Na obsah stránky

 

2018 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 31. prosince 2018V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2018


1. A. M., 549 81 Meziměstí
Věc: Poskytnutí informace – týkající se porušení zákona o veřejných zakázkách městem Trutnovem v roce 2013, zda byla určena osoba zodpovědná za porušení zákona a zda byla vyvozena odpovědnost. Informace o tom, že odpovědná osoba byla určena a že byla vůči ní vyvozena zodpovědnost byla žadatelce poskytnuta. 

2. Geronimo, z.s., Krakonošovo nám. 130, 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopie dokladů k nájmu areálu Bojiště městem Trutnovem. Kopie nájemní smlouvy vč. tří dodatků, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na objekt šaten, a kopie objednávek znaleckých posudků na ocenění žadateli byly poskytnuty doporučeným dopisem informace o počtech vyjmutí ze ZPF (trvalém/dočasném) takto: v roce 2014 to bylo 64/2, v roce 2015 to bylo 91/4, v roce 2016 to bylo 130/5. Informace byla poskytnuta.

3. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2018 až 2020. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

4. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2018 až 2020. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. (pozn. žadatel zaslal identickou žádost dvakrát, proto existují i dvě odpovědi).

5. Frank Bold Society, z. s., Údolní 33, 602 00 Brno
Věc: Poskytnutí informace – zda má město Trutnov v současnosti se společností ČEZ, a.s., uzavřenou účinnou smlouvu či rámcovou smlouvu či memorandum o spolupráci. Informace o tom, že žádnou takovou smlouvu ani memorandum město Trutnov se společností ČEZ, a.s., v současnosti uzavřenu nemá, byla poskytnuta žadateli do datové schránky.

6. Mgr. P. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií dokladů k výkupu pozemků městem, položkového rozpočtu k akci „Rekonstrukce ulice R. Frimla“ a Plánovací smlouvy se společností Ingservis, s.r.o., a jejího dodatku se společností LOM Babí, s.r.o. Tajemník MěÚ Trutnov vydal rozhodnutí o odmítnutí části podané žádosti, a to osobních údajů v dokumentech obsažených, s ohledem na jejich zákonnou ochranu, a po jejich anonymizaci byla žadateli zbývající informace poskytnuta zasláním dopisu s přílohami – kopiemi požadovaných dokladů – doporučeným dopisem.

7. ODVOZ VOZU, s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky. 

8. KAMIKA TRADING, s.r.o, Holečkova 619/59, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Věc: Poskytnutí informace – týkající se implementace Obecného nařízení EU (GDPR) v podmínkách města Trutnova, zejména jakým způsobem město zajistí soulad svých činností s GDPR, zda zadalo či se chystá zadat veřejnou zakázku na dodávku služeb v souvislosti s implementací GDPR do jeho činnosti. Pokud již na tuto činnost město uzavřelo smlouvu, pak je požadováno její zaslání. Informace o tom, že implementace GDPR do činností města Trutnova (jeho městského úřadu) je na základě zadání veřejné zakázky malého rozsahu zajišťována společností KRUCEK, s.r.o., IČO 02037297, se sídlem v Táboře a kopie smluvních ujednání byla žadateli zaslána do datové schránky s tím, že smlouva je již z dřívější doby zveřejněna v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra.

9. Mgr. P. S., 541 01 Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií dokladů – kupní smlouvy se společností New Dilac CZ, s.r.o., na výkup pozemků a infrastruktury městem Trutnovem v ulici Kiesewettrova, smlouvy se společností Protivítr – Invest, s.r.o., a znaleckých posudků na ocenění nemovitých věcí ke kupním smlouvám se společností Bowling – Centrum, s.r.o. a s panem L. V. Vzhledem k tomu, že žadatel identickou žádost o tyto informace podal jako oprávněný zastupitel města Trutnova podle zákona o obcích, byly mu požadované dokumenty zaslány doporučeným dopisem bez anonymizace osobních údajů v nich obsažených, neboť jako člen zastupitelstva města má z titulu této funkce přístup k informacím týkajícím se činnosti města a jeho městského úřadu v plném znění.

10. ODVOZ VOZU, s.r.o., Americká 362/11, 120 00 Praha 2
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky.

11. Ing. M. J., Praha 9
Věc: Poskytnutí informace – zasláním části správního spisu o správním deliktu, ve kterém je žadatel zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky.

12. Magistrát statutárního města Hradec Králové, 502 00 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace – týkající se výše platů služebně nejstaršího a služebně nejmladšího zaměstnance MěÚ Trutnov na vyznačených pozicích. Informace byla žadateli poskytnuta sdělení do datové schránky.

13. D.Š., Mladé Buky
Věc: Poskytnutí informace – zda jsou v provozovně U rozmarýnku povoleny pravidelné hudební produkce, které se zde konají každý čtvrtek a zda je tento prostor zkolaudován pro tuto produkci. Žadateli byla e-mailem poskytnuta informace o tom, že uvedený objekt je zkolaudován pro užití jako bar, prodejna boutiqe, kuchyně, sklady a kanceláře. Provozní doba ani hudební produkce u této stavby nebyly kolaudačním rozhodnutím řešeny. Dle ustáleného výkladu však hudební produkce s provozem baru může souviset. Případy rušení nočního klidu je třeba řešit oznámením městské policii, a pokud by hluk představoval imise překračující limity v místě a čase obvyklé, pak je nutno věc řešit soudní zápůrčí žalobou v občanskoprávním řízení směřující k tomu, aby se rušitel rušivého konání zdržel.

14. JUDr. J. W., Žatec
Věc: Poskytnutí informace – týkající se obsahu spisu a kopií listin v něm vložených ke správnímu řízení, vedenému stavebním úřadem MěÚ Trutnov v červnu r. 2009. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

15. P.K., Praha
Věc: Poskytnutí informace – zda byla v Trutnově, ulici Malé náměstí, ke dni 25.11.2016 umístěna dopravní značka IP 13c a na základě jakého správního aktu. Informace o tom, že ano, a to na základě opatření obecné povahy, byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

16. Ing. V. H. a RNDr. V. H., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – zpřístupnění spisů stavebního úřadu k nahlížení do nich. V jednom případě jako účastníci vedeného správního řízení, ve druhém případě jako osoby na řízení nezúčastněné, ale mající zájem se s obsahem spisu nahlížením seznámit. Vzhledem k tomu, že nahlížení do správních spisů je řešeno správním řádem a žádosti o ně se podle zákona o svobodném přístupu k informacím nevyřizují, byla tato žádost postoupena k vyřízení stavebnímu úřadu, a žadatelé o tom byli informováni doporučeným dopisem.

17. R. K. jako zmocněnec Ing. M. K., Čerčany
Věc: Poskytnutí informace – kopie části správního spisu ve věci přestupku v dopravě. Vzhledem k tomu, že žadatel do správního řízení doložil své zmocnění od účastníka řízení, byla mu elektronická kopie části správního spisu poskytnuta do datové schránky.

18. DuPonti, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – jak je na MěÚ Trutnov zajištěn výkon pověřence pro GDPR a jaké náklady byly vynaloženy na uvedení do souladu s GDPR. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním elektronické kopie Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností KRUCEK, s.r.o., a jejího dodatku č. 1, do datové schránky žadatele.

19. DuPonti, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – jak je na MěÚ Trutnov zajištěn výkon pověřence pro GDPR a jaké náklady byly vynaloženy na uvedení do souladu s GDPR. Informace o tom, že již byla žadateli poskytnuta na základě jeho shodné žádosti, zasláním elektronické kopie Smlouvy o poskytování služeb, uzavřené mezi městem Trutnovem a společností KRUCEK, s.r.o., a jejího dodatku č. 1, do jeho datové schránky, byla žadateli zaslána opět do datové schránky.

20. J. D., Hrabišín
Věc: Poskytnutí informace – jaký software je u MěÚ Trutnov používán ke správě dat získaných z měření rychlosti vozidel radarem, jaká data a jak dlouho jsou o tomto měření uchovávána a jaká jsou přijata opatření pro ochranu těchto dat. Informace byly žadateli poskytnuty sdělením do jeho datové schránky.

21. M. R., Nový Jičín
Věc: Poskytnutí informace – jaké kompetence má kolizní opatrovník pro zastupování nezletilého dítěte v soudním řízení a jak bude OSPOD dále řešit spory mezi žadatelem o informace a matkou nezletilého dítěte. Informace byly žadateli poskytnuty sdělením do jeho datové schránky.

22. JUDr. Petr Meduna a partneři, advokátní kancelář, Praha 1, Revoluční 23
Věc: Poskytnutí informace – zda jsou pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, dotčeny stavbou ve veřejném zájmu. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

23. J. V., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – zápisů z jednání a vyjádření zástupců města v souvislosti se stavbou dálnice D11 – úseku 1109. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením doporučeným dopisem (s ohledem na rozsah nebylo možno zaslat do datové schránky).

24. Mgr. M. J., Biokontakt, z.s., Brno
Věc: Poskytnutí informace – zpřístupnění kopií všech sankčních rozhodnutí orgánu životního prostředí za roky 2015 až 2018. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

25. Mgr. M. J., Biokontakt, z.s., Brno
Věc: Poskytnutí informace – kopie smluv mezi městem a ZO ČSZ Vnitřní město na pronájem pozemku p.č. 1803/1 v k.ú. Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

26. JUDr. Petr Meduna a partneři, advokátní kancelář, Praha 1, Revoluční 23
Věc: Poskytnutí informace – zda jsou pozemky v k.ú. a obci Úpice dotčeny stavbou ve veřejném zájmu. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

27. A. S., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – jaké povolovací opatření dle stavebního zákona bylo vydáno pro rekonstrukci střechy objektu Zahradní město 351, Trutnov. Informace byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu, ze které žádost odeslal (odesílatelem byla Š. S.)

28. Mgr. M.D., advokát, Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – vybraných údajů z Majetkové evidence vodovodů a kanalizací v k.ú. Rýchory. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

29. J. V., Trutnov
Věc: Poskytnutí informace – kopií nájemních smluv ke komerčním prostorům v Havlíčkově ulici a na Krakonošově náměstí. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

30. Mgr. M. J., Biokontakt, z.s., Brno
Věc: Poskytnutí informací o správních řízeních a o uložených nápravných opatřeních a výši sankcí, uložených Odborem životního prostředí MěÚ Trutnov. Informace byla žadateli částečně poskytnuta sdělením do datové schránky, včetně stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, ze kterého plyne, že správní orgán rozhodující o spáchaných přestupcích není oprávněn poskytovat osobní údaje pachatelů.

31. M. V., Geronimo, z. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informací – kopií žalob na Českou televizi, na čí pokyn byly podány, a s jakým výsledkem došlo k prvnímu státní. Informace byla žadateli částečně poskytnuta sdělením do datové a současně i e-mailové schránky s tím, že částečně byla rozhodnutím odmítnuta podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.

32. M. V., Geronimo, z. s., Trutnov
Věc: Poskytnutí informací – v jakých představenstvech a dozorčích radách jako zástupci města působili v letech 2010 – 2017 starosta Adamec a místostarosta Hendrych, jaké za to pobírali odměny a jaká byla výše jejich roční mzdy v letech 1998 – 2018. Přehled působení starosty a místostarosty ve veřejných funkcích v obchodních korporacích (ačkoliv je veřejně dostupný na stránkách www.justice.cz) byl žadateli zaslán, spolu s informací o tom, že z prostředků města za tuto činnost nejsou odměňováni, a dále s přehledem jejich příjmů od města za požadované období byl žadateli zaslán do e-mailové i do datové schránky.

33. S. Š., Bernartice
Věc: Poskytnutí informací – o charakteru komunikace na p.č.2282, k.ú. Trutnov. Informace o tom, že na tomto pozemku se nachází místní komunikace, na níž je dopravní značkou B13 omezena tonáž vozidel do 1,5 tuny, a že tato komunikace dále pokračuje jako veřejně přístupná účelová komunikace, která v prostoru lesního porostu přechází v lesní stezku, která není určena pro provoz vozidel, byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

34. JUDr. Petr Meduna a partneři, advokátní kancelář, Praha 1, Revoluční 23
Věc: Poskytnutí informace – zda jsou pozemky v k.ú. a obci Trutnov a v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, dotčeny stavbou ve veřejném zájmu. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky

35. P. H., Havel a partners, s.r.o., advokátní kancelář, Praha 1
Věc: Poskytnutí informací – o pozemcích v k.ú. Dolní Staré Město a obci Trutnov, prodaných a směněných městem, jak byl prodej a směna zveřejněny, schváleny zastupitelstvem a zda ceny odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým, a zda v žádosti určené pozemky byly zařazeny do místních komunikací. Požadované informace byly žadateli poskytnuty do e-mailové schránky, včetně sdělení, že na uvedených pozemcích se místní komunikace nenachází.

36. Nostra Terra, z.s., Nákupní 425/3, Havířov
Věc: Poskytnutí informace – souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Informace o tom, že takový souhlas MěÚ Trutnov nemá k dispozici, protože k jeho vydání je příslušný krajský úřad, byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

37. R. K., Čerčany
Věc: Poskytnutí informace – kopie části správního spisu o přestupku, kde žadatel je zmocněncem účastníka řízení. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

38. Ing. M. K., Dvůr Králové nad Labem
Věc: Poskytnutí informace – o probíhajících správních řízeních k parc. č. 1249, k.ú. Volanov, obec Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

39. Město Dobruška, nám. F.L.Věka 11, Dobruška
Věc: Poskytnutí informace – zda pro město Trutnov zpracovávala projektovou dokumentaci na rekonstrukci bazénu společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., zda splnila závazky včas, pokud došlo k prodlení, jak bylo dlouhé. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

40. P. H., Havel a partners, s.r.o., advokátní kancelář, Praha 1
Věc: Poskytnutí informace – el. obrazů kolaudačních rozhodnutí v řízeních ke stavbám v Průmyslové zóně v Trutnově. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do e-mailové schránky (vzhledem k velkému objemu dat ve více částech, podle dotčených odborů úřadu).

41. M. H., Praha 4
Věc: Poskytnutí informace – el. kopie rozhodnutí o dopravním přestupku ve správním řízení. Protože žadatel nebyl účastníkem řízení ani zmocněncem účastníka řízení, byla kopie rozhodnutí před poskytnutím anonymizována (znečitelněny osobní údaje). Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

42. M. V., předseda FINELINER, z.s., Praha 7
Věc: Poskytnutí informace – zda má město Trutnov vytvořen kastrační program případně jiné opatření ke zlepšení situace bezprizorních koček a psů na území města. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

43. M. V., předseda FINELINER, z.s., Praha 7
Věc: Poskytnutí informace – zda má město Trutnov vytvořen kastrační program případně jiné opatření ke zlepšení situace bezprizorních koček a psů na území města. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

44. AT CAR, s.r.o., Gen. Klapálka 2810, Kladno
Věc: Poskytnutí informace – zda proti společnosti, která o informace žádá, jsou vedena správní řízení o spáchání přestupku v dopravě, a pokud ano, pak společnost žádá o jejich sloučení do společného řízení. Informace byla žadateli poskytnuta sdělením do datové schránky.

45. M. P., Rádlo, PSČ 468 03
Věc: Poskytnutí informace – žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu k přestupkovému spisu č.j. MUTN-103616/2018. S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 124/2017-21 ze dne 12.04.2018 se na žádost o poskytnutí kopie celého spisu má pohlížet jako na žádost o nahlédnutí do správního spisu podle § 38 správního řádu, a je proto třeba postupovat podle této zvláštní úpravy ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona. Proto bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle informačního zákona a žadatel byl poučen o možnosti podání opravného prostředku (odvolání). Informace mu tedy nebyla poskytnuta.

Vytvořeno 22.2.2018 | přečteno 113x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load