Na obsah stránky

 

Oznámení o zpracování osobních údajů

Město Trutnov, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, je správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete, případně jsou poskytnuty třetí osobou. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy.

Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů městem Trutnovem a jeho orgány“ umístěném na webových stránkách města (www.trutnov.cz). V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách města. 

 [důvody shromažďování osobních údajů]

1. Proč údaje potřebujeme 

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, abychom mohli plnit úkoly, které nám ukládají právní předpisy, nebo plnit úkoly ve veřejném či oprávněném zájmu města Trutnov jako správce osobních údajů, a to v přeneseném výkonu státní správy, samosprávy nebo vnitřního zabezpečení řízení města. 

Oznamujeme Vám, že z důvodů a za účelem uvedených v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů, zpracováváme i Vaše osobní údaje. Bez osobních údajů poskytnutých pro zmíněné účely nemůžeme plnit právní povinnosti uvedené v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje potřebujeme 

Jednotlivé kategorie osobních údajů jsou uvedeny v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů.

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo od třetích osob (v případě zpracování osobních údajů v zájmu správce Vás o tom budeme informovat).

3. Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu uvedenému v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů jsou zpracovávány uvedeným příslušným odborem nebo samostatným oddělením MěÚ Trutnov.

Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

Vaše zpracované osobní údaje předáváme jen těm příjemcům, u nichž to výslovně vyžaduje příslušný zákon, případně prokazatelně s Vaším souhlasem. Jedná se o příjemce uvedené v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů.

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.

4. Jak dlouho údaje držíme

Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro jednotlivé typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v našich Zásadách zpracování osobních údajů a ve Spisové službě MěÚ Trutnov. Po uplynutí této doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty obsahující Vaše osobní údaje budou na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve. 

Pro účely zpracování jsou uvedeny skartační znaky v příloze k oznámení o zpracování osobních údajů. V případě potřeby upřesnit skartační znak se obraťte oddělení sekretariátu vedení Odboru Kancelář MěÚ.

5. Jaká jsou Vaše práva

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete požadovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz, omezení nebo likvidaci osobních údajů. Máte rovněž možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím Informačního centra města. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) e-mailem nebo písemně. Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) naleznete na našich webových stránkách. Náš Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti. 

Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.Vytvořeno 24.4.2018 | přečteno 362x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load