Na obsah stránky

Oznámení o porušení práva EU

 

Co je to oznámení o porušení práva EU

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu. Může se však jednat i o oznámení jiného protiprávního jednání, které s činností zaměstnavatele nesouvisí, nicméně oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací. 

Oznámení o porušení práva EU

Oblasti, kterých se oznamované protiprávní jednání dle tohoto organizačního opatření týká, jsou definovány ikona souborusměrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Ostatní oznámení nebudou požívat ochrany dle Směrnice a jimi podávaná oznámení bude nutné předat příslušným orgánům veřejné moci. Dále nelze oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu před odvetnými opatřeními za podmínek, které jsou stanoveny Směrnicí. Zároveň bude zachována důvěrnost, a to jak ohledně totožnosti oznamovatele a případně dalších dotčených osob, tak i ohledně jakýchkoliv informací uvedených v oznámení. Práva oznamovatele na ochranu se nelze vzdát ani je nelze omezit žádnou dohodou či podmínkami pracovního poměru či obdobného pracovního vztahu. Oznamovatel je taktéž chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin (v těchto případech lze oznamovatele za trestný čin potrestat).

Podání oznámení je umožněno písemně anebo ústně (lze i osobně v době a místě sjednané s pověřenou osobou). Je-li oznámení učiněno ústně na základě osobního nebo telefonického rozhovoru, je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení nebo jeho přepis. Nevysloví-li oznamovatel s pořízením nahrávky souhlas, nesmí ji příslušná osoba pořídit. V takovém případě se o podaném oznámení sepíše pouze písemný záznam. Obdobný postup se uplatní rovněž, pokud pořízení zvukové nahrávky oznámení není možné. V případě pořízení přepisu oznámení i v případě sepsání záznamu o oznámení se oznamovateli umožní, aby se k těmto vyjádřil. Jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží. Pro oznámení v listinné podobě je určena schránka umístěná ve 3. NP před zasedací místností krizového řízení (č. dveří 318) v budově MěÚ, označena “oznámení”. Pro podání oznámení je určena zvláštní e-mailová adresa.

Příslušná osoba po přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. O výsledku šetření a nápravných opatřeních informuje vždy oznamovatele do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Příslušná osoba posoudí, zda oznámení učinila oprávněná osoba a zda se týká oblastí, na které se ochrana oznamovatele vztahuje. Dále posoudí, nejedná-li se o trestný čin, či přestupek a lze-li oznámení vyřešit interně. V případě, že tomu tak není, postoupí takové podání příslušnému orgánu, pokud to oznámení vyžaduje a oznámí tuto skutečnost oznamovateli. 

Pověřená osoba pro podání oznámení:

Mgr. Adéla Pinkavová

e-mail: oznameni@trutnov.cz
tel.: +420 739 582 974

Případně můžete oznámení podat prostřednictvím formuláře.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR


Vytvořeno 16.12.2021 | přečteno 114x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load