Na obsah stránky

 

1. Mimořádné události a krizové situace

1.1 Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Přírodního původu 
Povodeň, požár velkého rozsahu, sněhová kalamita, lavina, zemětřesení, sesuv půdy, důlní zával, vichřice, epidemie, epizootie.

Technologického původu 
Havárie v chemickém průmyslu, skladu chemikálií, dopravní havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie, dopravní nehoda velkého rozsahu, rozsáhlé narušení dodávek elektrické energie, plynu, vody, apod.  

Sociálně-ekonomického původu
Nepokoje, migrační vlna, teroristická akce, válečný konflikt. 

1.2 Krizová situace 

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen „stav nebezpečí“, „nouzový stav“, „stav ohrožení státu“ nebo „válečný stav“ (krizové stavy). 

1.3 Přehled krizových stavů 


1.3.1 Stav nebezpečí 

Vyhlašuje hejtman kraje. 

Důvod - jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 

Území - celý kraj nebo jeho část. 

Doba trvání - nejvýše 30 dnů (prodloužit lze se souhlasem vlády). 

Legislativa § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.3.2 Nouzový stav

Vyhlašuje vláda České republiky, popřípadě předseda vlády. 

Důvod - v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. 

Území - celý stát nebo jen omezené území státu.

Doba trvání - nejdéle 30 dnů (prodloužit může pouze poslanecká sněmovna). 

Legislativa - články 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 


1.3.3 Stav ohrožení státu 

Vyhlašuje - Parlament České republiky na návrh vlády. 

Důvod - je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. 

Území - celý stát nebo jen omezené území státu.
 
Doba trvání - není omezeno. 

Legislativa - čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 


1.3.4. Válečný stav 

Vyhlašuje - Parlament České republiky.
 
Důvod - je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Území - celý stát. 

Doba trvání - není omezeno. 

Legislativa - čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 1246x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load