Na obsah stránky

 

2021 - Zveřejnění informací

Stav ke dni 03.01.2022 - V roce 2021 odpovídal zatím Městský úřad v Trutnově na tyto žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Zde si můžete přečíst odpovědi... 

info postava

(stav ke dni 03.01.2022)

1. Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – seznamu vydaných loveckých lístků a čísel potvrzení (vydaných ČMMJ, z.s.) za roky 2010 – 2020. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

2. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2020 do 31.12..2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

3. Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha

Věc: Poskytnutí informace – týkající se exekučních řízení k vymožení poplatků za provoz systému shromažďování odpadů, vyměřených nezletilým. Informace o tom, že tento poplatek se naším úřadem nevyměřuje a ani dříve nevyměřoval, a proto že žádná exekuční řízení nejsou a ani nebyla vedena, byla žadateli poskytnuta zasláním do jeho datové schránky.

4. B. A. M. N., Dr. h. c. mult., 543 72 Rudník u Vrchlabí

Věc: Poskytnutí informace – týkající se podaných žádostí o informace od subjektů zastupujících ve správních řízeních řidiče a provozovatele vozidel v r. 2019 a 2020. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

5. F. K., 140 00 Praha 4

Věc: Poskytnutí informace – týkající se zřízených a založených právnických osob a zadávání veřejných zakázek v r. 2020.  Požadované údaje byly žadateli zaslány e-mailem.

6. Bc. T. H., DiS., 542 42 Pilníkov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se přestupků řešených v letech 2015 až 2019 správním odborem a městskou policií Trutnov. Informace zpracovaná Odborem správním MěÚ a Městskou policií Trutnov byla žadateli zaslána e-mailem.

7. V. D., 330 08 Zruč u Plzně

Věc: Poskytnutí informace - týkající se přestupků na úseku myslivosti řešených v letech 2015 až 2020 Odborem ŽP MěÚ Trutnov. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

8. M. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace - týkající se přijatých opatření městem Trutnovem na ochranu jeho občanů a zaměstnanců v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

9. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec

Věc: Poskytnutí informace – o investičních plánech města Trutnova pro rok 2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

10. MUDr. Z. P. E., 544 66 Hajnice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se povolení ke kácení dřevin v obci Hajnice, katastrální území Brusnice. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

11. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.10.2020 do 31.12..2021. Informace byla žadateli sdělena do jeho e-mailové schránky.

12. P. P., 551 01 Jaroměř

Věc: Poskytnutí informace – o přestupcích řešených správním orgánem MěÚ Trutnov a Městskou policií Trutnov u fyzické osoby jménem H. F. Informace o tom, že k jakýmkoliv fyzickým osobám požadovaného jména neeviduje Městská policie Trutnov ani správní orgán MěÚ Trutnov žádné záznamy o spáchání přestupků byla žadateli poskytnuta do jeho e-mailové schránky, a to v obecné rovině s ohledem na ochranu osobních údajů. 

13. Ing. M. J., 190 00 Praha 9

Věc: Poskytnutí informace – týkající se částí správního spisu č.j. 2020/4065/SPR/KOG. Vzhledem k tomu, že žádost o informace zaslal zmocněnec účastníka řízení byla mu informace poskytnuta zasláním do datové schránky, aniž byly anonymizovány osobní údaje účastníka řízení.  01

14. V. B., za Asociaci pro mezinárodní otázky, Žitná 608/27, 110 00 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace – týkající se případné spolupráce města Trutnova s Čínskou lidovou republikou nebo Tchaj-wanem. Informace o tom, že město Trutnov s žádnou organizací a institucí z těchto zemí spolupráci nenavázalo a žádné návštěvy neproběhly, byla poskytnuta žadateli do e-mailové schránky.

15. J. H., 687 41 Medlovice

Věc: Poskytnutí informace – týkající se - rozhodnutím stavebního úřadu - poskytnutých výjimek podle ustanovení § 26 vyhl. č. 501/2006 Sb. v letech 2016 až 2021 a zaslání kopií těchto rozhodnutí. Informace – jednotlivá rozhodnutí - ve smyslu žádosti o informace byla - s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – poskytnuta s anonymizovanými osobními údaji účastníků předmětných řízení (aby se tak nejednalo o poskytnutí osobního údaje, ale šlo o informaci obecnou) - do e-mailové schránky žadatele. Vzhledem k velkému rozsahu poskytovaných informací byly poskytnuty v přílohách pěti e-mailových zpráv.

16. JUDr. R. M., advokát, 110 00 Praha 1

Věc: Poskytnutí informace - zda je komunikace na pozemku parc.č. 1036/3 v kat. úz. Velká Úpa II, v obci Pec pod Sněžkou, veřejně přístupnou účelovou komunikací, pokud ne, o jakou komunikaci se jedná a současně žádost o zaslání kopie titulu, na základě kterého je tato komunikace posuzována dle zákona č. 13/1997 Sb. Informace ve smyslu žádosti o informace byla - s ohledem na ochranu osobních údajů účastníků řízení – poskytnuta s anonymizovanými těmito údaji - v podobě rozhodnutí silničního správního úřadu, zasláním do datové schránky žadatele.

17. Ing. Z. K. M., 530 09 Pardubice - Cihelna

Věc: Poskytnutí informace – kopie „Návrhu dlouhodobého rozvoje obce Královec a jeho řešení v územním plánu“, který byl platný v r. 1997. Informace od orgánu územního rozvoje byly žadateli poskytnuty do datové schránky. 

18. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.04.2021 do 30.06.2021. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

19. V. P., 503 46 Librantice 

Věc: Poskytnutí informace – koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Trutnov sp. zn. 2019/5060/ŽP/REK. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

20. JUDr. A. B., advokát, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Věc: Poskytnutí informace – týkající se všech opatření stavebního úřadu vztahujících se po 01.01.2008 k žadatelem uvedeným pozemkům. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

21. I. T., 471 54 Cvikov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se odcizeného vozidla a šetření Policie ČR. Vzhledem k tomu, že tato problematika nespadá do působnosti MěÚ Trutnov, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena a žadatel o tom byl vyrozuměn sdělením do datové schránky.

22. Ing. M. J., 190 00 Praha 9

Věc: Poskytnutí informace – části správního spisu č.j. 2020/4459/SPR/LAJ. S ohledem na to, že žádost podal zmocněnec účastníka řízení, byla mu informace poskytnuta do datové schránky bez anonymizace osobních údajů.

23. P. K., 160 00 Praha 6

Věc: Poskytnutí informace – zaslání opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu v ulici Náchodská v Trutnově. Vzhledem k tomu, že tato problematika nespadá do působnosti MěÚ Trutnov, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena a žadatel o tom vyrozuměn do datové schránky. Následně proti odložení žadatel podal stížnost. V rámci ekonomie řízení bylo účelnější informaci poskytnout, než řešením stížnosti zatěžovat odvolací orgán, proto byla žadateli do datové schránky zaslána Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy ze dne 20.08.2020 č.j. KUKHK-30072/DS/2020-5 (Vj), kterou našemu úřadu zaslal Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dle rozdělovníku) jako ostatním účastníkům ke zveřejnění na úřední desce). 

24. J. V., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace - týkající se právních vztahů a záměrů na pozemku p.č. 150/4 v k.ú. a obci Trutnov. Informace od odboru majetku, rozvoje a výstavby byly žadateli zaslány do e-mailové schránky.

25. Ing. L. N., 586 01 Jihlava

Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům za roky 2016 - 2020. Informace od orgánu životního prostředí byly žadateli poskytnuty doporučeným dopisem. 

26. F. M., 664 23 Čebín

Věc: Poskytnutí informace – o počtu zaměstnanců, kteří v roce 2020 ukončili pracovní poměr k MěÚ Trutnov nebo k Městské Policii Trutnov. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

27. E. H. za Spolek Lhota a Bezděkov, z.s., Mariánská 45, 541 01 Trutnov 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se přestupkových řízení souvisejících s nepovolenou výstavbou trailových tratí ve Lhotě, Bezděkově a Poříčí u Trutnova. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

28. Mgr. Ing. J. B., 431 86 Kovářská

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vysoutěžených cen na dodávky silové elektřiny pro rok 2022 na vysoké napětí, veřejné osvětlení a nízké napětí. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.

29. K. S., 541 02 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se vydaných stavebních opatření k provozu restaurace Delta v Trutnově (a změny na hudební klub). Povolení provozu restaurace bylo vydáno kolaudačním rozhodnutím ze dne 02.03.2020 a žádné změny od roku 2020 nebyly povoleny. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

30. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

 Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.07.2021 do 30.09.2021. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

31. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – o vydaných rozhodnutích v rámci územního a stavebního řízení za období 01.07.2021 do 30.09.2021. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. (jednalo se o totožnou žádost se žádostí č. 30)

32. plk. MUDr. J. R., 272 01 Kladno

Věc: Poskytnutí informace - týkající se trestné činnosti orgánů činných v trestním řízení (dle obsahu směřované povinnému subjektu - Krajský soud v Praze). Vzhledem k tomu, že tato problematika nespadá do působnosti MěÚ Trutnov, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena a žadatel o tom byl vyrozuměn sdělením do datové schránky.

33. plk. MUDr. J. R., 272 01 Kladno

Věc: Poskytnutí informace – žádosti „o identifikaci potetovaných debilů a dalších kreténů, kteří napadli novinářku“ (směřované blíže neurčenému okruhu adresátů, vymezenému oslovením „Vážené dámy a pánové“), doručené z datové schránky žadatele do e-podatelny MěÚ Trutnov. Vzhledem k tomu, že tato problematika nespadá do působnosti MěÚ Trutnov, byla žádost podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložena a žadatel o tom byl vyrozuměn sdělením do datové schránky.

34. P. B., bu****@geoscanning.cz

Věc: Poskytnutí informace – týkající se toho, kolik bylo investováno v posledních letech do geodetických služeb a ortofotomap města Trutnova. Informace byly žadateli poskytnuty do e-mailové schránky. 

35. Ing. M. J., 197 00 Praha 9

Věc: Poskytnutí informace – kopií části přestupkového spisu 2021/1189/SPR-SR VAL. Informace byla žadateli, jako zmocněnci účastníka řízení, poskytnuta do datové schránky.

36. Ing. Č. V., Trutnov 541 01 

Věc: Poskytnutí informace – týkající se užívání nezkolaudované stavby na st.p.č. XXXX/YYY v Trutnově, jaká opatření stavební úřad přijal vůči stavebníkům. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

37. P. M., 542 01 Žacléř

Věc: Poskytnutí informace – počtu objektů v k.ú. Rýchory, Vernířovice a Prkenný důl v obci Žacléř, kolik jich má v současné době povolení na provozování ČOV a kolik má povolení na provozování septiků. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky. 

38. Ing. P. L., 541 01 Trutnov

Věc: Poskytnutí informace – týkající se popisu fungování dopravně správních agend - Registr vozidel a Registr vozidel - Technické změny. Informace byla žadateli poskytnuta doporučeným dopisem.

39. M. N., 541 01 Trutnov

 Věc: Poskytnutí informace – nájemní smlouvy mezi městem Trutnovem a společností 3P Ekonom, s.r.o., na část p.p. XXX/Y v k.ú. Trutnov a případně jakékoliv jiné smlouvy města s touto obchodní společností. Informace byla žadateli poskytnuta do e-mailové schránky.

40. Istav Media, s.r.o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova pro rok 2022. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky. 

41. J. Š., předseda Alliance PRO BUS, z.s., se sídlem Revoluční 7, 110 05 Praha 

Věc: Poskytnutí informace - smlouvy, na jejímž základě pronajímá město Trutnov plochu autobusového nádraží, informací, za jakou částku město nádraží pronajímá, informaci, kdy a ve kterém registru byla smlouva zveřejněna. Informace byla žadateli poskytnuta do datové schránky.


Vytvořeno 12.3.2021 - aktualizováno 20.4.2022 | přečteno 959x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load