Aktuální složení výborů zastupitelstva

Výbory zastupitelstva - zastupitelstvo obce může jako své iniciační a kontrolní orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva - finanční a kontrolní. Navíc v případě, že v dané obci žije více než 10 % obyvatel jiné národností než české, i výbor pro národnostní menšiny. Finančnímu a kontrolnímu výboru zákon kromě ukolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověření zastupitelstva obce. Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. To samé platí pro finanční výbor, který má přímo ze zakona o obcích oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Tyto dva výbory nelze sloučit do jednoho výboru, vždy musí jít o dva od sebe oddělené orgány zastupitelstva obce. Výbory nemají zákonem svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím zastupitelstva.

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg