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

14. Žádost o informace MOTOR expert, s.r.o., Přerov
Věc: Poskytnutí informace - seznam fungujících stanic měření emisí. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

15. Žádost o informace Advokátní kancelář, JUDr. J. Smrkovská, Praha 3
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - e-mailem

16. Žádost o informace Mgr. M. K., Háj ve Slezsku
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

17. Žádost o informace JUDr. D. H., Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

18. Žádost o informace E. N. za o.s. GERONIMO, Trutnov
Věc: Poskytnutí informace ke kácení dřevin Pod hradem a na Polské, oprávněnost, jak bylo naloženo s dřevem a dřevinami, jaké byly náklady a jaký zisk za prodej dřeva, komu bylo prodáno. Informace poskytnuta dopisem tajemníka MěÚ, částečně odmítnuta (osobní údaje) - kurýrem

19. Žádost o informace Ing. A. Š., Risk Analysis Consultant
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - e-mailem

20. Žádost o informace J. A. advokát, Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - smlouvy o nakládání s komunálním odpadem s fa Transport Trutnov. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

21. Žádost o informace M. F. Effect Marketing, s.r.o., Praha 6
Věc: Poskytnutí informace - oprávněnost a důvod přístupu MěÚ k referenčním údajům v registru osob. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

22. Žádost o informace JUDr. L. H., advokát, Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kdo je vlastníkem kanalizace - přípojky - u Gorkého 241, Trutnov. Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

23. Žádost o informace JUDr. L. H., advokát, Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zda Město Trutnov bylo v minulosti vlastníkem kanalizace - přípojky - u Gorkého 241, TrutnovInformace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - do datové schránky

24. Žádost o informace Ing. Z. P., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - přehled provozovaných výherních automatů a výherních loterijních automatů na území města TrutnovaInformace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - e-mailem

25. Žádost o informace M. L. Radeč, Úpice
Věc: Poskytnutí informace - žádost o technickou dokumentaci stavby - rekonstrukce lesní cesty "Mostolinka"Informace odmítnuta rozhodnutím tajemníka MěÚ - z důvodů ochrany autorského práva - doporučeně

26. Žádost o informace JUDr. L. F., Praha 4
Věc: Poskytnutí informace - žádost o přehled poskytovatelů služeb v oblasti nakládání s komunálními odpadyInformace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - e-mailem

27. Žádost o informace Ing. Z. P., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kopie smlouvy o smlouvě budoucí, uzavřené mezi městem Trutnov a společností MAPON, týkající se budoucí koupě pozemků v průmyslové zóně KrkonošskáInformace poskytnuta - při osobním jednání tajemníkem MěÚ Trutnov

28. Žádost o informace E. N. za Geronimo, o. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kdo projektoval a kdo provede úpravy na Krakonošově nám. v TrutnověInformace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ - e-mailem

29. Žádost o informace I. L., Trutnov 
Věc: Poskytnutí informace - zda bylo provedeno řízení o změně stavby, povolen provoz venkovní zahrádky, se bude provádět oprava chodníku, kdy bude upraven odvod dešťové vody a zda byla povolena změna stavby č.p. 449 v ulici U KapličkyInformace poskytnuta doporučeným dopisem SPR odboru MěÚ

30. Žádost o informace PhDr. R. T., Praha 8
Věc: Poskytnutí informace - poskytnutí nabývacího titulu - kupní smlouvy - k lyžařskému vleku v katastrálním území obce Horní Malá Úpa Informace poskytnuta doporučeným dopisem tajemníka MěÚ Trutnov

31. Žádost o informace Ing. J. V., Janské Lázně
Věc: Poskytnutí informace - poskytnutí listiny, žádosti o informaci podané PhDr. R. T. o nabývací titul - kupní smlouvu - k lyžařskému vleku v katastrálním území obce Horní Malá Úpa Informace poskytnuta dopisem SPR odboru MěÚ do datové schránky žadatelem zmocněné osoby - advokátky JUDr. I. S.

32. Žádost o informace PhDr. R. T., Praha 8
Věc: Poskytnutí informace - poskytnutí listiny, nabývacího titulu - kupní smlouvy k lyžařskému vleku v katastrálním území obce Horní Malá Úpa mezi fyzickou osobou a obchodní společnostíInformace poskytnuta doporučeným dopisem SPR odboru MěÚ

33. Žádost o informace Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - zda město Trutnov využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb a za jakých podmínekInformace poskytnuta doporučeným dopisem SPR odboru MěÚ

34. Bonum Commune, o. s., Praha 9
Věc: Poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí, povolení, sdělení či vyjádření ke stavbě na parcele č. 200/1 v k. ú. Dolní Malá Úpa, prostých kopií těchto dokumentů a sdělení, zda stavba prošla zjišťovacím řízením a jaká řízení vede stavební úřad k této stavbě.

35. Arnika - Centrum pro podporu občanů, 130 00 Praha 3
Věc: Poskytnutí informací týkajících se počtu žádostí o povolení kácení stromů nebo dřevin rostoucích mimo les. Informace byla poskytnuta, počet žádostí činil 129.

36. Občanské sdružení Rýchory, IČO 27045153, 280 02 Kolín
Věc: Poskytnutí stanoviska a podkladů ke stavbě rybníků k. ú. Rýchory. Stanovisko orgánu ochrany životního prostředí bylo poskytnuto, v současné době v dané věci není vedeno žádné správní řízení.

37. Mgr. V. Z., 678 01 Blansko
Věc: Poskytnutí informace - počtu uzavřených veřejnoprávních smluv v oblasti stavebního úřadu za období 1.1.2007 do 30.9.2013, Informace byla poskytnuta, bylo uzavřeno celkem pět veřejnoprávních smluv v dané oblasti veřejné správy.

38. Ing. R. W., 118 00 Praha 1 
Věc: Poskytnutí informací - územních rozhodnutí ke stavbě Žacléř - Rýchory, odkanalizování II. a III. etapa. Informace poskytnuty, zaslány prosté kopie dvou rozhodnutí o umístění stavby.

39. E. T., 190 15 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace, kolik úřad eviduje ustanovených mysliveckých stráží a kolik bylo na základě oznámení od myslivecké stráže zahájeno v roce 2012 správních řízení o přestupku či jiném správním deliktu. Informace poskytnuta, v současnosti je evidováno 84 mysliveckých stráží a v roce 2012 nebylo zahájeno žádné správní řízení na základě oznámení od myslivecké stráže. 

40. Z. P., Trutnov
Věc: Poskytnutí informací - kolik činil výnos z VHP a VLT pro město Trutnov v roce 2012 a za první polovinu roku 2013. Informace poskytnuta v souhrnné podobě - vzhledem k metodice a rozdělení pravomocí mezi obce a ministerstvo financí nelze rozlišit výnosy za VHP a VLT. V roce 2012 činil celkový výnos 14 552 060,00 Kč, za první pololetí roku 2013 činí 10 000 297,00 Kč. 

41. Bc. H. R., Valašské Meziříčí
Věc: Poskytnutí informace - základních ekonomických dat z provozu veřejného krytého bazénu za roky 2011 a 2012. Žádost odložena, žadatelka o tom vyrozuměna a poskytnut jí kontakt na zástupce ředitele Mebys, s.r.o., který bazén provozuje. 

42. J. K. za ARBOR servis, s.r.o., 356 01 Sokolov
Věc: Poskytnutí informace - aktuální složení zastupitelstva města a rady města včetně politického zaměření. Informace byla poskytnuta e-mailem a odkazem na webové stránky města.

43. Bonum Comune o. s., Mlékárenská 4360/8, 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - k vydaným stanoviskům a vyjádřením ke stavbě na parc. č. 200/1, k. ú. Malá Úpa. Informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele.

44. Ing. R. N., 739 25 Sviadnov
Věc: Poskytnutí informace - kopií Celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného a stočného od roku 2006 do roku 2012 a plánovaných vyúčtování na rok 2013 a 2014. Informace poskytnuta e-mailem - odkazem na společnost Vodovody a kanalizace, Trutnov, a. s., neboť požadované informace nemá město Trutnov k dispozici.

45. ARBOR servis, s. r. o., Mánesova 1654, 356 01 Sokolov
Věc: Poskytnutí informace - aktuální složení zastupitelstva města a rady města včetně politického zaměření. Informace byla poskytnuta e-mailem.

46. Bussines Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - přehled investičních plánů města na rok 2014. Informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele.

Vytvořeno 5.4.2013 | přečteno 220x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load