Na obsah stránky

 

2014 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 17.12. 2014 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2014
(stav k 17.12. 2014)

1. Žádost M. B., Ostrava - Poruba
Věc: Poskytnutí informace - kdy byl odvolacímu orgánu postoupen správní spis č.j. 2013/5959/SPR/TRL. Informace byla poskytnuta e-mailem.

2. Žádost Ing. T. P., Praha
Věc: Poskytnutí informace - kopií rozhodnutí o využití pozemkových parcel v k. ú. Černá Hora v Krkonoších a k. ú. Maršov I. Informace poskytnuta doporučeným dopisem.

3. M. B., Ostrava - Poruba
Věc: Poskytnutí informace právnímu zástupci účastníka řízení ze správního spisu č.j. 2013/5959/SPR/TRL. Informace byla poskytnuta e-mailem.

4. AMA, s. r. o., Voroněžská 144/20, Liberec I.
Věc: Poskytnutí informace - seznam investičních akcí města Trutnova v letech 2014 - 2015. Informace poskytnuta e-mailem.

5. P. F., Pilníkov
Věc: Poskytnutí informace - veškeré dokumentace k povolení a schválení stavby schodiště na p.p.č. 1206 a 1208 v k.ú. Pilníkov I, obec Pilníkov. Informace byla z části poskytnuta zasláním kopií dokumentů doporučeným dopisem, v části týkající se dokumentace, na kterou se vztahuje ochrana autorských práv, byla žádost odmítnuta.

6. D. S., Hostinné
Věc: Poskytnutí informace - zda je regulováno parkování v centru města, jakým způsobem, zda je zpoplatněno a v jaké výši (ceník). Informace poskytnuta e-mailem.

7.Geronimo, o. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - veškeré dokumentace ke změnám územního plánu a využití parcel v k. ú. Bojiště spolu s usneseními o těchto změnách. Žadatel byl vyzván k úhradě nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání požadovaných informací. V případě úhrady bude žádosti vyhověno a informace budou poskytnuty. Pokud se tak nestane do 60-ti dnů od oznámení, bude žádost odložena.

8.Geronimo, o. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - na jakém základě proběhl prodej pozemků v katastrálním území ve Volanově "Na Prachárně" firmě Modela, včetně kopií žádostí o prodej, smluv, vyvěšeného záměru o prodeji, usnesení z rady a městského zastupitelstva, které o prodeji rozhodlo. Žadatel byl vyzván k úhradě nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledání požadovaných informací. V případě úhrady bude žádosti vyhověno a informace budou poskytnuty. Pokud se tak nestane do 60-ti dnů od oznámení, bude žádost odložena.

9.P. S., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kopií zápisů z Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek města Trutnova za rok 2013. Informace byla poskytnuta e-mailem.

10.J. F. a I. L., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - rozhodnutí o kolaudaci cukrárny U Kapličky v Trutnově, listiny k provozování hudby a požadavkům KHS. Informace byla poskytnuta doporučeným dopisem.

11.Ing. Arch. H. S., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - smluv mezi Městem Trutnov a MEBYS, s.r.o., o závazku veřejné služby, nájmu, a převodu práv a povinností při provozu sportovišť. Informace poskytnuta do datové schránky.

12.K.P., Hošťálkovy
Věc: Poskytnutí informace - o nakládání s komunálním odpadem, smlouvy se svozovou společností, třídění odpadu a jeho množství, počet likvidovaných černých skládek, výše poplatku za komunální odpad. Informace byla poskytnuta e-mailem.

13. Geronimo, o. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - s jakými subjekty Město Trutnov uzavřelo smlouvy na PR v roce 2013 a 2014, na jakém základě a za jakou částku, schvalovací usnesení orgánů města. Informace byla poskytnuta e-mailem.

14. Ing. Arch. H. S., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - průběžného čtvrtletního vyúčtování od firmy MEBYS, s.r.o., pro vyrovnávací platby za 1. čtvrtletí roku 2013 podle smlouvy mezi Městem Trutnov a touto firmou o závazku veřejné služby, nájmu, a převodu práv a povinností při provozu sportovišť. Informace poskytnuta do datové schránky.

15. P. F., Pilníkov
Věc: Poskytnutí informace - kopie situačního zákresu - "Komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov", změna, týkající se schodiště na p.p.č. 1206 a 1208. Informace nebyla poskytnuta, žádost byla odmítnuta s ohledem na ochranu autorských práv zhotovitele projektu.

16. Ing. Z. P., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - aktualizace informace o počtu výherních hracích přístrojů, video loterijních terminálů na území Trutnova, do kdy mají povolení. Informace poskytnuta e-mailem.

17. East Port Praha s.r.o., Praha 6
Věc: Poskytnutí informace - sdělení přístupu do registru osob a prokázání účelu využití referenčních údajů. Informace byla poskytnuta do datové schránky. Jednalo se o automatickou výměnu informací mezi informačními systémy veřejné správy.

18. Oživení, o. s., Lublaňská 18, Praha 2
Věc: Poskytnutí informace související se zakázkou ev. č. 60063782 - "Trutnov, Volanov - splašková kanalizace a chodník" - informace o přípravě zakázky, o jejím vyhlášení a výběru dodavatele, o realizaci a osobách podílejících se na přípravě, zadání a realizaci této zakázky. Žadatel byl vyzván k úhradě nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a přípravu pro kopírování, nákladů na pořízení kopií a technických nosičů dat. Byl současně upozorněn na to, že pokud úhradu neprovede v zákonné lhůtě, nebude mu informace poskytnuta. Žadatel si proti výzvě a postupu MěÚ Trutnov podal stížnost k odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Podle výsledku jeho přešetření bude dále postupováno v souladu s informačním zákonem.

19. P. F., Pilníkov
Věc: poskytnutí informací ve věci stavby chodníku na st. p. č. 123 v k. ú. Pilníkov. Žadateli sděleno, že na této stavební parcele žádná stavba (ani chodníku) nestojí, ale v rámci dobré správy mu byly poskytnuty kopie dokladů, vážících se ke stavbě chodníku na sousedních pozemcích v Pilníkově.

20. P. F., Pilníkov
Věc: poskytnutí informací ve věci opravy propustku 16-p-099.2 silnice I/16 Pilníkov. Žádost o informace byla odmítnuta, neboť požadované informace na Městském úřadě v Trutnově neexistují.

21. P. B., Cheb
Věc: poskytnutí informací ve věci nakládání s komunálním odpadem a jeho likvidací městem Trutnovem. Informace žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu. Město má uzavřenu smlouvu se svozovou společností, odpad je tříděn, recyklovatelný je předáván k dalšímu zpracování, zbytkový komunální odpad je ukládán na řízenou skládku, náklady na svoz komunálního odpadu včetně separace činí cca 15.700.000 Kč, občané města platí v současné době poplatek městu 480 Kč/osoba/rok, město má nyní 30.725 obyvatel.

22. Ing. T. B., Klecany
Věc: poskytnutí informací - sdělení důvodu přístupu do registru osob a prokázání účelu využití referenčních údajů. Informace poskytnuta, jednalo se o automatickou obnovu databáze po oznámení změny, dále městem Trutnovem nezpracovávanou.

23. J. S., Karlovy Vary
Věc: poskytnutí informací - objemu zakázek malého rozsahu zadaných městem Trutnov v letech 2011 až 2013 a zda město využívalo Dynamický nákupní systém a elektronická tržiště veřejné správy. Informace poskytnuta, jednalo se v roce 2011 o hodnotu 12.098.846 Kč bez DPH, v roce 2012 o 4.505.143 Kč bez DPH a v roce 2013 o 8.783.068 Kč bez DPH. Město nevyužívalo v uvedeném období ani Dynamický nákupní systém ani elektronická tržiště veřejné správy.

24. D. H., Teplice
Věc: poskytnutí informací - kopií kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí podaných registračnímu úřadu - Městskému úřadu Trutnov. Žádost byla z důvodů ochrany osobních údajů odmítnuta, neboť ještě nebyla provedena registrace a rozhodnutí nebylo zveřejněno na úřední desce. Žadatel byl odkázán na webové stránky Českého statistického úřadu, kde budou (ale až po zaregistrování a zveřejnění na úřední desce registračního úřadu) všechny kandidátní listiny přístupné v elektronické podobě.

25. D. H., Teplice
Věc: poskytnutí informací - kopií kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí podaných registračnímu úřadu - Městskému úřadu Trutnov. Žádost byla z důvodů ochrany osobních údajů odmítnuta, neboť ještě nebyla provedena registrace a rozhodnutí nebylo zveřejněno na úřední desce. Žadatel byl odkázán na webové stránky Českého statistického úřadu, kde budou (ale až po zaregistrování a zveřejnění. (poznámka - jedná se o identickou žádost, podanou týmž subjektem opakovaně druhý den po zaslání prvé žádosti).

26. J. M., Kladruby nad Labem
Věc: poskytnutí informací - sdělení důvodu přístupu do registru osob a prokázání účelu využití referenčních údajů. Informace poskytnuta, jednalo se o automatickou obnovu databáze po oznámení změny, dále městem Trutnovem nezpracovávanou.

27. J. H., Trutnov
Věc: poskytnutí informací - odvolání se proti rozhodnutí o stížnosti a zároveň žádost o informaci, jak byla stížnost vyřízena. Informace byla žadateli poskytnuta dopisem.

28. M. G., Praha 4
Věc: poskytnutí informací - o vlivu na životní prostředí větrných elektráren v Zlaté Olešnici - hlukové studie. Žádost byla podána v rámci správního řádu a stavebního zákona (v jejich režimu také řešena), podpůrně podle zákona informačního. Dle judikatury (SjS 9/1988, č. 258) se právo na poskytnutí kopie dokumentace neřídí režimem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale podléhá předpisům stavebního práva. Právo na svobodný přístup k informacím nelze použít ani subsidiárně, nebyl-li žadatel účastníkem řízení, v němž byla projektová dokumentace předložena, což v daném případě nebyl.

29. GERONIMO, o. s., Trutnov
Věc: poskytnutí informací - s jakými dalšími subjekty města byly uzavřeny smlouvy na PR v letech 2010 - 2014, na jakém základě. Požadované informace se nevztahují k působnosti Městského úřadu Trutnov, kterému byla žádost adresována, proto byla v zákonné lhůtě žádost odložena a žadatel o tom byl vyrozuměn v souladu se žádostí e-mailovou zprávou.

30. GERONIMO, o. s., Trutnov
Věc: poskytnutí informací - s jakými subjekty mělo či má město uzavřeny smlouvy na opravy svého autoparku, na jakém základě. Město Trutnov nemá a ani nemělo v dotazovaném období let 2009 až 2014 uzavřenu žádnou dlouhodobou smlouvu na opravy svého autoparku. Vozy jsou předávány k opravám a servisním zásahům výhradně příslušným autorizovaným servisním partnerům, u kterých byly zakoupeny. Periodicita a rozsah servisních zásahů na jednotlivých vozech vychází zejména z doporučení výrobce (jde o nutný předpoklad zachování záruky). Informace byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailovou zprávou.

31. Ing. M. J., Trutnov
Věc: poskytnutí informací - smluv a dodatků smluv, které uzavřelo město Trutnov (Městský úřad Trutnov) s firmami XANTIPA AGENCY s.r.o. a Trutnovinky, s.r.o., a to v letech 2010 až 2014. Dále faktury a měsíční či jiné výkazy práce, podle kterých bylo fakturováno. Informace byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailovou zprávou.

32. Oživení, o. s., Praha 6
Věc: poskytnutí informací - vydavatele (dodavatele) periodika samosprávy, jeho obsah, redakční rada, náklady. Informace byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí do datové schránky.

33. Ing. D. N., Veselíčko
Věc: poskytnutí informací - Žádost o poskytnutí informace - zda společnost GRUND SECURITY s.r.o. či Mgr. Bc. D. V. z Mladých Buků získali od města Trutnova v roce 2014 zakázky, případně kolik smluv bylo uzavřeno. Město Trutnov s uvedenými subjekty žádné smlouvy neuzavíralo ani jim žádnou zakázku nezadalo. Informace byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí do datové schránky.

34. PhDr. R. T., Praha 8
Věc: poskytnutí informací - Žádost o poskytnutí informace - kopií podání JUDr. S. a dalších listin ze sp. zn. 2012/5592/V/SCM, č. j. 71092/2014. Žádosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.

Vytvořeno 22.1.2014 | přečteno 211x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load