m-policie.jpg

Koncepce prevence kriminality na léta 2016 až 2020

Facebook Městské policie Trutnov

Kamerový systém Městské policie

Měření rychlosti vozidel

      Vyhláška MVČR 418_2008 Sb.

   

Městská policie Trutnov byla založena v roce 1992 na základě obecně závazné vyhlášky města Trutnova. Později byla novelizována obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001 o městské policii v souladu se zákonem č. 553/91 Sb., o obecní policii.

Obecní policie není v naší republice novinkou, která by vznikla po sametové revoluce. Její kořeny sahají již do první Československé republiky. Postupně se utvářel a doplňoval zákonný rámec oprávnění a povinností až do dnešní podoby.

Hlavní služebna Městské policie Trutnov s operačním střediskem je umístěna v budově Městského úřadu na Slovanském náměstí č.p. 165 (vchod naproti budově Finančního úřadu Trutnov). Je zde stálá operační služba, která zabezpečuje 24 hod. dozor. Obsluha operačního střediska zajišťuje příjem hovorů z tísňové telefonní linky 156 a další podněty či oznámení od občanů. Na služebně je taktéž umístěno dohlížecí pracoviště městského kamerového monitorovacího systému (MKDS).

Pracovní rámec činnosti strážníků městské policie vychází především ze zákona č.553/1991 Sb. o obecní policii, který byl postupně novelizován. V §2 tohoto zákona je uvedeno, že obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Smyslem a cílem činnosti je nejen zajištění veřejného pořádku a dodržování právních norem, ale zajištění pomoci a zvýšení pocitu klidu a bezpečí pro občany a návštěvníky našeho města.

V současnosti vykonáme, na základě veřejnoprávních smluv, svou činnost i v dalších obcích (viz. kontakty- vedoucí úseku pro výkon působnosti v smluvních obcích).

Činnost MP v oblasti prevence :
 
Opatření směřující k ochraně osob a majetku
V této oblasti se činnost zaměřuje nejvíce na veřejná prostranství u základních škol. V pracovních dnech v ranních hodinách strážníci Městské policie provádí dozor na frekventovaných přechodech pro chodce poblíž základních a středních škol. Tato činnost se provádí v Trutnově již od roku 1995 a tím přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Dále dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, upozorňuje fyzické i právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Opatření směřující k zabránění šíření nakažlivých nemocí

Strážníci jsou proškoleni k odchytu toulavých a synantropních zvířat. Jsou tedy schopni realizovat odchyt těchto zvířat a tím přispívat k ochraně zdraví občanů.

Opatření preventivního charakteru
Jsou realizovány prostřednictvím besed, přednášek a dalších akcí pro širokou veřejnost, zájmové skupiny, žáky a studenty mateřských, základní a středních škol. Přednášky jsou směřovány k aktuálním tématům a potřebám především v oblasti právního vědomí, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, modelových situací rizikového či závadového společenského jednání. Přibližujeme také činnost městské policie při dalších prezentačních akcích a preventivních programech.

Forenzní značení jízdních kol, invalidních vozíků a dalších předmětů

V rámci prevence kriminality zavádíme projekt na forenzní značení pomocí syntetické DNA.  Jde především o označení jízdních kol a invalidních vozíků, případně dalších kompenzačních pomůcek nebo městského mobiliáře. Zájemci se mohou hlásit od června 2018 na služebně MP Trutnov.

B_Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

B_ Čestné prohlášení.pdf

B_Přihláška do evidence jízdních kol.pdf

Kontakty
Městská policie Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16, Trutnov
stálá služba +420 499 803 292, +420 499 813 064
linka tísňového volání 156 , fax +420 499 803 420
e-mail: mpolicie@trutnov_cz

Mgr. Radek Svoboda
tel. +420 499 803 382, mob. 737 224 562 e-mail: svoboda@trutnov_cz
Ředitel MP Trutnov

Bc.Svatopluk Vašák
+ 420 499 813 064 mob. 737 224 560 e-mail: vasak@trutnov_cz

Vedoucí úseku pro výkon působnosti v smluvních obcích: Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Černý Důl, Mladé Buky, Chotěvice, Horní Malá Úpa, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Svoboda nad Úpou, Staré Buky, Vlčice, Žacléř, Bernartice, Královec, Lampertice, Zlatá Olešnice

str. Lukáš ŠIMOČKO
mobil: 739 997 703, email: simocko@trutnov_cz, v případě nedostupnosti tel. 499 813 064

Strážník okrskář - Horní Staré Město, 

Vojtěch HUBKA, DiS
mobil: 739 316 816, email: hubka.vojtech@trutnov_cz, v případě nedostupnosti tel. 499 813 064

Strážník okrskář - Poříčí, 

Mgr. Jan Bábik
+ 420 499 813 064, 499 803 296 mob. 735 762 817 babik@trutnov_cz
Koordinátor prevence kriminality

Ostatní strážníci Městské policie Trutnov

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg