Na obsah stránky

 

5. Občan v ohrožení mimořádnou událostí

5.1 Tísňové volání 

Jste-li účastníky nebo svědky mimořádné události, která ohrožuje osoby nebo majetek a je-li zřejmé, že nezasahuje žádná ze základních složek IZS (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba nebo Policie ČR), volejte číslo tísňového volání. 

Telefonní čísla tísňového volání 
150 Hasičský záchranný sbor - při požáru, havárii chemického nebo průmyslového zařízení, vytopení obytného prostoru vodou, apod. 
155 Zdravotnická záchranná služba - při všech stavech ohrožujících život a zdraví 
156 Městská policie - narušení veřejného pořádku, nálezu podezřelého předmětu (např. obálky, balíčku), apod. 
158 Policie ČR - při dopravní nehodě, spáchání trestného činu, narušení veřejného pořádku, apod. 
112 Mezinárodní evropské číslo tísňového volání – vhodné použít pro komunikaci v cizím jazyce (anglicky, německy). 

Při předávání zprávy je nutno uvést: 
- kde došlo k mimořádné události 
- co se stalo 
- jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte 

Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz o ověření pravdivosti zprávy. 

5.2 Varování 

Při ohrožení, nacházíte-li se v místě mimořádné události nebo v jeho blízkosti, můžete být varováni prostřednictvím sirén nebo informováni rozhlasem, televizí, hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, pomocí megafonu nebo od spoluobčanů. 

5.2.1 Varovný signál 
Při varování obyvatelstva sirénami se používá varovného signálu „všeobecná výstraha“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Tento signál může být vysílán 3x po sobě v cca 3minutových intervalech. Používá se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.

Poznámka:
1/ Kromě varovného signálu „všeobecná výstraha“ existuje ještě signál, který se vyhlašuje za účelem svolání jednotek požární ochrany. Jde o přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). V Trutnově tento signál můžete slyšet čas od času v Horním Starém Městě, kde sídlí jednotka Sboru dobrovolných hasičů.
2/ Každou první středu v měsíci je prováděna akustická zkouška sirén ve 12,00 h. 

5.2.2 Jak se chovat, uslyšíme-li varovný signál sirény „všeobecná výstraha“ 
Předně nutno poznamenat, že následující zásady neplatí v případě zkoušky sirén (první středa v měsíci 12,00 h) a v případě, že jde zjevně o povodeň. 

Okamžitě se ukryjte 
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete autem a uslyšíte -li varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 

Zavřete okna 
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů a radiačních zplodin. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 

Zapněte rádio nebo televizi 
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. V Trutnově se doporučuje naladit rozhlasovou stanici Český rozhlas nebo Rádio Černá Hora. 

5.3 Obecné zásady chování při některých mimořádných událostech

 
Při jakémkoliv ohrožení se snažte dodržovat následující zásady: 
- zachovejte klid a rozvahu 
- respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.) 
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy 
- varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí 
- netelefonujte zbytečně 
- telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena 
- nepodceňujte vzniklou situaci 
- pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem 
- uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku 
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy 

5.3.1 Povodeň 
Při povodni se snažte dodržovat následující zásady: 
- vypněte nebo uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu 
- vybavení domácnosti přeneste do vyšších pater 
- uzavřete všechna okna 
- připravte si evakuační zavazadlo 
- vezměte si nepromokavou obuv a oděv 
- odstraňte látky, které mohou ve styku s vodou vyvolat chemickou reakci 
- informujte sousedy - připravte evakuaci zvířat 
- řiďte se pokyny složek IZS, povodňových orgánů a nebo podle vlastního uvážení opusťte včas nemovitost (prostor) a odeberte se na bezpečné místo Poznámka: V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti a okamžitě se odeberte na bezpečné místo. 

5.3.2 Požár 
Při požáru se snažte se snažte dodržovat následující zásady: 
- zjištěný požár neodkladně nahlaste na tísňovou linku 150 
- proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 
- jestliže je to možné, požár uhaste nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření 
- uzavřete přívod plynu 
- dle možnosti vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, vyneste cenné věci, odstraňte výbušné a hořlavé látky
- zajistěte navedení záchranných složek na místo události 
Poznámka: V případě kritického nedostatku času zanechte veškeré činnosti a odeberte se na bezpečné místo. 

5.3.3 Havárie s únikem nebezpečných látek 
Při havárii v chemickém průmyslu, skladu nebo při přepravě nebezpečných látek se snažte dodržovat následující zásady: 
 - pokud jste na otevřeném prostranství, vyhledejte nejbližší dům a ukryjte se v místnosti, nejlépe v té, která je na odvrácené straně havárie 
- uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory 
- vypněte ventilaci 
- použijte improvizované prostředky individuální ochrany 
- dýchejte přes navlhčenou poskládanou tkaninu 
- uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče 
- sledujte informace (zprávy) v hromadných sdělovacích prostředcích 
- zabezpečte domácí zvířata 
- připravte si evakuační zavazadlo 
- budovu opusťte až na základě pokynů záchranářů nebo výzvy ve sdělovacích prostředcích 

5.3.4 Radiační havárie 
Při radiační havárii se snažte dodržovat následující zásady: 
- pokud jste na otevřeném prostranství, vyhledejte nejbližší dům a ukryjte se v místnosti, pokud možno ve středu domu, v přízemí, suterénu nebo ve sklepě 
- uzavřete a utěsněte dveře, okna a další otvory 
- vypněte ventilaci 
- potraviny uložte do igelitových nebo alespoň papírových obalů a uložte je do ledniček, mrazáků, nebo uzavřených prostor 
- sledujte informace v hromadných sdělovacích prostředcích 
- připravte si improvizované prostředky individuální ochrany 
- uhaste otevřený oheň v kamnech, vypněte plynové spotřebiče 
- zabezpečte domácí zvířata 
- budovu opusťte až na základě pokynů záchranářů nebo výzvy ve sdělovacích prostředcích 

5.3.5 Anonymní oznámení o umístění výbušniny nebo použití nebezpečné látky 
Při výše uvedených situacích se snažte dodržovat následující zásady: 
 - nedotýkejte se podezřelého předmětu 
- otevřete okna a dveře 
- zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie 
- opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor 
- vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.) 
- dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu 
- vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek 

5.3.6 Teroristická akce za použití střelné zbraně 
Při teroristické akci se snažte dodržovat následující zásady: 
- pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo 
- pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken 
- ukryjte se za vhodným kusem nábytku 
- striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami 

5.4. Evakuace 


5.4.1 Co dělat, když bude nařízena evakuace 
Při nařízení evakuace se snažte dodržovat následující zásady: 
- při plošné, preventivní evakuaci dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci 
- při objektové evakuaci nařízené velitelem zásahu dbejte pokynů IZS 
- dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo 
- při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci 

5.4.2 Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace 
Při opouštění bytu nebo domu při evakuaci se snažte dodržovat následující zásady: 
- uhaste otevřený oheň v topidlech 
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček) 
- uzavřete přívod vody a plynu 
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt 
- dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou 
- kočky a psy si vezměte s sebou 
- ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou 
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko 

5.4.3 Evakuační zavazadlo 
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo při nařízené preventivní evakuaci. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. 

OBSAHUJE 
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu 
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor 
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti 
- přenosné rádio s rezervními bateriemi 
- toaletní a hygienické potřeby 
- léky, svítilnu 
- náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku 
- kapesní nůž, zápalky a další drobnosti 

Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 495x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load