Na obsah stránky

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod založení subjektu

Město Trutnov (dále jen město) získalo po roce 1989 znovu právo na územní samosprávu přijetím ústavního zákona č. 294/1990 Sb. Právo na územní samosprávu je v současné době zaručeno Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) a v konkrétní podobě je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.

Podle čl. 101 Ústavy ČR je město veřejnoprávní korporací, které může nabývat majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Město je ve smyslu § 20 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění samosprávy na svém území, za podmínek stanovených především v hlavě sedmé Ústavy ČR a zákonem o obcích. Kromě samostatné působnosti vykonává město také přenesenou působnost. Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

Při výkonu samostatné působnosti se město řídí

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Do přenesené působnosti města patří výkon státní správy na svém území ve věcech, které stanoví zákon. Není-li v zákoně výslovně stanoveno, že se jedná o přenesenou působnost města, platí, že jde vždy o činnost patřící do samostatné působnosti města.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí

a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech a právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Vytvořeno 23.9.2010 | přečteno 1400x | ernest
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load