Trutnov mění 4 vyhlášky

Trutnovští zastupitelé schválili na úterním zasedání nové znění 4 obecně závazných vyhlášek. Změny se týkají vyhlášky o poplatku ze psa, o poplatku za svoz komunálního odpadu, o místním poplatku z pobytu a poplatku za užívání veřejného prostranství.

Město Trutnov musí reagovat na změny v české legislativě a také vývoj ekonomiky a cen služeb, a tudíž na prosincovém zasedání projednávali trutnovští zastupitelé hned 4 obecně závazné vyhlášky města.

1) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

S ohledem na nabytí účinnosti novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, k 1. lednu 2020, ve které dochází ke sjednocení přístupu občanů České republiky a cizinců, kteří jsou hlášeni k pobytu na území ČR, schválili trutnovští zastupitelé novou vyhlášku o poplatku ze psů. „Jde především o rozšíření okruhu osob, které poplatku podléhají. Nově sem patří cizinci, kteří zde mají trvalé bydliště. Zároveň jsme od poplatku zcela osvobodili držitele karet ZTP a ZTP/P,“ vysvětluje Ivan Adamec starosta města. Současně nová vyhláška stanovuje, že slevu na tento poplatek mají lidé starší věku 65 let, bez ohledu na to, zda jsou již v důchodu, nebo ne, a ještě stále pracují. Výše poplatku zůstává stejná.

2) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Trutnova

Největší změnou v novém znění vyhlášky o poplatku „za odvoz odpadů“ je navýšení poplatku a naprosté osvobození od poplatku občanů starších 70 let. „K poslednímu navýšení místního poplatku za odvoz odpadu došlo v roce 2008, tedy před 12 lety. Musíme však reagovat na růst ceny služeb, a energií a zvýšit tak tento poplatek,“ upozorňuje trutnovský starosta a dodává, že „dosud občané platili 480 korun za rok, což je v současné době jeden z nejnižších poplatků ve srovnatelných městech v rámci celé České republiky.“ Nově schválená sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů je 540 Kč za osobu na rok. Dochází tedy ke zvýšení o 5 Kč za občana na měsíc.

Vyhláška obsahuje ještě jednu zásadní změnu, a to úplné osvobození osob ve věku nad 70 let od placení tohoto poplatku. Celkem se bude změna týkat přibližně 5.400 občanů. „Jsme si vědomi, jaká je výše důchodů v České republice, a také jaké náklady především s léky starší občané mají, a tak jsme se rozhodli jim pomoci tak, že je osvobodíme od poplatku za svoz odpadu,“ říká Ivan Adamec.

3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Trutnovští zastupitelé, opět s ohledem na novelu zákona, odsouhlasili zrušení dvou vyhlášek, které se týkaly poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský či rekreační pobyt. Obě tyto agendy jsou sjednoceny do jedné vyhlášky, a to o místním poplatku z pobytu. Povinnost platit poplatek z pobytu dopadá pouze na pobývající, kteří nejsou přihlášeni v dané obci, tedy zde nemají trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeni ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. Sazba poplatku z pobytu bude činit 20 Kč/osoba/den.

4) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Poslední vyhláškou, která se dočkala nového znění, je vyhláška o poplatku za užívání veřejného prostranství. Došlo k rozšíření osvobození od poplatku při umístění stavebního zařízení za účelem oprav budov (střecha, fasáda, okna). Dále je v nové příloze upřesněno území města se zpoplatněnými veřejnými prostranstvími.

Všechny nové vyhlášky jsou dostupné na webových stránkách města www.trutnov.cz. Bližší informace dále poskytnou zaměstnanci Městského úřadu Trutnov, konkrétně Odboru finančního.

 

 

TZ - Trutnov mění 4 vyhlášky.pdf

 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg