Na obsah stránky

 

4. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby ve vztahu ke KŘ a IZS

Práva a povinnosti osob při mimořádných událostech a za krizových situacích stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o IZS (§ č. 23-26)  a zákon č. 240/200 Sb., o krizovém řízení (§ č. 31-32).

4.1 Fyzické osoby

Práva

- Osoba pobývající na území ČR má právo na informace o opatřeních k zabezpečení obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. Má rovněž právo na nezbytné informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních k ochraně jejího života při krizových stavech.

- Fyzická osoba může odmítnout plnění zákonem  stanovených povinností pokud by tím ohrozila život vlastní nebo jiných osob a nebo by zjevně způsobilo závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet.

- Za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné nebo osobní pomoci náleží fyzické osobě náhrada.

- Fyzické osobě, která utrpěla škodu na zdraví nebo věcnou škodu náleží peněžní náhrada.

Některé vybrané povinnosti stanovené zákony

- Strpět omezení při stanovených opatřeních a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací.

- Poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc

- Strpět při provádění záchranných a likvidačních prací vstup na pozemky a do objektů, použití techniky, provedení terénních úprav, vyklizení pozemků, odstranění staveb, zařízení a porostů.

- Poskytnout  veliteli zásahu informace, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva.

- Strpět na vlastněných nemovitostech umístění zařízení systému varování a vyrozumění a umožnit přístup osobám k tomu zmocněným HZS. 

- Bezplatně poskytnout a aktualizovat podklady a údaje HZS kraje za účelem přípravy na krizové situace. 

- Za krizového stavu uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

- Za krizového stavu hlásit přechodnou změnu pobytu.

- Za krizového stavu strpět omezení vyplývající z krizových opatření.

- Za krizového stavu vykonávat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc.

- Za krizového stavu poskytnout požadované věcné prostředky.

Přestupky a pokuty

- Přestupku se fyzická osoba dopustí v případě, že za krizového stavu nesplní některou z povinností definovanou zákonem č. 240/200 Sb., o krizovém řízení podle § 34.

- Za nesplnění povinností podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

- Za nesplnění povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení může být uložena pokuta až do výše do výše 100 000 Kč (odstupňovaně, podle druhu přestupku).

4.2 Právnické a podnikající fyzické osoby

Některé vybrané povinnosti stanovené zákony

- Poskytnout na výzvu velitele zásahu nebo starosty obce nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska IZS osobní nebo věcnou pomoc.

- Strpět při provádění záchranných a likvidačních prací vstup na pozemky a do objektů, použití techniky, provedení terénních úprav, vyklizení pozemku, odstranění staveb, zařízení a porostů.

- Strpět na vlastněných nemovitostech umístění zařízení systému varování a vyrozumění a umožnit přístup osobám k tomu zmocněným HZS.

- V souvislosti s provozem  technického zařízení a budov a při nakládání s nebezpečnými látkami a odpady je vlastník, správce nebo uživatel povinen se podílet na přípravě záchranných a likvidačních prací, zpracování havarijního plánu nebo vnějšího havarijního plánu. Za tímto účelem poskytuje informace HZS.

- Vůči svým zaměstnancům zajistit informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, případně ukrytí, organizování záchranných prací a organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

- Pokud došlo u právnické nebo podnikající fyzické osoby k havárii je tato povinna neprodleně provádět záchranné a likvidační práce, ohlásit neprodleně havárii informačnímu a operačnímu středisku IZS a ohroženým obcím, podílet se na varování ohrožených osob, poskytnout veliteli zásahu informace, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, spolupracovat při odstraňování havárie se složkami IZS a správními úřady, uhradit náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, likvidačními pracemi a škodami vzniklými havárií.

- Na výzvu orgánu krizového řízení se podílet na zpracování krizových plánů.

- Za krizového stavu poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení krizové situace.

- Za krizového stavu strpět omezení vyplývající z krizových opatření.

- Za krizového stavu vykonávat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc.

Správní delikty

- Za nesplnění povinností podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS může být uložena pokuta až do výše 3 000 000 Kč.

- Za nesplnění povinností podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení může být uložena pokuta až do výše do výše 3 000 000 Kč.


Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 1061x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load