Na obsah stránky

 

Odbory MěÚ


Odbor finanční

Odbor zajišťuje zejména přípravu rozpočtu města, zpracování závěrečného účtu města, účetní výkaznictví, platební styk, evidenci a vymáhání pohledávek.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 2732x | ernest
 

Odbor Kancelář MěÚ

Odbor Kancelář MěÚ zejména zajišťuje administrativní a organizační podporu, pracovní servis a zázemí pro starostu města, místostarosty města, tajemníka MěÚ a všechny zaměstnance městského úřadu. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 2786x | ernest
 

Odbor majetku města

Odbor obecně zabezpečuje správu majetku města, zajišťování veřejně prospěšných služeb realizovaných pomocí majetku města.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 3832x | ernest
 

Odbor rozvoje města

Odbor obecně zabezpečuje realizaci výběrových řízení v oblasti investiční výstavby zajišťované městem, agendu kulturních památek, zajišťování veřejně prospěšných služeb, pořizuje územně plánovací dokumentace a podklady. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 4820x | ernest
 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Odbor zajišťuje výkon činností v oblasti sociální práce, veřejného opatrovnictví, sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence a odborného poradenství aj. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 8688x | ernest
 

Odbor správní

Základní působnost odboru je, z pohledu fungování Městského úřadu Trutnov, nejrozsáhlejší. Činnost odboru je v převážné zaměřena na výkon přenesené působnosti.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 7668x | ernest
 

Útvar interního auditu a kontroly

Základní náplní útvaru interního auditu a kontroly je provádění interních auditů v rámci městského úřadu a veřejnosprávních kontrol u městem zřízených příspěvkových organizací. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 1028x | ernest
 

Odbor výstavby

Zajišťuje státní správu obecného stavebního úřadu v celém rozsahu, speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací, vykonává činnost silničního správního úřadu a dopravního úřadu, zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové péče.  Celý článek

15.4.2010 | přečteno 8185x | capek.admin
 

Odbor živnostenský

Do působnosti odboru patří výkon činnosti živnostenského úřadu v souladu s ustanoveními zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) aj. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 7842x | ernest
 

Odbor životního prostředí

Odbor zajišťuje státní správu a samosprávu v oblasti ochrany životního prostředí, do které náleží mj. vodní hospodářství – státní správa dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a další. Celý článek

15.4.2010 | přečteno 7027x | ernest
 
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load