Na obsah stránky

 

2020 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 31.12. 2020 - V tomto roce odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi...

informace_m.gif

(stav ke dni 31. prosince 2020)

1. Mgr. Ing. J. H., 110 00 Praha

Věc: Poskytnutí informace – v kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, v rámci kterých se posuzovalo nebo rozhodovalo o odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem, a to za roky 2017, 2018 a 2019, a v kolika případech došlo k pravomocnému zamítnutí návrhu na vydání stavebního povolení v téže věci za shodné období. Informace o tom, že žádné dotazované stavební řízení v uvedeném období nebylo stavebním úřadem MěÚ Trutnov vedeno, byla žadateli sdělena do jeho datové schránky.

2. Biokontakt z.s., Kartouzská 227/10, 612 00 Brno

Věc: Poskytnutí informace – všech materiálů týkajících se kontroly provedené Státním oblastním archivem v Zámrsku na MěÚ Trutnov v nedávné době, zejména „Záznamu o provedených úkonech“. Kopie „Záznamu o úkonech předcházejících kontrole“ ze dne 19. listopadu 2019 se závěrem, že na základě provedených úkonů bylo zjištěno, že není nutné zahájit kontrolu, byla žadateli zaslána do datové schránky.

3. GRANT CAPITAL a.s., Lidická 2006/26, 602 00 Brno

Věc: Poskytnutí informace – týkající se výše finančních investic města Trutnov za roky 2017, 2018 a 2019. Informace byla žadateli poskytnuta vyplněním jím předložené tabulky a zasláním do jeho datové schránky.

4. Telematix Software a. s., Branická 66/69, 147 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – týkající se umístění radaru úsekového měření a počátečních a koncových bodů měření. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí, současně byl seznámen s tím, že tyto informace jsou veřejně dostupné na portálu mapy.trutnov.cz.

5. Ekoplant, s.r.o., Francouzská 231/12, 120 00 Praha 2

Věc: Poskytnutí informace – kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti MěÚ Trutnov jako ORP.  Požadované kontaktní údaje byly žadateli zaslány e-mailem.

6. Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

Věc: Poskytnutí informace – o počtu parkovacích míst v centru města, ceníku parkovného, a zda se ve městě Trutnov nachází parkovací dům. Informace zpracovaná Městskou policií Trutnov byla žadateli zaslána e-mailem.

7. E. S., 142 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – zda městské policie Trutnov využívá při své činnosti služební psy, kolik, jaká plemena, a kolik psovodů slouží v jejích řadách. Informace o tom, že MP Trutnov při své činnosti nevyužívá služebních psů a ve svých řadách služební psovody nemá, byla žadateli o informace sdělena do e-mailové schránky.

8. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Věc: Poskytnutí informace – investičních plánů města pro rok 2020 a seznamu akcí pro roky 2020-2022. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky (a jsou současně dostupné na webových stránkách města).

9. JUDr. L. N., advokátka, 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – o důvodu umístění dopravního značení „Zákaz předjíždění“  na pozemní komunikaci II. třídy č. 296 v lokalitě Temný důl v obci Horní Maršov. Informace o tom, že tato místní úprava slouží k zajištění bezpečnosti při provádění regulace provozu v rámci kontrolního a odbavovacího stanoviště, které se nachází v úseku omezení, byla žadateli poskytnuta zasláním do jeho datové schránky.

10. M. Z., 592 11 Velká Losenice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu oznámených (neoznámených, zakázaných) shromáždění v roce 2019 v působnosti MěÚ Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

11. JUDr. P. B., advokát, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – zda byl městem v letech 2008-2020 prodán nemovitý majetek u kterého byla cena stanovena podle Zásad majetkové komise, a pokud ano, v jakých případech. Informace o tom, že město nemá přijaté „Zásady majetkové komise“, a že v letech 2008-2012 byly domy, byty a nebytové prostory prodávány podle „Zásad pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku města Trutnova č. 1/1996“ schválených Zastupitelstvem města Trutnova dne 16.02.1996, následně opakovaně měněných a nakonec bez náhrady zrušených dne 06.03.2017 byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

12. Mgr. P. K., advokátka, 120 00 Praha 2

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti OSPOD MěÚ Trutnov a zda využívá mediaci ve své praxi. Informace zpracovaná vedoucí oddělení OSPOD MěÚ Trutnov byla žadateli zaslána e-mailem.

13. J. F., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – kým bylo žádáno o povolení osvětlení provozovny Kaplička v č.p. 449 v Trutnově, a kým a kdy bylo schváleno. Informace o tom, že o povolení nebylo žádáno, proto o něm stavební úřad nerozhodoval a navíc, že vánoční osvětlení nepodléhá opatření stavebního úřadu, bylo žadateli sděleno doporučeným dopisem.

14. Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.01.2020 do 24.03.2020. Informace byla žadateli o informace sdělena do e-mailové schránky.

15. V. K., Unhošť, 273 51

Věc: Poskytnutí informace – o provozu MHD v letech 2010 až 2019, dopravní výkon, přepravní výkon, výše nákladů. Požadované informace byly žadateli zaslány do e-mailové schránky.

16. M. Š., Brno, 628 00

Věc: Poskytnutí informace – jakým způsobem jsou řešeny případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Informace o tom, že v takovém případě by bylo postupováno podle správního řádu (§ 6 a § 80, případně že je možnost podat stížnost podle § 175, nebo správní žalobu k soudu), a že v případě zjištění takového pochybení by bylo postupováno v souladu se zákoníkem práce, byla žadateli poskytnuta zasláním do jeho datové schránky.

17. Ing. J. M., 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – týkající se oprávnění strážníků městské policie. Informace o oprávněních a povinnostech strážníků městské policie, stanovených v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, byla žadateli o informace sdělena do datové schránky.

18. NAVITEL, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – zda na katastrálním území města Trutnova je provozováno stacionární zařízení pro měření rychlosti vozidel (radar). Požadované informace byly žadateli zaslány do e-mailové schránky. Na katastrálním území města Trutnova není provozováno stacionární zařízení pro měření rychlosti vozidel (radar). V rámci dobré správy byl žadatel současně informován o tom, že město Trutnov provozuje radar na křižovatce výpadovky na Krkonoše v Mladých Bukách.

19. Ing. J. E., 542 42 Pilníkov 

Věc: Poskytnutí informace – mapového listu k povolené výstavbě tlakové kanalizace v Pilníkově. Požadované informace byly žadateli zaslány do e-mailové schránky.

20. MUDr. Z. P. E., 544 66 Hajnice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se studny, popř. vrtu, na pozemku p.č. 1353 v k. ú. Brusnice, zda byla stavba studny povolena a zda byl vypracován hydrogeologický posudek. Informace o tom, že se zřejmě jedná o studnu vybudovanou před rokem 1950, a tedy tzv. historickou studnu, a že stavebníkovi rodinného domu bylo doporučeno si o povolení k odběru požádat a předložit jednoduchý pasport studny vodoprávnímu úřadu, byla žadateli zaslána doporučeným dopisem.

21. ASOCIACE AUTOŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY, z. s., Čajkovského 1289/1, 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – týkající se přehledu autoškol aktivních i neaktivních v působnosti ORP Trutnov byla žadateli o informace sdělena do datové schránky.

22. MUDr. Z. P. E., Hajnice, 544 66

Věc: Poskytnutí informace – týkající se prokázání existence studny na p.p.č. 1353 v k. ú. Brusnice. Doporučeným dopisem byla žadateli poskytnuta informace o tom, že existence studny na předmětném pozemku před rokem 1950 nebyla prokazována, nýbrž za takovou byla jen považována. Na základě žádosti o informace bylo provedeno místní šetření a při něm zjištěno, že se jedná o průzkumný hydrogeologický vrt, vybudovaný pravděpodobně v rozmezí tel 2009 – 2012. Vrt není v současné době využíván – nedochází k odběru vody.

23. R. W., 118 00 Praha 1 – Malá Strana 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se správního řízení Sp.zn.: 2013/7465/ŽP/BRM, vztahující se k odstranění stavby kanalizace v oblasti Rýchor. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

24. PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti stavebního úřadu – zda vydává demoliční výměry, příp. souhlasy s odstraněním stavby a pokud ano, žádá o zaslání těchto vydaných výměrů či souhlasů od 30.06.2019 doposud. Požadované souhlasy s odstraňováním staveb byly žadateli zaslány do datové schránky.

25. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 866/50a, 602 00 Brno

Věc: Poskytnutí informace – kopie koordinovaného závazného stanoviska vydaného k umístění stavby a k povolení stavby RD na p.č. 1353 Hajnice – Brusnice. Požadované dokumenty byly žadateli zaslány přílohou e-mailu.

26. H. Š., 274 01 Slaný

Věc: Poskytnutí informace – vyplnění dotazníku, týkajícího se způsobených či vůči městu uplatněných škod. Informace byla žadateli zaslána v příloze e-mailu.

27. Mgr. R. K., 288 02 Krchleby

Věc: Poskytnutí informace – Rozhodnutí v přestupkovém řízení, vedeném na základě šetření Policie ČR pod č.j. KRPH-113562-7/PŘ-2018-051017. Požadované rozhodnutí bylo žadateli jako účastníkovi předmětného řízení zasláno do datové schránky.

28. R. W., 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Věc: Poskytnutí informace – zda byla v řízení Sp.zn.: 2013/7465/ŽP/BRM povinnému zaslána „exekuční výzva“. Informace o tom, že nikoliv, byla sdělena do datové schránky.

29. F. M., 664 23 Čebín

Věc: Poskytnutí informace – vymezení správních poplatků a vysvětlení právních pojmů. Požadované informace byly žadateli poskytnuty do datové schránky. Po jeho žádosti o opakované zaslání poštou i doporučeným dopisem.

30. Ing. M. J., Praha 9

Věc: Poskytnutí informace – části správního spisu 2019/9187/SPR/KOG. Požadované bylo žadateli jako zmocněnci účastníka řízení zasláno do datové schránky.

31. Ing. M. J., Praha 9

Věc: Poskytnutí informace – části správního spisu 2020/1071/SPR/KOG. Požadované bylo žadateli jako zmocněnci účastníka řízení zasláno do datové schránky.

32. Istav Media s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se činnosti stavebního úřadu – rozhodnutí ve stavebním a územním řízení za období 01.04.2020 do 30.06.2020. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

33. Ing. V. H., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – záznamu z měření hluku Městskou policií Trutnov v červenci 2019 u rodinného domu v Rybově ul. v Trutnově. Žadatel o informace byl vyrozuměn sdělením zaslaným mu do datové schránky o tom, že městská policie není oprávněna provádět měření hluku, a že v jím uvedenou dobu byla na jeho oznámení vyslána hlídka MP na místo, kde doporučila u sousedního domu ztlumit rádio, čemuž bylo vyhověno, a hlídka MP o tom sepsala záznam.

34. MATTONI 1873 a. s., Horova 3. 360 01 Karlovy Vary

Věc: Poskytnutí informace – týkající se sběru tříděného obalového odpadu v roce 2019 v Trutnově. Požadované bylo žadateli zasláno do datové schránky.

35. Mgr. J. S., advokát, 170 00 Praha 7

Věc: Poskytnutí informace – zda byla kompenzace dopravcům – poskytovatelům veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě navýšena v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb., a pokud k navýšení došlo, pak od kterého dne je hrazeno. Do datové schránky žadatele byla poskytnuta informace o tom, že k navýšení došlo v rámci vyhovění obsáhlejšímu seznamu požadavků ze strany provozovatele – dopravce, a proto nemáme k dispozici úplnou jím požadovanou informaci. Požádali jsme o ni dopravce a po jejím obdržení ji poskytneme žadateli.

36. F. M., 664 23 Čebín

Věc: Poskytnutí informace – týkající se celé řady správních činností Městského úřadu Trutnov a samosprávy města. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky s upozorněním, že poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím má sloužit veřejnosti k výkonu občanské kontroly nad činností povinných orgánů, nikoliv však k vypracování odpovědí na studijní otázky, jak z podané žádosti vyplynulo. To má být výsledkem práce konkrétního studenta, nikoliv úředníka veřejné správy. Zneužití práva na informace může vést k odmítnutí žádosti o ně.

37. J. S., 789 63 Ruda nad Moravou

Věc: Poskytnutí informace – jaký plat a odměny byly poskytnuty v roce 2020 členům Rady města Trutnova, jimi dosažené vysokoškolské vzdělání a zda byli členy KSČ. Požadované informace (kromě členství v KSČ, kterými nedisponujeme), byly žadateli zaslány e-mailem. 

38. Pod Černým vrchem s.r.o., Pod Rýchorami 7, 542 24 Svoboda nad Úpou

Věc: Poskytnutí informace – týkající se stavební činnosti na p.p.č. 133/3 a p.p.č. 129/1 v k. ú. Maršov II, zda bylo vydáno závazné stanovisko, případně zda byla podána žádost a kým. Požadované bylo žadateli zasláno do datové schránky.

39. Advokátní kancelář Korbel, Tuháček a partneři, s.r.o., Převrátilská 330, Tábor, 390 01 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se soupisu všech součástí spisu vedeného pod sp.zn. 2020/2690/V/CER ve věci odstranění stavby na p.p.č. 1099/1 a 1099/3, obec Trutnov, k.ú. Poříčí u Trutnova. Požadované bylo žadateli zasláno do datové schránky.

40. JUDr. L. N., advokátka, 130 00 Praha 3

Věc: Poskytnutí informace – ve kterých dnech došlo v letech 2016-2020 k regulaci provozu v rámci kontrolního a odbavovacího stanoviště v lokalitě obce Horní Maršov - Temný Důl, na silnici č. II/296. Požadované bylo žadateli zasláno do datové schránky.

41. J. S., Ruda nad Moravou 789 63

Věc: Stížnost, že žadatel neobdržel informaci - platy členů Rady města Trutnova za rok 2020, dosažené vzdělání, členství v KSČ, trestní stíhání v minulosti (viz žádost 37, odesláno 28.08.2020). Informace opakovaně poskytnuta do datové schránky žadatele. Znovu si stěžoval, že o informaci, kterou město Trutnov nedisponuje, nevydalo rozhodnutí o částečném odmítnutí, ale pouze mu to sdělilo v rámci poskytnutých informací. Proto bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí, proti kterému podal žadatel odvolání. Krajský úřad Královéhradeckého kraje potvrdil rozhodnutí o částečném odmítnutí a odvolání zamítl. 

42. Pod Černým vrchem s.r.o., Pod Rýchorami 7, 542 24 Svoboda nad Úpou

Věc: Poskytnutí informace – týkající se stavební činnosti na p.p.č. 123/7 a st.p.č. 186 v k. ú. Maršov II, zda bylo vydáno závazné stanovisko jakožto orgán územního plánování, příp. kým bylo podána žádost. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

43. Š. I., Trutnov 541 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se sjezdu z pozemku 506/6 v k.ú. Dolní Staré Město. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

44. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydaných územních rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, stavební povolení, stavební ohlášení za období 01.07.2020 do 30.09.2020. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

45. B. A. M. N., Dr. h. c. mult., 543 72 Rudník u Vrchlabí

Věc: Poskytnutí informace – týkající se řešení přestupků spočívajících v neoprávněném zastavení nebo stání, kde řidič není ztotožněn na místě. Požadované informace byly žadateli zaslány e-mailem.

46. P. M., 470 06 Česká Lípa

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vyplnění dotazníku ohledně možností sociálního bydlení v Trutnově. Požadované informace byly žadateli zaslány e-mailem.

47. pankrackavyzva2015@seznam.cz, Mgr. F. Š., 1000 Brusels, Belgie 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se oblasti personální, ekonomické a veřejného zdraví povinného subjektu a nadřízeného kraje. Požadované bylo z části zasláno žadateli doporučeným dopisem, současně byl vyzván k upřesnění části žádosti a vyrozuměn o odložení části žádosti (týkající se nadřízeného kraje). 

48. pankrackavyzva2015@seznam.cz, Mgr. F. Š., 1000 Brusels, Belgie 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se oblasti personální, ekonomické a veřejného zdraví povinného subjektu. Žádost byla doručena dvěma identickými elektronickými podáními v rozmezí deseti minut, proto byla podání vyřizována společně. Požadované bylo z části zasláno žadateli doporučeným dopisem, současně byl vyzván k upřesnění části žádosti a vyrozuměn o výši požadované úhrady nákladů mimořádně rozsáhlého vyhledání informací.

49. J. Š., Šumperk, 787 01

Věc: Poskytnutí informace – týkající se převodů obecního majetku v r. 2020 (vytvoření jeho seznamu), včetně důkazů o povinném zveřejnění záměru, projednání v orgánech obce, stanovení cen, včetně znaleckých posudků. Žadatel byl vyzván k upřesnění žádosti a následně vyrozuměn o výši požadované úhrady nákladů mimořádně rozsáhlého vyhledání informací. Proti stanovené výši nákladů podal žadatel stížnost, která byla spolu se spisem postoupena k rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ke dni zpracování této informace – 15.01.2021 - o ní ještě nebylo rozhodnuto).

50. Pankrácká společnost, z. s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – elektronických kopií všech rozhodnutí, závazných stanovisek a vyjádření vydaných Městským úřadem Trutnov ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2020. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky. 

51. Pankrácká společnost, z. s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – elektronických kopií všech rozhodnutí, závazných stanovisek a vyjádření vydaných Městským úřadem Trutnov ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2019. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

52. Pankrácká společnost, z. s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – elektronických kopií všech rozhodnutí, závazných stanovisek a vyjádření vydaných Městským úřadem Trutnov ve věci žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2018. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

53. Pankrácká společnost, z. s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – elektronických kopií všech dokumentů k zakázkám Města Trutnova a Městského úřadu Trutnov pro Ing. P. K. v letech 2015 - 2020. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky.

54. JUDr. L. N., advokátka, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

Věc: Poskytnutí informace – týkající se data stanovení místní úpravy provozu – umístění dopravního značení „Zákaz předjíždění“ v lokalitě obce Horní Maršov – Temný Důl, na silnici č. II/296. Informace  o tom, že požadovanou informací povinný subjekt nedisponuje, byla žadateli zaslány do datové schránky.

55. Pankrácká společnost, z. s., Hudečkova 12/1097, 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – o všech kontrolách dodržování povinností při správě silničních stromořadí ze strany správce – ŘSD ČR – podle zákona č. 106/1999 Sb., nebo podle zákona č. 123/1998 Sb. Požadované informace byly žadateli zaslány do datové schránky v režimu zákona č. 123//1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Vytvořeno 1.3.2020 - aktualizováno 20.1.2021 | přečteno 313x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load