Na obsah stránky

 

Radniční listy

Radniční listy vydává město Trutnov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou měsíčně s výjimkou července v nákladu 13.700 výtisků.

Registrováno u MK ČR pod číslem E 12907.

Adresa: MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01  Trutnov
Redakční rada: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Tomáš Eichler, MgA. Libor Kasík, Iva Trávníčková, Mgr. Petr Horčička, Zuzana Trösterová, Ivana Holá, Rudolf Korbelář, Mgr. Michaela Dědková, Ing. Petr Luhan
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková, tel.: 499 803 104, 731 124 272, e-mail: travnickova@trutnov.cz
Redaktor kulturní nabídky: Ivana Holá, tel.: 499 300 991, e-mail: hola@uffo.cz
Sazba: Iva Trávníčková
Korektury: Mgr. Ivana Balánová 
Tisk: SAMAB Press GROUP, a. s.
Distribuce: Česká pošta, s. p., Trutnov

Radniční listy jsou zdarma.
Inzerci v Radničních listech nezveřejňujeme.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

UZÁVĚRKY RADNIČNÍCH LISTŮ:

ŘÍJEN - 13. 10. 2021
LISTOPAD - 12. 11. 2021
PROSINEC - 7. 12. 2021
LEDEN - 14. 1. 2022


 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

e-mail.:
podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load