Na obsah stránky

 

6. Charakter možného ohrožení a připravovaná opatření

6.1 Rizika vzniku mimořádné události vytipovaná (Analýza rizik zpracovaná HZS) 

6.1.1 Únik nebezpečných škodlivin 
Čpavek (amoniak) - množství 1,0 t (čpavek je zkapalněný, jedovatý a žíravý plyn s ostrým zápachem, neomezeně rozpustný ve vodě. Plyn je lehčí než vzduch, se vzduchem tvoří  výbušné směsi, silně dráždí a leptá pokožku, dýchací cesty, sliznice, oči. Při vyšší koncentraci působí smrtelně).
Příčina: únik v důsledku technické závady na zařízení nebo selháním lidského faktoru. 
Objekt: Pivovar Krakonoš, s.r.o. Trutnov. 
Dopad: ohrožení až 492 osob v okolí pivovaru o poloměru asi 500 m a dále ve směru větru. 
Řešení: následky mimořádné události likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje). 
Doporučení: individuální ochrana - zakrytí úst a nosu rouškou (kapesníkem a pod.), nejlépe navlhčenou, opuštění prostoru. Dále viz kap. 5.3.3.  

6.1.2 Únik nebezpečných škodlivin
Čpavek (amoniak) - množství 0,3 t 
Příčina: únik v důsledku technické závady na zařízení nebo selháním lidského faktoru. 
Objekt Zimní stadion Trutnov. 
Dopad: ohrožení až 980 osob. 
Řešení: mimořádnou událost likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje). 
Doporučení: individuální ochrana - zakrytí úst a nosu rouškou (kapesníkem a pod.), nejlépe navlhčenou, opuštění prostoru. Dodržování obecných zásad chování při povodni - viz kap. 5.3.3.  

6.1.3. Povodeň
V záplavových územích a v územích ohrožených povodní vymezených povodňovým plánem, ale i mimo ně. 
Příčina: dlouhotrvající deště, tání sněhu, přívalové deště. 
Území: obce a města ležící na řece Úpě, dále pak Pilníkov, Chotěvice, Dolní Olešnice, Horní Olešnice, Velké Svatoňovice a Rtyně. Všechny obce a města mohou být zasažena přívalovou (bleskovou) povodní. 
Dopad: ve městě Trutnov celkem ohroženo až 1147 osob a 331 objektů, z toho 77 obytných domů a 2 školy. 
Řešení: povodňová opatření za povodně řídí a organizují povodňové komise měst a obcí podle svých povodňových plánů v součinnosti s povodňovou komisí ORP Trutnov. Dále viz. kap. 7. 
Doporučení: zpracování povodňových plánů nemovitostí v době mimo povodeň. Odstraňování překážek v odtoku vody. Dodržování obecných zásad chování při povodni - viz kap. 5.3.1.  

6.1.4 Přírodní plošné požáry v lesních porostech. 
Příčina: samovznícení, blesk, zapálení z nedbalosti nebo záměrné založení. 
Území: zalesněné části Krkonoš, Rýchor a Jestřebích hor. 
Dopad: ohrožena mohou být rekreační zařízení v daných lokalitách. 
Řešení: následky mimořádné události likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje). 
Doporučení: opuštění prostoru v případě nebezpečí. Dodržování obecných zásad chování při požáru - viz kap. 5.3.2. 

6.1.5 Vichřice - zejména ve výše položených oblastech, ale i mimo ně. 
Příčina: nepříznivá meteorologická situace. Silný vítr. 
Území: celý správní obvod ORP Trutnov. 
Dopad: vznik polomů, narušení elektrického vedení, zablokování komunikací, železničních tratí, narušení budov (zejména střech), havárie v dopravě, zranění osob letícími předměty. 
Řešení: následky mimořádné události likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje). 
Doporučení: omezení pohybu osob a vozidel. Ukotvení předmětů. 

6.1.6 Sněhová kalamita - zejména ve výše položených oblastech, ale i mimo ně. 
Příčina: nepříznivá meteorologická situace. Intenzivní sněhové srážky. 
Území: celý správní obvod ORP Trutnov, zejména však výše položené oblasti Krkonoš – Malá Úpa, Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní Maršov, Žacléř, Bernartice. 
Dopad: vznik polomů, narušení elektrického vedení, narušení budov, zablokování komunikací, železničních tratí, narušení dopravní obslužnosti území. „Odříznutí“ od přístupu do obytných budov, rekreačních zařízení, případně celých obcí. 
Řešení: následky mimořádné události likvidují organizace určené k zajištění zimní údržby a sjízdnosti komunikací, nouzové služby, složky IZS a (podle havarijního plánu kraje). Orgány obcí organizují úkoly k zajištění nouzového přežití obyvatel. 
Doporučení: udržování dostatečných zásob potravin a ostáních životních potřeb obyvatel výše položených oblastí (nad 600 m n.m.). 

6.1.7 Velká havárie v dopravě - zejména na frekventovaných trasách. 
Území: celý správní obvod ORP Trutnov, zejména však silnice Trutnov – Vrchlabí, Trutnov – Jaroměř (Dvůr Králové n.L.), Trutnov – Žacléř a Trutnov – Náchod. V železniční dopravě na trati Rtyně v Podkrkonoší – Trutnov, Trutnov – Hostinné, případně na úseku Trutnov – Janovice.  
Dopad: možná zranění a ztráty na životech přepravovaných osob. V případě nehody vozidel převážejících ropné produkty může dojít k poškození životního prostředí v okolí. V případě výbuchu může dojít k ohrožení osob, budov, poškození životního prostředí. 
Řešení: následky mimořádné události likvidují složky IZS (podle havarijního plánu kraje). Doporučení Řídit se pokyny složek IZS, případně orgánu obce.

6.1.8 Další mimořádné události 
Vlivem přírodních sil nebo v důsledku nevhodné lidské činnosti nelze vyloučit ani další mimořádné události, například velké požáry budov, výbuchy čerpacích stanic PHM, narušení tzv. produktovodů, letecké havárie, epidemie a epizootie, dlouho trvající sucho, zemětřesení. 
Území: celý správní obvod ORP Trutnov. 
Řešení: opatření k řešení těchto situací jsou uvedena v Havarijním plánu Královéhradeckého kraje s vymezením úlohy složek IZS, státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS. 
Doporučení: řídit se pokyny složek IZS, případně orgánu obce. 

6.2 Další rizika vzniku mimořádné události 

6.2.1 Narušení dodávek tepla - převážně v zimním období.
Příčina: technická závada na zařízení. Poškození teplovodu nebo technologického prvku. 
Území: odběratelé tepla ve městech a obcích: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní Maršov, Radvanice, Úpice. 
Dopad: v období, kdy teploty nedosahují 15 °C, hrozí podchlazení osob. V období s teplotami pod bodem mrazu hrozí podchlazení, případně i omrzliny a umrznutí. Ohroženy jsou zejména malé děti a starší občané. Ohrožen je rovněž chod zdravotnických zařízení, jeslí, školek, škol, domovů pro seniory apod. Zasaženo může být až 8 000 bytových jednotek, 50 škol a školek, 20 zdravotnických zařízení a dalších cca 360 objektů. 
Řešení: následky mimořádné události likviduje dodavatel tepla – ČEZ a.s. v součinnosti s Krizovým štábem ORP Trutnov. 
Doporučení: řídit se pokyny orgánu obce/krizového štábu ORP Trutnov. 

6.2.2 Narušení dodávek vody -zejména ve vodovodních sítích. 
Příčina: technická závada na zařízení. Poškození vodovodního řadu, vodojemu, technologického prvku, znečištění pitné vody. Území Trutnov, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Horní Maršov, Mladé Buky; Úpice; Žacléř; Malé Svatoňovice; Rtyně v Podkrkonoší.
Dopad: v uvedených obcích je vodou z vodovodních řadů zásobováno cca 48 000 obyvatel.
Řešení: mimořádnou událost likvidují příslušné společnosti – Vodovody a kanalizace nebo Technické služby. V součinnosti s Krizovým štábem ORP Trutnov. Je organizováno nouzové zásobování vodou. 
Doporučení: řídit se pokyny orgánu obce/krizového štábu ORP Trutnov.
Vytvořeno 7.3.2012 - aktualizováno 26.4.2021 | přečteno 450x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load