Na obsah stránky

 

2015 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 10.12. 2015 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2015
(stav k 10.12. 2015)

1. Strategy One a. s., Vodičkova 791/41, Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - o rozsahu a míře používání veřejného osvětlení v Trutnově. Informace poskytnuta do datové schránky žadatele v jím požadované struktuře údajů.

2. Business Media CZ, s.r.o., Nádražní 32, Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města na rok 2015, případně data schvalování rozpočtu města. Informace poskytnuta do e-mailové schránky žadatele, rozpočet města bude schvalován na zasedání města Trutnova dne 2. 3. 2015.

3. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, Liberec
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města na rok 2015, případně data schvalování rozpočtu města. Informace poskytnuta do e-mailové schránky žadatele, rozpočet města bude schvalován na zasedání města Trutnova dne 2. 3. 2015.

4. JUDr. R. D., Advokátní kancelář, Náchod
Věc: Poskytnutí informace - sdělení názvu dokumentu, který byl MěÚ Trutnov ověřován (podpisy a kopie dokumentu). Informace poskytnuta do e-mailové schránky žadatele.

5. Město Janské Lázně, vedoucí TH a stavebního úřadu
Věc: Poskytnutí informace - sdělení, zda se v archivu MěÚ Trutnov nachází (či nenachází) projektová dokumentace "Janské Lázně - centrum, objekt č. 2, kino, MěNV, Pošta". Informace o tom, že se zde požadovaná dokumentace nenachází, poskytnuta do e-mailové schránky žadatele.

6. Mgr. et Mgr. J. L., Prostějov
Věc: Poskytnutí informace - sdělení počtu pracovníků městského úřadu v letech 2006 až 2014 (k 31. 12. daného roku). Informace poskytnuta do e-mailové schránky žadatele ve formě této tabulky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ROK

radou města schválený počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu

2006 

228

2007 

229

2008 

229

2009 

222

2010 

222

2011 

217

2012 

200

2013 

200

2014 

203

7. A. H., Vrahovická ulice, 796 01 Prostějov
Věc: Poskytnutí informace - sdělení jmen členů rady města Trutnova z komunálních voleb 2002 až 2014. Informace byla poskytnuta do e-mailové schránky žadatele (rovněž je dostupná na webu města Trutnova - v zápisech z ustavujících usnesení zastupitelstva v jednotlivých volebních rocích).

8. Spolek Občanské sdružení Rýchory, za výbor spolku Ing.Arch. J. M., Ing. R. W.,
Havlíčkova 234, Kolín, PSČ 280 02

Věc: Poskytnutí informací - týkajících se řízení o trvalém omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa v k. ú. Prkenný Důl. Informace byly poskytnuty doporučeným dopisem obsahujícím kopie požadovaných rozhodnutí a stanovisek odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.

9. Z. P., Pod Strání, 500 06 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace - kompletní kopie spisového materiálu ke správnímu řízení Sp. zn. 2014/992/SPR-SR. Informace byla poskytnuta žadateli jako jedinému účastníku řízení zasláním požadovaných kopií dokumentů doporučeným dopisem.

10.  J. R. R., Bulharská 61, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – v jakém rozsahu se zúčastňují členové Výborů zastupitelstva a Komisí rady města svých jednání v roce 2014 a 2015. Pokud se zastupitel nezúčastnil, zda byl omluven. Informace byla žadateli poskytnuta formou e-mailového sdělení na požadovanou adresu.

11. P. K., Rudník, 543 72
Věc: Poskytnutí informace - kdo je majitelem a kdo provozovatelem zařízení na měření rychlosti vozidel (radaru) a o zaslání smluv uzavřených s městem Trutnovem. Informace byla poskytnuta zasláním doporučeným dopisem s přiloženou kopií smlouvy. Vlastníkem "radaru" je obchodní korporace Gemos CZ, spol s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, nájemcem je Město Trutnov a provozovatelem je Městská policie Trutnov.

12. Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - přehledu investičních akcí města Trutnova pro rok 2015. Informace žadateli poskytnuta zasláním přehledu do e-mailové schránky. Současně je veřejně dostupná na webových stránkách města Trutnova.

13. M. V., Krakonošovo náměstí, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kopie smlouvy na zpracování regulačního plánu Nové Dvory mezi městem Trutnov a firmou Atip a informace k výběrovému řízení na zhotovitele. Informace byla poskytnuta zasláním do e-mailové schránky žadatele zasláním kopie smlouvy o dílo č. R/17/09 a informace o provedeném výběrovém řízení.

14. Z. P. za sdružení OSBID, IČO 22668209, 549 36 Stárkov
Věc: Poskytnutí informace - o zaslání smlouvy uzavřené městem Trutnovem s pronajímatelem na provoz zařízení určeného pro měření rychlosti projíždějících vozidel. Informace byla poskytnuta zasláním e-mailu s přiloženou kopií smlouvy. Vlastníkem "radaru" je obchodní korporace Gemos CZ, spol. s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, nájemcem je Město Trutnov a provozovatelem je Městská policie Trutnov.

15. J. H., Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - vyjádření k příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu (TDI), zda se vztahuje na všechny účastníky využití tohoto příspěvku a v jaké výši. Informace byla poskytnuta zasláním doporučeného dopisu se "Zásadami města č. 4/2013 o poskytování příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu za účelem podpory bytové výstavby" a vysvětlením v průvodním dopise.

16. AB Facility, a. s., IČ 24172413, Kodaňská čp. 1441/46, 101 00 Praha 10
Věc: Poskytnutí informace - jakým způsobem, za jakých podmínek a kým jsou městem zajišťovány v jeho objektech služby vnitřního a vnějšího úklidu, správy a údržby, zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a jaká, a poskytnutí smluv či objednávek na zajištění těchto činností. Informace byla poskytnuta zasláním e-mailu na požadovanou adresu s tím, že vnitřní a vnější úklid, správu a údržbu v jeho objektech zajišťuje pro město Městský úřad Trutnov vlastními silami a prostředky, v budovách Nová radnice, Stará radnice, Koncertní síň Bohuslava Martinů a Jednotného sboru dobrovolných hasičů používá automatické programové řízení vytápění v závislosti na venkovní teplotě a pořádaných akcích. Pro úspory tepla v objektech škol má město uzavřenu Smlouvou o provozním servisu topných systémů se společností TestProg, s.r.o. Trutnov, její kopie včetně dvou dodatků byla žadateli zaslána v příloze zprávy.

17. Mgr. I. P., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - týkajících se uměleckého díla - sochy/plastiky - umístěného před bývalou samoobsluhou na Zelené louce, naproti Kauflandu (jakýsi sloup s reliéfy). Konkrétně - název, autor, datum vzniku, pokud možno jakékoliv další související informace či způsob, jakým by se daly získat. Žadateli byla poskytnuta informace e-mailem o tom, že se v archivu stavebního úřadu MěÚ Trutnov, ani v Státním okresním archivu Trutnov projektová dokumentace k sídlišti Zelená louka nenachází. Investorem v době realizace stavby byl Krajský investorský útvar Východočeského kraje. Po ukončení jeho činnosti byly listiny (včetně stavebních dokumentací) pravděpodobně uloženy ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (adresa byla žadateli poskytnuta).

18. CAUSIDICUS, z. s., Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav
Věc: Poskytnutí informace - všech rozhodnutí o vyvlastnění od roku 2012, týkajících se osob, které nebyly známy nebo nebyl znám jejich pobyt. Žadateli byla poskytnuta informace e-mailem o tom, že Městským úřadem Trutnov nebylo od roku 2012 vydáno žádné rozhodnutí o vyvlastnění, a tedy ani takové, které by splňovalo žadatelem uvedenou podmínku.

19. J. Č. Havlovice, 542 38 Havlovice
Věc: Poskytnutí informace - záznamů elektronické komunikace Povodňové komise MěÚ Trutnov se starostou obce Havlovice při povodni v roce 2013. Žadateli byla e-mailem sdělena informace oddělení krizového řízení o tom, že Povodňová komise vzhledem k náhlému nástupu povodně již nerozesílala starostům sms, ale obvolávala je podle schématu předávání zpráv při vyhlášení stupňů povodňové aktivity, proto žadateli předmětná sms nemůže být poskytnuta (neexistuje). Žadateli byla současně nabídnuta možnost seznámit se na oddělení krizového řízení s podrobnějšími informacemi o průběhu následné elektronické komunikace, která však probíhala až po vyhlášení nouzového stavu.

20. Mgr. E. M. H., Ph.D., 158 00 Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - zda v Trutnově existuje titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi. Pokud ano, pak jsou požadovány další podrobné informace o jeho fungování. Žadatelka byla e-mailem vyrozuměna o tom, že takový titul/fond v Trutnově neexistuje a pomoc je poskytována v rámci systému pomoci v hmotné nouzi.

21. R. D., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - v jaké výši byly oceněny jednotlivé položky výkazu výměr zpracovaného firmou RSU s.r.o. v listopadu 2014 jako součást projektové dokumentace akce "Regenerace zeleně a veřejných ploch Jiráskova náměstí v Trutnově". Žadatel byl e-mailem informován, že ceny položkového rozpočtu byly stanoveny podle ceníku ÚRS Praha, pro období roku 2014. Dále o tom, že na realizaci předmětné akce vypsalo město Trutnov veřejnou zakázku v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 2. 6. 2015, po tomto datu bude možné do dokumentace nahlížet, aniž by postup města mohl být označen za odporující zákonu o zadávání veřejných zakázek.

22. Bc. Mgr. T. K., 664 42 Modřice
Věc: Poskytnutí informace - z oblasti etiky ve veřejné správě, zejména, zda má MěÚ Trutnov vydán Etický kodex a dále řada dalších otázek z této oblasti, včetně dotazů mimo režim zákona, na názory tajemníka MěÚ Trutnov. Žádost o informace byla zaslána všem statutárním a okresním městům jako součást výzkumné sondy pro diplomovou práci žadatele. Požadované informace byly žadateli poskytnuty do datové schránky. On následně reagoval poděkováním e-mailem s tím, že informace jsou pro jeho účely dostatečné a zodpovědně zpracované a konstatoval, že Trutnov je mezi prvními městy, která mu odpověděla.

23. T. K., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kolik hazardních zařízení (VHP) povolovaných na základě zákona o loteriích je aktuálně povolených na území města Trutnova, adresy provozoven, počty zařízení v jednotlivých provozovnách a od kdy do kdy jsou VHP povolena provozovat. Takováto souhrnná informace nebyla dosud na MěÚ Trutnov vytvořena, neboť povolení jsou součástí spisů k jednotlivým správním řízením. V rámci dobré správy a otevřenosti městského úřadu vůči veřejnosti byla pro žadatele vytvořena, a e-mailem mu zaslána, elektronická tabulka ve formátu Excel (jak o to žádal), ačkoliv není povinností subjektu - Městského úřadu Trutnov - vytvářet nové informace (podle § 2 odstavce 4 zákona o právu na informace).

24. L. M., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - kopie stávající platné nájemní smlouvy na areál PKS Bojiště. Informace (kopie nájemní smlouvy uzavřené městem Trutnovem jako pronajímatelem, včetně jejích tří dodatků), byla žadateli poskytnuta zasláním doporučeným dopisem.

25. Mgr. Bc. J. Z., advokát, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zda se úprava podle stavebního zákona a jej provádějící vyhlášky, podle které se vedení elektronických komunikací v zastavěném území umísťují pod zem, vztahuje také na vedení kabelů internetové sítě, a to i s ohledem na jejich existenci ve vyjmenovaných ulicích města Trutnova. Žadateli byla informace poskytnuta. V zásadě se vztahují, při čemž do 25.08.2009 uváděl § 24 předmětné vyhlášky, že se umísťují zpravidla pod zem, a také je třeba vzít v úvahu, že elektronická komunikační zařízení k anténám do výšky 8 m (do novely stavebního zákona do 15m) se podle § 79 odst. 2 písm. j) stavebního zákona neumísťují vůbec, tedy nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

26. Ing. M. T., 533 53 Pardubice
Věc: Poskytnutí informace - kdo je majitelem silničního úsekového rychloměru SYDO TRAFFIC VELOCITY GEMVEL0012, umístěného v k. ú. Mladé Buky. Informace žadateli poskytnuta. Vlastníkem je obchodní korporace GEMOS CZ, spol. s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, B. Smetany 159. Zařízení má v nájmu město Trutnov, a provozovatelem tohoto zařízení je výlučně Městská policie Trutnov.

27. Ing. M. T., 533 53 Pardubice
Věc: Poskytnutí informace - kopie smlouvy mezi městem Trutnovem a obchodní korporací GEMOS CZ, spol. s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, B. Smetany 159, o nájmu silničního úsekového rychloměru SYDO TRAFFIC VELOCITY GEMVEL0012, umístěného v k. ú. Mladé Buky. Informace žadateli poskytnuta zasláním kopie této smlouvy do datové schránky.

28. Ing. M. T., 533 53 Pardubice
Věc: Poskytnutí informace - Přílohy č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb formou nájmu a dodávek mezi obchodní korporací GEMOS CZ, spol. s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, B. Smetany 159, a Městem Trutnov, ze dne 7. 2. 2014 (smlouva o nájmu silničního úsekového rychloměru SYDO TRAFFIC VELOCITY GEMVEL0012, umístěného v k. ú. Mladé Buky). Informace žadateli poskytnuta zasláním kopie Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě (smlouva žádnou požadovanou Přílohu č. 1 neobsahuje, jednalo se tedy pravděpodobně o žádost o tento Dodatek č. 1).

29. Právo ve veřejném zájmu, z. s., Chalupkova 1367, 149 00 Praha 11
Věc: Poskytnutí informace - o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 a to konkrétně tajemníka a vedoucích odborů Městského úřadu Trutnov. Informace žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky, v souladu s obsahem žádosti.

30. Holubová advokáti s.r.o., Za Poříčskou bránou 21/365, 186 00 Praha 8
Věc: Poskytnutí informace - zda využívá město Trutnov externího dodavatele právních služeb a pokud ano, zda plánuje vyhlášení výběrového řízení na tyto služby. Informace žadateli o tom, že město Trutnov využívá externího dodavatele právních služeb jen výjimečně v konkrétních případech a že neplánuje vypsání výběrového řízení na tuto činnost, byla poskytnuta žadateli dopisem do datové schránky.

31. M. P., Lysá nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - kompletního spisového materiálu ke Sp. zn. 2015/2408/SPR-SR, č.j. 737119/2015. Protože se jednalo o jediného účastníka řízení byla mu kopie celého správního spisu poskytnuta zasláním do datové schránky.

32. Ing. K. T., Velký Beranov
Věc: Poskytnutí informace - jaká společnost ve městě zajišťuje provoz MHD, jaký byl počet vozokm ujetých v rámci MHD v roce 2014, jaký byl počet přepravovaných osob MHD v roce 2014, jaká byla výše kompenzace ztráty z provozu MHD v roce 2014, jaká je cena za 1 vozokm, kdy a na jak dlouho byla uzavřena smlouva o zajištění provozu MHD. Informace byla žadateli poskytnuta doplněním údajů do jeho žádosti a zasláním e-mailem.

33. Z. P., Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace - kopie smlouvy mezi městem Trutnovem a obchodní korporací GEMOS CZ, spol. s r.o., IČ 25065238, Čelákovice, B. Smetany 159, o nájmu silničního úsekového rychloměru SYDO TRAFFIC VELOCITY GEMVEL0012, umístěného v k. ú. Mladé Buky, stanovisko Policie ČR k měření v úseku, kde je osazen rychloměr, statistiku nehodovosti v daném úseku, výši příjmů z pokut z "radaru"L za rok 2014 a 2015 a využití takto získaných peněz, počet vyřešených přestupků a výši platů a odměn úředních osob tuto agendu řešících. Informace žadateli poskytnuta zasláním dopisem s přílohou obsahující počty přestupků a platy a odměny úředních osob. V souladu se zněním informačního zákona a s rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 55/2012 - 62, ze dne 22. října 2014, je tato informace poskytnuta žadateli, ale s ohledem na to, že obsahuje osobní údaje dotčených osob, chráněné zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byl žadatel vyrozuměn o tom, že se nejedná o informace, které lze volně dále šířit.

34. Občané města Trutnova, především obyvatelé Jiráskova náměstí a jeho blízkého okolí (uvedeno devatenáct jmen)
Věc: Poskytnutí informace - jak probíhalo řízení ohledně povolení kácení stromů v lokalitě Jiráskova náměstí v Trutnově a předložení všech posudků včetně znaleckých a odborných. Informace nemohla být žadatelům poskytnuta, neboť ve své žádosti neuvedli ani bydliště ani adresu pro doručování, ani jiný identifikátor, podle kterého by je bylo možno ztotožnit a odpověď - informace - jim zaslat. Žádost má charakter anonymního podání, ačkoliv je někým podepsána (nečitelně). V souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., neobsahuje-li žádost zde uvedené náležitosti, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

35. J. R. R., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zápisů ze schůzí Rady města Trutnova ze dnů 27. 7. 2015 a 31. 8. 2015. Informace byly poskytnuty v souladu s podanou žádostí zasláním elektronické verze požadovaných zápisů. Vzhledem k tomu, že zápisy neobsahovaly žádné chráněné údaje nad rámec těchto údajů uvedených ve zveřejněných usneseních Rady města Trutnova, nebylo nutno žádné z nich anonymizovat.

36.Grant Thornton Advisory, s.r.o., Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - kdo vlastní a kdo provozuje vodovod a kanalizaci na území města Trutnova a o výši vodného a stočného. Informace byly poskytnuty v souladu s podanou žádostí zasláním elektronické verze vyplněného dotazníku do datové schránky žadatele.

37. Mgr. M. J., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - jak byla vyřízena žádost téhož žadatele o bezplatné poskytování nahrávek ze zasedání zastupitelstva města Trutnova. Informace byla poskytnuta v souladu s podanou žádostí zasláním do datové schránky žadatele. (Záznamy jsou zdarma k dispozici na webových stránkách města Trutnova, členěné podle jednotlivých zasedání. V jejich rámci podle projednávaných bodů programů a podle vystupujících řečníků).

38. J. R. R., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zápisů ze zasedání Rady města Trutnova ze dne 14.9.2015 a ze dne 29.9.2015. Informace byla poskytnuta v souladu s podanou žádostí zasláním do e-mailové schránky žadatele.

39. Ing. D. K., MBA, 739 41 Palkovice
Věc: Poskytnutí informace - o přípravě a realizaci investičních projektů města v letech 2009 až 2014. Informace byla poskytnuta v souladu s podanou žádostí zasláním do e-mailové schránky žadatele.

40. J. R. R., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - neanonymizované usnesení ze zasedání Rady Města Trutnov ze dne 23.9.2015. Žadatel byl (v souladu se žádostí e-mailovým) sdělením vyrozuměn o tom, že v jím uváděném termínu se žádná schůze Rady města Trutnova nekonala. Pro úplnost bylo uvedeno, že v měsíci září se konaly tyto schůze pouze dvě, a to ve dnech 14. a 29.9.2015, ze kterých zápisy již na základě předchozích žádostí obdržel.

41. V. K., 753 61 Hranice
Věc: Poskytnutí informace - jakým způsobem je v orgánu Městské policie Trutnov procesně vyřešen postup strážníka v situaci, kdy podezřelým ze spáchání přestupku je příslušník bezpečnostního sboru ČR, kdo a jakým způsobem zajišťuje předání příslušnému služebnímu funkcionáři. Informace o tom, že zakročující strážník sepíše o zákroku záznam, a ten pak administrativní pracovnice MP odešle prostřednictvím České pošty, a.s., domovskému útvaru podezřelého z přestupku, byla žadateli poskytnuta v souladu s podanou žádostí zasláním do e-mailové schránky. 

42. SVJ Trutnov, Blanická 198, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - o rozsahu plánované rekonstrukce místní komunikace Blanická, dešťové kanalizace a jejích vpustí. Informace o tom, že pokud správci sítí budou realizovat stávající sítě, město Trutnov se bude spolupodílet na obnově živičného krytu komunikace a krytu chodníku. V současné době nemá město vypracovanou technickou pomoc na obnovu krytů, proto nelze odpovědět na množství a umístění uličních vpustí dešťové kanalizace. Odpověď byla poskytnuta v souladu s podanou žádostí zasláním doporučeného dopisu předsedovi výboru SVJ.

43. Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR, Žitná 52/1578, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - zda město Trutnov využívá služeb soukromých bezpečnostních agentur. V souladu se žádostí byla odpověď o tom, že město Trutnov takových služeb nevyužívá, zaslána do datové schránky žadatele.

44. HELTAKoop, společnost s ručením omezeným, Náchodská 604, Velké Poříčí
Věc: Poskytnutí informace - kompletní kopie správního přestupkového spisu Sp. zn. 2014/1476/SPR-SR/KAM. Vzhledem k tomu, že žadatelem byl jediný účastník správního řízení, byla mu kopie spisu v souladu s jeho žádostí zaslána do datové schránky.

45. J. Č., 542 38 Havlovice
Věc: Poskytnutí informace - ke stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím na komunikace v obci Havlovice, v lokalitách "Králův kopec", "Na Výsluní", "u školy" a dalších lokalitách. Informace žadateli poskytnuta sdělením doporučeným dopisem.

46. J. Č., 542 38 Havlovice
Věc: Poskytnutí informace - ke stavebním povolením a kolaudačním rozhodnutím na akce vodovodních a kanalizačních řadů v obci Havlovice, v lokalitách "Králův kopec", "Na Vřese" a "U Zvoničky". Informace žadateli poskytnuta sdělením doporučeným dopisem.

47. P. J., 170 00 Praha 7
Věc: Poskytnutí informace - kompletní kopie správního přestupkového spisu Sp. zn. 2015/10141/SPR-SR KAR. Vzhledem k tomu, že žadatelem byl jediný účastník správního řízení, byla mu kopie spisu v souladu s jeho žádostí zaslána doporučeným dopisem.

48. P. J., 170 00 Praha 7
Věc: Poskytnutí informace - kompletní kopie správního přestupkového spisu Sp. zn. 2015/9350/SPR-SR NOH. Vzhledem k tomu, že žadatelem byl jediný účastník správního řízení, byla mu kopie spisu v souladu s jeho žádostí zaslána doporučeným dopisem.

49. L. K., 198 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - kompletní kopie rozhodnutí ze správního přestupkového spisu Sp. zn. 2015/2248/SPR/SEV. Vzhledem k tomu, že žadatelem byla osoba poškozená při dopravní nehodě, o které bylo vedeno správní řízení, byla jí kopie rozhodnutí v souladu s její žádostí zaslána doporučeným dopisem. Osobní údaje ostatních účastníků řízení byly v zaslané kopii rozhodnutí anonymizovány.

50. Ing. J. E., 508 01 Hořice
Věc: Poskytnutí informace - jaká pošta byla žadateli zasílána podatelnou MěÚ Trutnov za poslední tři roky. Žadateli byly v souladu s jeho žádostí zaslány na e-mail přehledy jemu zaslané pošty. Informace byla poskytnuta.

51. H., 530 12 Pardubice
Věc: Poskytnutí informace - zaslání všech platných dokumentů souvisejících s provozem veřejného vodovodu v obci Dolní Malá Úpa, lokalita U Kostela, ve vlastnictví J. P. K uvedenému vodovodu existuje pouze jedno správní rozhodnutí vodoprávního úřadu, jehož kopie po anonymizování osobních údajů účastníků řízení byla žadateli poskytnuta zasláním doporučeného dopisu.

Vytvořeno 5.2.2015 | přečteno 294x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load