Na obsah stránky

 

2019 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 31.12.2019 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif


1. A. D., 500 03 Hradec Králové

Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu přestupků v dopravě, zaznamenaných stacionárním radarem nebo úsekovým měřením za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a za rok 2018 do 30.10.2018. Dále za tato uvedená období výši uložených pokut a výši vymožených částek (včetně souvisejících poplatků). Informace o počtu přestupků, uložených pokutách a vymožených částkách byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem, a to v rozsahu: rok 2014 – 1.848 přestupků, rok 2015 – 21.460 přestupků, rok 2016 – 17.725 přestupků, rok 2017 – 11.839 přestupků, rok 2018 – do 31.10.2018 – 9.111 přestupků. Výše uložených pokut: rok 2014 částka nebyla sledována samostatně, je zahrnuta mezi ostatními uloženými pokutami, rok 2015 – pokuty 2.306.400 Kč + náklady řízení 751.000 Kč, rok 2016 – pokuty 3.598.300 Kč + náklady řízení 1.118.000 Kč, rok 2017 – pokuty 1.972.000 Kč + náklady řízení 583.000 Kč, rok 2018 – do 31.10.2018 – pokuty 1.379.000 Kč + náklady řízení 17.000 Kč. Celková výše uhrazených pokut (jak ve správním řízení, tak případně následným vymáháním) činí za dobu provozu radaru v Mladých Bukách částku 46,252.675 Kč, v členění na roky: rok 2014 – 1.649.010 Kč, rok 2015 – 17,628.066 Kč, rok 2016 – 15,670.597 Kč, rok 2017 – 11,305.002 Kč, za rok 2018 ještě není statistika k dispozici.

2. B. A. M. P., Dr. h. c., Tuchoměřice, PSČ 252 67

Věc: Poskytnutí informace – zda MěÚ Trutnov v minulosti využil služeb moderátora P. V., ať jako zpěváka, moderátora či v jiné roli. Dále jaký počet obyvatel mělo město Trutnov k 31.12.2018. Informace o tom, že s uvedenou osobou neuzavřelo město Trutnov žádnou smlouvu a počet jeho obyvatel byl ke dni 31.12.2018 dle evidence obyvatel 31.160, byla poskytnuta žadateli e-mailem v souladu s jeho žádostí.

3. O. K., Kroměříž, PSČ 767 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se podaných a realizovaných projektů městem Trutnov v letech 2015 – 2018 (v mil. Kč), včetně případně poskytnutých dotací a jejich výše. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

4. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1

Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2019 až 2022. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

5. N. P., 273 51 Braškov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu zahájených vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění v letech 2014 až 2018. Informace o tom, že žádné rozhodnutí o vyvlastnění nebylo Městským úřadem Trutnov vydáno a že ani v současné době u něj žádné takové řízení není zahájeno, byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

6. SuperDoručovatel.cz, s.r.o., U Hřiště 334, Tuchoměřice, PSČ 252 67

Věc: Poskytnutí informace – zda existuje u MěÚ Trutnov metodický pokyn pro projednávání přestupků na úseku reklamy. Žádost byla odložena s ohledem na to, že zákon o regulaci reklamy přestupky na tomto úseku nedává do kompetence ani obce ani obce s rozšířenou působností. Žadatel o informaci byl o těchto skutečnostech vyrozuměn sdělením na jím uvedenou e-mailovou adresu.

7. J. Š., Šumperk, PSČ 787 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se smluvní dokumentace k silničním rychloměrům (mobilním i stacionárním), které zdejší úřad, resp. obec nebo obecní policie či obecní společnost provozuje nebo provozovala. Informace o smlouvách k radarům byla žadateli poskytnuta do datové schránky. Následně podal žadatelem zmocněný advokát stížnost pro neposkytnutí veřejnoprávních smluv o plnění úkolů obecní policie s okolními obcemi s tím, že ani nebylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti. S ohledem na to, že stížnosti nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, byla spolu se spisem předána k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. Stížnosti bylo vyhověno pouze v části požadující vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje konstatoval, že vydání částečného odmítnutí žádosti povinným subjektem je třeba považovat za adekvátní zákonem předvídaný procesní úkon, kterým lze stížnosti vyhovět. Sdělení o tom zaslal stěžovateli a povinnému subjektu.

8. P. K., Trutnov 541 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadateli bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatel podal odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl o zamítnutí odvolání, neboť bylo podáno opožděně. Sdělení o tom zaslal stěžovateli a povinnému subjektu.

9. Ing. J. V., Mladé Buky 542 23

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadatelce bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatelka podala odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl tak, že rozhodnutí povinného subjektu se ruší a věc se vrací k novému projednání. Na základě toho byla informace žadatelce poskytnuta doporučeným dopisem.

10. J. M., Praha 9 – Letňany 190 00

Věc: Poskytnutí informace – o městském mobiliáři, počtu laviček, odpadkových košů a stromů. Informace byla žadatelce poskytnuta do datové schránky.

11. Město Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti č.p. 474, 542 24

Věc: Poskytnutí informace - o počtu provedených kontrol, zjištěných výsledcích a případně o uložených sankcích u KVK PARABIT, a.s., provozovna ve Svobodě nad Úpou. Žadatel byl vyrozuměn o tom, že jeho žádost byla odložena s ohledem na to, že zákon o ochraně ovzduší stanoví příslušnost ke kontrole provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší pouze České inspekci životního prostředí a proto tuto kompetenci nemá úřad obce s rozšířenou působností.

12. L. K., Velké Svatoňovice 542 35

Věc: Poskytnutí informace – vztahující se k radaru provozovanému Městskou policií Trutnov v katastru městyse Mladé Buky. Informace byla žadateli zaslána do datové schránky v souladu se žádostí.

13. Ing. J. V., Mladé Buky 542 23

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov. Žadatelce bylo zasláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s ohledem na právní úpravu stanovící, že na poskytování informací podle zákona o sociálně právní ochraně dětí se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti a současně že zákon o svobodném přístupu k informacím se na ně nevztahuje. Žadatelka podala odvolání a s ohledem na to, že odvolání nebylo možno v plném rozsahu vyhovět, bylo spolu se spisem předáno k rozhodnutí odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodl tak, že rozhodnutí povinného subjektu se ruší a věc se vrací k novému projednání. Na základě toho byla informace žadatelce poskytnuta doporučeným dopisem.

14. M. K., Zlín 760 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se platných povolení k nakládání s povrchovými vodami v areálu SKI Pec pod Sněžkou. Požadované informace byly žadatelce zaslány v souladu s její žádostí na e-mailovou adresu.

15. Mgr. P. S., Trutnov 541 01

Věc: Poskytnutí informace – finanční kalkulace kolik město Trutnov vydalo finančních prostředků za návštěvu delegace města v partnerském městě Würzburgu na podzim roku 2018. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeně. Sdělení obsahovalo tyto informace: Náklady na provoz služebního vozidla Škoda Superb činily 9.202 Kč (amortizace 4.544 Kč – sazba 4,00 Kč/km dle právní úpravy, spotřeba paliva 4.658 Kč dle skutečné ceny paliva). Náklady na stravné účastníků činily celkem 5.868 Kč, z toho pro tři účastníky po 1.326 Kč (byla jim poskytnuta bezplatně večeře, snídaně a oběd), u jednoho účastníka činily 1.890 Kč (byla mu poskytnuta bezplatně jen snídaně). Výše nákladu zaměstnavatele na plat dvou účastníků činila 13.671,41 Kč (vč. všech příplatků za práci v sobotu a neděli, ve státní svátek, práci přesčas a odvodů zaměstnavatele). V případě dvou uvolněných členů zastupitelstva je jim odměna poskytována měsíčně, a to bez ohledu na rozdíly v počtu odpracovaných dní (jak stanoví zákon o obcích), takže služební cesta výši jejich měsíční odměny neovlivnila.

16. J. K., Hodonín 695 01

Věc: Poskytnutí informace – kompletní kopie spisového materiálu z přestupkového řízení. Žádost podle obsahu byla posouzena současně jako žádost o nahlížení do správního spisu osobou prokazující oprávněný zájem podle § 38 správního řádu, a proto byla úplná informace bez provedení anonymizace osobních údajů žadateli poskytnuta do datové schránky.

17. A. D., Praha 4, 141 00

Věc: Poskytnutí informace – vztahující se k radaru provozovanému Městskou policií Trutnov v katastru městyse Mladé Buky. Informace byla žadateli zaslána do datové schránky v souladu se žádostí.

18. SuperDoručovatel.cz, s.r.o., U Hřiště 334, Tuchoměřice, PSČ 252 67

Věc: Poskytnutí informace – týkající se přestupků provozovatelů motorových vozidel a jejich projednávání správním orgánem, případný postup správního orgánu vůči „Virtuálnímu Provozovateli“. Žadateli byla informace poskytnuta sdělením na jím uvedenou e-mailovou adresu.

19. Mgr. P. S., Trutnov 541 01

Věc: Poskytnutí informace – sdělení výše platu a odměn vedení města (starosta, místostarostové, radní). Informace v rámci dobré správy byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem s tím, že tyto informace jsou veřejně dostupné na internetové adrese http://materialy.trutnov.cz/file/21738_1_1/download/, kde je záznam z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Trutnova, které je stanovilo. V případě místostarostů uvolněných pro výkon funkce pak jejich odměna vyplývá přímo z právní úpravy, tj. nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (proto o ní ZM nerozhodovalo).

20. Mgr. N. B., advokát, Praha 3 – Vinohrady, 130 00

Věc: Poskytnutí informace – o způsobu zpracování žádosti osob o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu, jak jsou žádosti archivovány, jak jsou uchovávána biometrická data. Informace o tom, že v listinné podobě jsou tyto dokumenty v mimopracovní době uchovávány v uzamčených kartotékách, v uzamčených kancelářích, a biometrické údaje jsou uchovávány ve výpočetní technice ministerstva vnitra ministerstva dopravy, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

21. I. T., Trutnov, 541 00

Věc: Poskytnutí informace – k jakému účelu byl zkolaudován nebytový prostor na adrese Bulharská 62, 541 01 Trutnov, a zda je prostor užíván v souladu s tímto rozhodnutím. Informace o tom, že kolaudačním rozhodnutím z července 2002 bylo povoleno užívání stavby „Stavební úpravy objektů čp. 62 Bulharská a čp. 154 Školní, Trutnov – změna stavby – zřízení restaurace a kavárny“, a že stavebnímu úřadu nejsou známy skutečnosti, které by nasvědčovaly, že stavba není užívána k účelu určenému předmětným kolaudačním rozhodnutím, byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu v souladu se žádostí.

22. Mgr. J. B., MBA, LL.M., Kostelec nad Orlicí, 517 41

Věc: Poskytnutí informace – v kolika případech za období od 1.1.2017 do 30.7.2019 v rámci řízení o přestupcích provozovatelů vozidel došlo po sdělení totožnosti přestupce a současným doznáním k vině ze strany tohoto přestupce k zastavení řízení nebo odložení věci vůči takovému přestupci z důvodu, že spáchání skutku nebylo prokázáno. S ohledem na nutnost mimořádně rozsáhlého vyhledávání požadovaných informací byl žadatel vyzván k úhradě nutných nákladů. Proti tomu si podal stížnost ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, který úhradu nákladů (po snížení s ohledem na upřesnění žádosti) potvrdil. Nedojde-li k jejich úhradě do 60ti dnů od rozhodnutí o výši úhrady nákladů, bude žádost povinným subjektem odložena. V případě úhrady nákladů bude požadovaná informace vytvořena a žadateli poskytnuta.

23. L. P., Opava, 746 01

Věc: Poskytnutí informace – kolik bylo v období od 1.9.2017 do 31.5.2018 přijato podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kolik bylo provedeno kontrol a kolik bylo uloženo pokut. Informace o tom, že bylo v uvedeném období přijato 9 podnětů, dále že v jednom případě byl vyžádán doklad o provedení kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h), a že kontrola přímo v obydlí provozovatele nebyla provedena žádná a ani žádná pokuta nebyla uložena, byla poskytnuta žadateli do datové schránky.

24. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČ 08374694 Duškova 1041/20, Praha 5, 150 00

Věc: Poskytnutí informace – zda subjekt Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. podaly MěÚ Trutnov nabídku k plnění veřejné zakázky. Informace o tom, že MěÚ Trutnov neeviduje žádné podané nabídky na plnění veřejné zakázky od uvedených společností, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

25. Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ, IČ 08374694 Duškova 1041/20, Praha 5, 150 00

Věc: Poskytnutí informace – zda subjekt Domistav CZ a.s. nebo DOMISTAV HK s.r.o. podaly MěÚ Trutnov nabídku k plnění veřejné zakázky. Informace o tom, že MěÚ Trutnov neeviduje žádné podané nabídky na plnění veřejné zakázky od uvedených společností, byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí sdělením do datové schránky.

26. D. P., Vlachovice, 763 24

Věc: Poskytnutí informace – zda vedl stavební úřad v letech 2017 – 2019 řízení o odstranění reklamního zařízení, zda vydal výzvu k odstranění jejímu vlastníku a zda považuje reklamní plachty na fasádě nemovitosti za stavbu či zařízení pro reklamu. Informace o tom, že zdejším stavebním úřadem nebylo v letech 2017 - 2019 vedeno žádné řízení o odstranění stavby nebo zařízení pro reklamu podle zákona č. 183/2006 Sb., že nebyla provedena ani žádná výzva vlastníku reklamního zařízení k odstranění takového zařízení, že zdejší stavební úřad nepovažuje tzv. reklamní plachty uchycené na fasádě nemovitosti za zařízení pro reklamu, ani za stavbu pro reklamu a že podle názoru zdejšího stavebního úřadu se na takovou reklamu nevztahuje žádné z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu v souladu se žádostí.

27. JUDr. D. U., Praha 10, 100 00

Věc: Poskytnutí informace – kopie rozhodnutí Okresního úřadu Trutnov, odboru vodního hospodářství ze dne 20.12.1999, č.j. 3790/99 ŽP-Čí a kopie rozhodnutí Městského úřadu v Trutnově, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 20.05.1998, č.j. Výst. 3967/1206/98/B1. Informace byla v souladu se žádostí poskytnuta do datové schránky žadatele.

28. Frank Bold Society, z. s., Údolní 33, Brno, 602 00

Věc: Poskytnutí informace – o stavebních a územních rozhodnutích, které vydal MěÚ Trutnov o zařízení ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí – provoz Elektrárna Poříčí 2 v období od 01.09.2018 do 17.09.2019. Informace o tom, že v uvedeném období nevedl MěÚ Trutnov žádné řízení, a tedy ani nevydal žádné rozhodnutí v požadované věci, byla žadateli zaslána do datové schránky.

29. I. N. , Olešnice, 517 36

Věc: Poskytnutí informace – kdo v letech 2012 – 2014 podepisoval rozhodnutí ve správním řízení v rámci registru vozidel, kdo prováděl kontrolu a jak. Informace o tom, že rozhodnutí podepisovaly oprávněné úřední osoby, že kontrolu provedl v roce 2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje a že vedoucí oddělení dopravně správních agend provádí průběžně kontrolu činnosti jím řízených pracovníků v rámci řídící kontroly, byla žadateli zaslána na e-mailovou adresu v souladu se žádostí.

30. J. H., Chrastava 5, 463 31

Věc: Poskytnutí informace – sdělení aktivních správců technické infrastruktury v rámci pověřeného území ORP Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta zasláním do datové schránky odkazu na možnost dálkového přístupu na webovém portále ÚAP (územně analytických podkladů) ORP Trutnov na internetové adrese http://upd.trutnov.cz/uap/ - „Informace o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 SZ.

31. Biokontakt z.s., Katouzská 227/10, Brno, 612 00

Věc: Poskytnutí informace – kopie správního spisu sp. zn. 2019/4760/ŽP/ZAM (ZŠ Komenského – 2 jasany). Požadované informace byly zaslány žadateli e-mailem.

32. JUDr. D. U., Praha 10, 100 00

Věc: Poskytnutí informace – dokumentu „Bojiště- Studie odtokových poměrů“, vypracovaného v roce 2017. Informace byla v souladu se žádostí poskytnuta do datové schránky žadatele.

33. J. Ž., Jaroměř, 551 01

Věc: Poskytnutí informace – o výši platů a odměn zaměstnanců MěÚ Trutnov za rok 2018 zařazených do 9. a do 10. platové třídy. Požadované informace byly zaslány žadateli e-mailem.

34. SPK Staré Buky z.s., Prostřední Staré Buky 237, Staré Buky, 542 43

Věc: Poskytnutí informace – provozního řádu pro vodní zařízení a čističku odpadních vod firmy Bungalov s.r.o. ve Starých Bukách. Informace byla v souladu se žádostí poskytnuta doporučeným dopisem.

35. Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné nám. 5, Praha 1, 110 00

Věc: Poskytnutí informace – o vlastnictví motorových vozidel registračních značek TU 6283 a TUA 0244. Informace byla v souladu se žádostí poskytnuta do datové schránky žadatele.

36. Biokontakt z.s., Katouzská 227/10, Brno, 612 00

Věc: Poskytnutí informace – kopie správního spisu sp. zn. 2019/4760/ŽP/ZAM (ZŠ Komenského – 2 jasany) – části dosud neobdržené (rozhodnutí). Požadované informace byly zaslány žadateli do datové schránky.

37. Ing. J. L., Liberec, 463 11

Věc: Poskytnutí informace – zda odbor životního prostředí vychází při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry také z Nálezové databáze ochrany přírody. Informace o tom, že nikoliv, byla žadateli poskytnuta e-mailem, v souladu se žádostí.

38. Ing. V. H., Trutnov, 541 01

Věc: Poskytnutí informace – kolik z 24 rodinných domů v Trutnově, Rybově ulici, je kolaudováno se dvěma a kolik se třemi bytovými jednotkami. Informace o tom, že: v Rybově ulici v Trutnově se nachází zkolaudovaných celkem 23 samostatně stojících rodinných domů a jeden dvojdům. Dva samostatně stojící RD obsahují od počátku po 2 B.J., jeden samostatně stojící RD měl zkolaudovánu 1 B.J. a po té byla zrealizována druhá B.J. Ostatní domy byly zkolaudovány s jednou B.J., byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

39. Ing. V. H., Trutnov, 541 01

Věc: Poskytnutí informací – kopií podání pana L. ve věci obtěžování potkany z pozemku žadatele a informace o stížnosti pana L. na thuje na pozemku žadatele o informaci, a jak bylo na podněty ze strany MěÚ Trutnov reagováno. Informace byly poskytnuty žadateli do datové schránky.

40. Ing. L. Č., Slezská Ostrava

Věc: Poskytnutí informace – jaké celkové mzdové náklady vynaložil MěÚ v roce 2018 na pracovníky státní památkové péče, v jakých platových třídách jsou zařazeni a kolik jich na MěÚ pracuje. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

41. Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné nám. 5, Praha 1, 110 00

Věc: Poskytnutí informace – o vlastnictví v současnosti motorových vozidel klienta Advokátní kanceláře, kromě vozidel registračních značek TU 6283 a TUA 0244. Informace byla v souladu se žádostí poskytnuta do datové schránky žadatele.

42. J. P., Králův Dvůr, 267 01

Věc: Poskytnutí informace – kolik cizích státních příslušníků překročilo povolenou rychlost v obcích Kocbeře a Choustníkovo Hradiště v roce 2018, kde se tato rychlost měří, kolik dopisů – výzev – bylo těmto cizincům zasláno a kolik vyměřených pokut jimi bylo zaplaceno za rok 2018. Informace o tom, že žádost byla odložena byl žadatel informován sdělením e-mailem. K odložení došlo proto, že předmětná měření provádí ORP Dvůr Králové nad Labem a MěÚ Trutnov těmito informacemi nedisponuje. 

43. T. Z., Mladá Boleslav, 293 01

Věc: Poskytnutí informace – jaká jsou kritéria pro vybírání klientů k přijetí do domova s pečovatelskou službou v Trutnově. Žadateli o informace byly do datové schránky zaslány Zásady č. 2 - 2016 Pravidla pro umísťování občanů v DPS v Trutnově spolu s přílohami – Žádost o umístění do DPS, Kritéria pro umístění do DPS a stanovisko sociální komise a Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Současně byl vyrozuměn, že tyto dokumenty jsou přístupné i dálkově na webu města Trutnova.

Vytvořeno 23.1.2019 | přečteno 353x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load