Na obsah stránky

 

Radniční listy

Radniční listy vydává město Trutnov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou měsíčně s výjimkou července v nákladu 13.700 výtisků.

Registrováno u MK ČR pod číslem E 12907.

Adresa: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01  Trutnov
Redakční rada: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Tomáš Eichler, MgA. Libor Kasík, Iva Trávníčková, Mgr. Petr Horčička, Zuzana Trösterová, Romana Malá, Rudolf Korbelář, Mgr. Michaela Dědková, Pavel Wagenknecht
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková, tel.: 499 803 104, 731 124 272, e-mail: travnickova@trutnov.cz
Redaktor kulturní nabídky: Romana Malá, tel.: 499 300 991, e-mail: mala@uffo.cz
Sazba: Iva Trávníčková
Korektury: Mgr. Ivana Balánová 
Tisk: SAMAB Press GROUP, a. s.
Distribuce: Česká pošta, s. p., Trutnov

Radniční listy jsou zdarma.
Inzerci v Radničních listech nezveřejňujeme.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

UZÁVĚRKY RADNIČNÍCH LISTŮ:

DUBEN  -   13. 4. 2023
KVĚTEN  -   15. 5. 2023
ČERVEN  -   15. 6. 2023
SRPEN  -   14. 8. 2023
ZÁŘÍ  -   12. 9. 2023 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load