Na obsah stránky

 

Pravidla pro zveřejňování příspěvků

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Vydavatelem Radničních listů (dále jen RL) je město Trutnov. 

2. RL jsou registrovány u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 12907. 

3. RL vychází 11 x ročně. V případě mimořádné události či v případě voleb může vydavatel rozhodnout o vydání mimořádného čísla. 

4. Účelem vydávání RL je poskytnout obyvatelům objektivní informace týkající se dění ve městě. RL jsou nepolitické periodikum, neslouží tedy k propagaci politických stran a hnutí. 

5. Vydávání RL, včetně distribuce, je hrazeno z rozpočtu města Trutnova.


II. PŘÍPRAVA VYDÁNÍ

1. Materiály, které mají být v RL otištěny, shromažďuje odpovědný redaktor, za kulturní nabídku pracovník SCT UFFO, člen redakční rady.

2. Zpravodaj vychází na konci měsíce s výjimkou prosincového čísla, které vychází před  24. dnem v měsíci. V měsíci červenci RL nevychází. Uzávěrky příspěvků daného čísla jsou zveřejňovány na webových stránkách města v sekci Radniční listy a na titulní straně a v tiráži předcházejícího čísla RL. Příspěvky musí být zaslány do termínu uzávěrky do 24:00 daného dne.


III. DISTRIBUCE

1. Tištěná verze:
RL jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Trutnově. RL jsou v omezeném množství volně k dispozici v Turistickém informačním centru na Krakonošově náměstí, v Inforecepci MěÚ Trutnov a v UFFU. Odpovědnost za správné doručení RL má distributor na základě smlouvy uzavřené s městem Trutnov. 

2. Elektronická verze:
Elektronickou podobu RL najdete na webových stránkách města: www.trutnov.cz


IV. ODPOVĚDNÝ REDAKTOR

1. Odpovědný redaktor zajišťuje obsah každého vydání RL, odpovídá za zpracování a včasné předání podkladů pro tisk, zajišťuje veškerou agendu spojenou s přípravou, tiskem a distribucí RL. 

2. Navrhuje termíny uzávěrek a vydávání zpravodaje.


V. REDAKČNÍ RADA

1. Redakční radu jmenuje a odvolává rada města. Redakční rada není komisí rady města. 

2. Redakční rada má 10 členů a je složená ze zaměstnanců města, zastupitelů města a osob z řad veřejnosti.

3. Jednání redakční rady svolává odpovědný redaktor před každým vydáním čísla RL. Zasedání redakční rady je zahájeno a může probíhat, účastní-li se jí nejméně 5 členů. Zasedání redakční rady je neveřejné. Jednání redakční rady je možné uskutečnit vedle osobního kontaktu také prostřednictvím elektronické pošty. 

4. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů redakční rady. 

5. Všichni členové redakční rady jsou stejným dílem odpovědní za její rozhodnutí. 

6. Podklady pro jednání redakční rady připravuje odpovědný redaktor. 

7. Redakční rada zejména:
a) hodnotí tematický obsah vydání zpravodaje,
b) rozhoduje o zařazení příspěvků,
c) projednává podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy zpravodaje, přičemž důvody odmítnutí příspěvků nemají jednotliví členové redakční rady ani redakční rada jako celek za povinnost sdělovat, není-li dále řečeno jinak.


VI. TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ A OBSAH RADNIČNÍCH LISTŮ

1. Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:
a) informace o činnosti městského úřadu,
b) informace od příspěvkových organizací města,
c) informace z oblasti vzdělávání, školství, zdravotnictví atd.,
d) informace zaslané kulturními spolky, sportovními oddíly neziskovými organizacemi apod.,
e) články o kultuře a nabídka kulturního programu ve městě,
f) články o sportu a nabídka sportovních aktivit ve městě,
g) příspěvky občanů týkající se dění v městě, historie atd.

2. Inzerce se v RL nezveřejňuje. Na základě rozhodnutí redakční rady lze zveřejnit informaci o komerčním subjektu, pokud je obsah sdělení přínosný pro širokou veřejnost v oblasti kulturní, společenské, sportovní, nebo v oblasti zdravotnictví, služeb a podobně. 

3. Příspěvky do RL ani fotografie nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

4. Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
a) pravidelných rubrik,
b) samostatných článků + fotografie, loga

5. Součástí RL je příloha Kulturní nabídky, která se skládá z časového přehledu akcí a ze samostatných článků.
Do časového přehledu akcí jsou zařazovány kulturní a společenské akce všech pořadatelů. Jedná se o akce konané v Trutnově. V časovém přehledu je možné uvést: název akce, základní charakteristiku (např. koncert, akce pro děti, přednáška apod.), termín, místo a hodinu konání, vstupné (příp. předprodej), kdo je pořadatel a webovou adresu, kde je možné získat další informace o dané akci.
U samostatných článků o akcích, však budou v Kulturní nabídce zveřejňovány pouze články organizací zřizovaných městem, tj. např. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, Galerie města Trutnova, Městská knihovna Trutnov, Muzeum Podkrkonoší Trutnov, Základní umělecká škola Trutnov.   

6. Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k Trutnovu. Zveřejnění informací z okolních měst či obcí záleží na volném místě daného čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti pro občany Trutnova.


VII. ZVEŘEJŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

1. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. 

2. Odpovědný redaktor a redakční rada, si vyhrazují právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení, není-li dále řečeno jinak. O větší změně bude autor článku informován.

3. Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, provede redakční rada podle stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.   

4. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. Jméno musí být uvedeno i u fotografie. 

5. Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu zpravodaje. V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce o svém rozhodnutí autora informovat.

6. Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, není-li dále řečeno jinak.

7.  V RL nejsou zveřejňovány příspěvky:
a) diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry,
b) týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní tematikou,
c) které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky a dobrými mravy,
d) postrádající identifikaci pisatele (anonymy),
e) týkající se činnosti politických stran a hnutí jako jsou: inzerce politických stran, pozvánky na přednášky, předvolební mítinky, články o celostátní politice apod. 


VIII. FORMÁT PŘÍSPĚVKŮ

1. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě, v MS Wordu s českou diakritikou, s koncovkou DOC, DOCX. 

2. Fotografie, loga a plakátky se přijímají ve formátu JPG, PDF nebo CDR. Fotografie a loga se posílají zvlášť, nevkládají se do textu. Fotografie by měly být v kvalitě 300 DPI.

3. Maximální rozsah příspěvku je 3000 znaků včetně mezer, nadpisu a podpisu + logo, fotografie – pokud nebude domluveno jinak s odpovědným redaktorem.

4. Příspěvky se zasílají e-mailem na adresu: travnickova@trutnov.cz (odpovědný redaktor) nebo hola@uffo.cz (Kulturní nabídka), nebo osobně na přenosném disku USB flash. Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá žádnou z těchto možností, lze příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji) přinést osobně nebo jej zaslat poštou několik dní před uzávěrkou.


IX. PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ MĚSTA

1. Podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, je v každém čísle zpravodaje poskytnut přiměřený prostor pro uveřejnění příspěvků členů zastupitelstva města, v nichž vyjadřují názory týkající se města.
V RL je tento prostor poskytnut ve velikosti maximálně dvou stran zpravodaje. Tyto strany budou ve zpravodaji umístěny v rozmezí stran 4 až 9.

2. V každém čísle, můžou být za volební stranu zastoupenou v zastupitelstvu města zveřejněny maximálně dva příspěvky.

3. Rozsah jednoho příspěvku do jednoho vydání zpravodaje za jednu volební stranu se stanovuje maximálně na 2000 znaků včetně mezer a nadpisu. Údaje dle odstavce 4 se do počtu znaků nepočítají. Bude-li rozsah příspěvku větší, bude autor vyzván k úpravě. Společně s textem bude otištěna fotografie zastupitele o velikosti: šířka 2 cm a výška 2,6 cm. Fotografii dokladového typu může zastupitel zaslat e-mailem ve formátu JPG, JPEG nebo PNG, v dostatečné tiskové kvalitě, minimálně 300 DPI, případně bude použita fotografie z databáze MěÚ Trutnov.

4. U příspěvku musí být uveden jeho autor (jméno, příjmení a titul/y) a název volební strany, za kterou zastupitel kandidoval do zastupitelstva města. Např. takto: Ing. Karel Novák, zastupitel za …….

5. Žádost o zveřejnění příspěvku se posílá v elektronické podobě, v MS Wordu s českou diakritikou, s koncovkou DOC, DOCX, nejdéle v den uzávěrky RL do 24:00 e-mailem na adresu: podatelna@trutnov.cz, kopii na travnickova@trutnov.cz. Příspěvky, které přijdou po této lhůtě, budou automaticky zařazeny do dalšího vydání RL.
V případě, že redakční rada obdrží více příspěvků, než je prostor vyhrazený v RL, budou příspěvky otištěny v pořadí, v jakém byly doručeny. Neuveřejněné příspěvky budou zařazeny do dalšího vydání zpravodaje v souladu s těmito pravidly.

6. Příspěvek musí být podle zákona zveřejněn do 3 měsíců od jeho podání.

7. Vydavatel může otisknout ve stejném čísle vydání RL reakci na podaný příspěvek. Reakce na podaný příspěvek musí být v přiměřeném rozsahu k obsahu podaného příspěvku. Tato reakce se nezapočítává do vyhrazeného prostoru zpravodaje dle odstavce 1. 

8. Redakční rada do těchto příspěvků nijak nezasahuje, nekrátí je ani nerediguje. Za obsah příspěvku zcela odpovídá autor, nikoli vydavatel nebo redakční rada.

9. Redakční rada může rozhodnout o neotištění příspěvku, který má nactiutrhačný charakter, resp. napadá dobré jméno konkrétní osoby či osob, jeho zveřejněním by byl porušen právní předpis, obsahuje vulgarismy nebo prokazatelně lživé informace. O důvodu neotištění informuje redakční rada autora.

10. V případě, že zastupitelé vyhrazený prostor nevyužijí, poslouží pro další redakční články.

Tato pravidla byla schválena na schůzi Rady města Trutnova dne 06. 12. 2021 č. usnesení RM_2021-1280/22.

Vytvořeno 24.2.2020 | přečteno 2500x | capek.admin
 

Sloupek 2

MěÚ Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov
tel : +420 499 803 111
fax: +420 499 803 103

podatelna@trutnov.cz
ID DS (3acbs2c)

IČO:
00278360
DIČ:CZ00278360
č.ú.:124601/0100
load