Na obsah stránky

 

2016 - Zveřejnění informací

Stav k 31.12.2016 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2016


1.T. Ch., Svornosti, Praha 5
Věc: Poskytnutí informace - kompletní přestupkový spis sp.zn. 2015/13071/SPR-SR/GUK, týkající se vozidla, kterého je žadatel provozovatelem. Informace poskytnuta.

2.Geronimo, z. s., Krakonošovo nám. 130, Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - u kterých městských odborů či organizací - příspěvkových, zřizovaných či vlastněných městem měli představitelé města či vyjmenované politické subjekty objednané reklamní plochy v rámci předvolební kampaně před komunálními volbami v letech 2014 a 2010. Informace poskytnuta.

3.Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, Praha 5 - Smíchov
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města na rok 2016, případně data schvalování rozpočtu města. Informace poskytnuta do datové schránky žadatele, rozpočet města bude schvalován na zasedání zastupitelstva města Trutnova dne 29. 2. 2016.

4.P. P., 738 01 Frýdek - Místek
Věc: Poskytnutí informace - v jakém časovém úseku byl radar funkční v srpnu 2015, jak byl spuštěn 18.8.2015, jaký je souhrn výše udělených pokut za měsíc srpen, za září a za celý rok 2015. Informace byla poskytnuta.

5.AMA, s.r.o, Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01
Věc: Poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města na rok 2016, případně data schvalování rozpočtu města. Informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele, rozpočet města bude schvalován na zasedání zastupitelstva města Trutnova dne 29. 2. 2016.

6.J. B., datová schránka 2xc6prz
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení stanoviska ke společenské významnosti ústavní stížnosti I.ÚS 2956/15 a další informace, týkající se činnosti exekutorů a města (MěÚ) Trutnov při vymáhání pohledávek. Informace o existujících skutečnostech byla poskytnuta do datové schránky žadatele s tím, že povinné subjekty nejsou povinny vytvářet nové informace a městu (MěÚ) nepřísluší vytvářet právní názory či stanoviska k činnosti Ústavního soudu.

7. Švédská cesta, z. s., Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10
Věc: Poskytnutí informace - přehled faktur došlých městu Trutnovu za roky 2010 až 2015 včetně. Informace byla poskytnuta zasláním elektronických souborů s Knihami došlých faktur za uvedené roky.

8. Mgr. M. J., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - jak byla vyřízena stížnost (tohoto žadatele o informaci) na jím tvrzenou bezdůvodnou nečinnost úřadu. Informace byla poskytnuta do datové schránky žadatele.

9. Bc. P. N., 700 30 Ostrava-Jih
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení jaká je architektura webu města Trutnova, kým a za jakých podmínek byl vytvořen a jaká je jeho přístupnost. Informace byla poskytnuta do e-mailové schránky žadatele.

10. Ing. M. H., 552 25 Rychnovek
Věc: Poskytnutí informace - žádost o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním poštou doporučeným dopisem.

11. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - Zda jsou v obci používané radarové rychloměry ve vlastnictví obce, kdo provádí jejich servis, v jejich případě pronájmu, od koho a kopii nájemní smlouvy, v jakých lokalitách jsou umístěny. Informace o tom, že město Trutnov vlastní jeden mobilní radar a jeden stacionární má v nájmu, ten je umístěn u křižovatky v Mladých Bukách, byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

12. H. V., 669 02 Znojmo
Věc: Poskytnutí informace - v jaké podobě a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám. Informace o tom, že dokumenty jsou uchovávány v Elektronické spisové službě a je s nimi zacházeno podle spisového a skartačního řádu, doba uchování se řídí skartačním znakem, který určuje způsob a dobu skartace, po určené době proběhne skartační řízení které určí, zda bude dokument odeslán do Národního digitálního archivu nebo bude smazán včetně metadat, byla žadatelce zaslána e-mailem.

13. Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6
Věc: Poskytnutí informace - jak je uplatňován zákon o střetu zájmů u MěÚ Trutnov, zda bylo žádáno o doplnění informací a zda bylo zahájeno přestupkové řízení nebo zda bylo projednání přestupku postoupeno. Žadateli bylo do datové schránky sděleno, že u MěÚ Trutnov nebylo žádáno o doplnění informací ani nebylo zahájeno či postoupeno přestupkové řízení v dané věci.

14. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

15. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

16. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

17. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město 
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

18. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - Jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám. Informace o tom, že uchování dat i metadat datových zpráv se řídí spisovým a skartačním řádem MěÚ Trutnov, a pokud se týká agendy přestupků, na kterou se opakovaně žadatel dotazuje, pak že tyto zprávy jsou označovány skartačním znakem "V/5", což znamená, že po pěti letech bude rozhodnuto o tom, zda budou skartovány nebo dále (a po jak dlouhou dobu) uchovávány, tedy zda bude dokument odeslán do Národního digitálního archivu nebo bude smazán včetně metadat, byla žadateli zaslána na jím uvedenou e-mailovou adresu.

19. Mgr. M. J., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - jak byla vyřízena žádost téhož žadatele o informování o vyřízení žadatelova odvolání proti odepření informací, prošetření stížností a žádost odvolacímu orgánu s přílohami. Žadateli byla zaslána do datové schránky informace o tom, jak byla jeho předchozí podání vyřizována, a také o tom, že jeho nynější podání bylo postoupeno odvolacímu orgánu. Ten následně rozhodl tak, že povinnému subjektu nařizuje požadované informace žadateli poskytnout ve formátu uvedeném v žádosti (jde o zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva města v jiném, než dosud jím na webových stránkách pravidelně zveřejňovaném formátu).

20. Mgr. M. J., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - jak byla vyřízena žádost téhož žadatele o opravu informací zveřejněných na webových stránkách města. Žadateli byla zaslána do datové schránky informace o tom, jak byla jeho předchozí podání vyřizována, a současně byl vyrozuměn o tom, že jeho žádosti o opravu nelze vyhovět.

21. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

22. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

23. Ing. T. K., 669 02 Znojmo
Věc: Poskytnutí informace - o softwaru, který MěÚ Trutnov používá pro vedení spisové služby a o firmě, která jej poskytuje. Do datové schránky žadatele byla odeslána odpověď, že MěÚ Trutnov využívá pro svoji spisovou službu SW GINIS Standard od firmy GORDIC s.r.o.

24. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

25. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

26. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

27. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

28. L. L., 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

29. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení, jaký byl příjem obce Libeč v roce 2014 a 2015 z pokut, které se vybraly na úseku dopravy. Žadateli bylo na jím udanou e-mailovou adresu sděleno, že "obec Libeč" není samostatnou obcí, nýbrž že jde o integrovanou část města Trutnova, proto žadatelem požadovaná informace neexistuje a nemůže mu být tedy poskytnuta.

30. Ing. M. K., 586 01 Jihlava
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení, jaký byl počet vydaných loveckých lístků cizincům za jednotlivé roky od zřízení působnosti orgánu a jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány. Žadatelce byla informace v podobě excelové tabulky zaslána na jí udanou e-mailovou adresu.

31. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení, jaký byl příjem obce Trutnov v roce 2014 a 2015 z pokut, které se vybraly na úseku dopravy. Žadateli bylo na jím udanou e-mailovou adresu sděleno, že v roce 2014 byly MěÚ Trutnov uloženy sankce za dopravní delikty ve výši 4.624.600 Kč a v roce 2015 ve výši 6.025.000 Kč. Skutečná výtěžnost pokut se však pohybuje okolo 75 % z uložených částek.

32. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - žádost o sdělení, kolik finančních prostředků investuje obec Trutnov do své části Libeč, proč tam nejsou chodníky a kdy budou. Žadateli byla e-mailem zaslána tabulka akcí v Libči a jejich nákladů za roky 2011 až 2015. Pokud jde o chodníky, bylo žadateli sděleno, že o rozdělování finančních prostředků na jednotlivé části města a konkrétní účely náleží rozhodovat zastupitelstvu města, které tak činí každoročně při schvalování svého rozpočtu. Proto by asi bylo vhodnější k zodpovězení daných otázek využít možností, které občanům obcí a měst poskytuje zákon o obcích, případně petiční zákon.

33. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

34. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

35. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

36. ODVOZ VOZU, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

37. Ing. M. J., 190 00 Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

38. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

39. Žijeme Sněžkou, z. s., Velká Úpa 193, 542 21 Pec pod Sněžkou
Věc: Poskytnutí informace - kopie všech řízení, rozhodnutí, výjimek a stanovisek vydaných MěÚ Trutnov pro společnosti SIVIA CZ a. s. (resp. v minulosti SIVIA CZ s. r. o.)

40. M. T., 543 71 Hostinné
Věc: Poskytnutí informace - počet provedených vodoprávních dozorů a počet uložených sankcí u označeného objektu v k.ú. Chotěvice. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

41. FLEET Control, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

42. ODVOZ VOZU, s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

43. Mgr. M. H., 552 03 Česká Skalice
Věc: Poskytnutí informace - o povinnostech a oprávněních pracovníků MěÚ Trutnov, jaké dokumenty, směrnice a pokyny řídí jejich činnost. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

44. R. V., 101 00 Praha 10
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním žadateli doporučeným dopisem.

45.M. P., Lysá nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

46.Biokontakt, z.s., Merhautova 70, 613 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace - stížnost na předchozí neúplné poskytnutí informací a žádost o informování o vyřízení této stížnosti. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

47.Ing. K. T., 588 21 Velký Beranov
Věc: Poskytnutí informace - týkající se zajištění provozu MHD v Trutnově.

48.B. H., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání podkladů ze správního spisu Odboru výstavby MěÚ Trutnov. Informace byla poskytnuta sdělením do datové schránky.

49.M. P., Lysá nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o doplnění správního spisu a o zaslání kopie (Smlouvy o provozu radaru a jejího dodatku č. 1) do správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla součástí uvedeného spisu již dříve, proto jej není ve smyslu žádosti čím doplnit. Informace (kopie kompletního spisu) byla žadateli poskytnuta již v odpovědi na jeho žádost číslo 45 z letošního roku. Vyrozuměn o tom byl sdělením do datové schránky.

50.P.C. sped logistik, s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání kompletní kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla poskytnuta zasláním do datové schránky.

51. J. V., elektronicky podepsaný e-mail
Věc: Poskytnutí informace - žádost účastníka řízení o zaslání kopie správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného správního deliktu. Informace byla poskytnuta zasláním na uvedený e-mail.

52. J. R. R., 541 01, Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - žádost o poskytnutí smluv města Trutnova s fy Our Media a IT Media za roky 2014, 2015 a 2016, pokud takové uzavřelo. Dále kdo zajišťoval zveřejňování tiskových zpráv v letech 2014, 2015 a 2016 na webu Parlamentní listy a Krajské listy. Informace o tom, že s uvedenými firmami v tázaných letech město neuzavřelo žádnou smlouvu a že nikdo z městského úřadu nezajišťoval zveřejnění tiskových zpráv na uvedených webech, byla žadateli poskytnuta zasláním na jím uvedený e-mail.

53. ODVOZ VOZU s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace - žádost zmocněnce účastníka správního řízení (o správním deliktu) o zaslání kopie částí správního spisu, týkajícího se radarem zjištěného přestupku. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky.

54.EURO-EKOSERVIS a.s., Kubelíkova 1224/42, 130 0 Praha 3
Věc: Poskytnutí informace - zda stavební úřad řešil v letech 2010 - 2013 umísťování a povolování zemědělských bioplynových stanic. Informace byla poskytnuta zasláním na žadatelem uvedený e-mail.

55.R. W., 118 00, Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - zaslání kopie kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a městem Žacléř ke stavbě kanalizace v k. ú. Rýchory, vložené ve správním spise k vodoprávnímu řízení, jehož byl žadatel o informaci účastníkem. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem.

56. GERONIMO o.s., Krakonošovo náměstí 130, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - zápisy a usnesení Odborného poradního sboru pro názvosloví v plném znění včetně hlasování ze dnů 21.09.2016, 21.06.2016,19.05.2015 a kopie dopisu zaslaného Nadaci VIZE 97 ze dne 28.07.2016. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem poštou a zároveň na e-mailovou adresu (v souladu se žádostí).

57.Kasper Business Solution, s.r.o., Bohatcova 167/3, 621 00, Brno
Věc: Poskytnutí informace - elektronické kopie správního spisu, kde žadatel je účastníkem tohoto správního řízení, a dále informace týkající se zařízení "Automatizovaný technický prostředek používaný k dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" (radar v Mladých Bukách), a to - kdo je vlastníkem, kdo provozovatelem, jaké jsou roční náklady na jeho provoz, kolik bylo zjištěno a řešeno přestupků, a dále kolik řešila přestupků oprávněná úřední osoba, která vede dotazované správní řízení, a jaký dostává plat. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem do datové schránky.

58. R. Ch., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - Manipulačního řádu pro vakový jez a MVE tok Úpa, ř.km 45,200 k.ú. Poříčí u Trutnova. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním doporučeným dopisem.

59. J. V., IČ 15205240
Věc: Poskytnutí informace - týkající se zařízení "Automatizovaný technický prostředek používaný k dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích" (radar v Mladých Bukách) a jeho provozu, povolení a instalace, rozpočtu města Trutnova a složení jeho volených orgánů. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním na jeho e-mailovou adresu.

60. K. Š., 541 010 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - týkající se vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu k provedení stavby vodního díla "vrtané studny" na p. p. č. 889/21 v k. ú. Trutnov (kopií rozhodnutí). Informace byla žadateli poskytnuta zasláním doporučeným dopisem.

61. P. P., 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Věc: Poskytnutí informace - kopie zápisu z posledního jednání Rady města a sdělení výše odměn ředitele/ky městem zřízené základní školy za I. pololetí roku 2016. Informace byla žadatelce poskytnuta zasláním na její e-mailovou adresu.

62. ING-FOREST s.r.o., Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Věc: Poskytnutí informace - týkající se zadání vypracování lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku města Trutnova, zadávacího řízení k této zakázce a poskytnutí Směrnice města Trutnova pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta. Stalo se tak vzhledem k tomu, že město Trutnov vypracování lesních hospodářských plánů nezadává (lesy ve svém vlastnictví poskytlo do nájmu a tuto činnost zajišťují nájemci samostatně). Požadovaná směrnice je vnitřním pokynem povinného subjektu a proto ji v souladu s info zákonem nemusí poskytnout. Proti vydanému rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace bylo v zákonné lhůtě podáno odvolání a to bylo postoupeno odvolacímu orgánu (Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje) k provedení odvolacího řízení.

63. Mgr. L. H., 500 03 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace - kopií všech rozhodnutí stavebního úřadu ve věci staveb "Novostavba RD1" a "Novostavba RD2" na pozemcích p.p.č. 3/1, 3/3, 3/2, 924 a st.p.č. 154 v k.ú. Špindlerův Mlýn, případně rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odvolacího orgánu) o případných opravných prostředcích podaných v těchto řízeních. Informace byla žadatelce poskytnuta zasláním na její e-mailovou adresu.

64. JUDr. L. H., advokát, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace - týkající se vlastnictví kanalizační přípojky před bytovým domem Exulantská č.p. 334, 335 a 336, v k. ú. a obci Trutnov, části obce Horní Předměstí. Dále sdělení, zda pozemková parcela č. 1976/7 jako celek nebo její část má v současné době charakter veřejného prostranství, tedy je přístupná každému bez omezení? Pokud pouze její část, žádá advokát o označení této části včetně zákresu do katastrální mapy. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem do datové schránky, včetně zákresu do katastrální mapy dvou částí předmětného pozemku, které jsou městem pronajaty fyzickým osobám.

65. ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady
Věc: Poskytnutí informace - částí správního spisu sp. zn. 2016/6838/SPR/SR, týkajícího se správního deliktu účastníka řízení, který je žadatelem o informaci zastupován jako zmocněncem. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem s přílohami do datové schránky.

66. ODVOZ VOZU s.r.o., IČ 03724026, Americká 362/11, Praha 2 - Vinohrady
Věc: Poskytnutí informace - částí správního spisu sp. zn. 2016/6229/SPR-SR, týkajícího se správního deliktu účastníka řízení, který je žadatelem o informaci zastupován jako zmocněncem. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem s přílohami do datové schránky.

67. FLEET Control, s.r.o, IČO 24149322, Smetanovo nábřeží 327, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace - částí správního spisu sp. zn. 2015/3474/SPR-SR, týkajícího se správního deliktu účastníka řízení, který je žadatelem o informaci zastupován jako zmocněncem. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem s přílohami do datové schránky.

68.Ing. M. J., Praha 9
Věc: Poskytnutí informace - částí správního spisu sp. zn. 2016/6119/SPR/SMM, týkajícího se správního deliktu účastníka řízení, který je žadatelem o informaci zastupován jako zmocněncem. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním dopisem s přílohami do datové schránky.

Vytvořeno 4.2.2016 | přečteno 100x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load