VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2013 bylo podáno celkem 46 písemných žádostí o informace, u jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o jejím částečném odmítnutí z důvodu ochrany osobních a citlivých údajů, jedna byla odmítnuta z důvodů ochrany autorských práv a jedna proto, že k vytvoření požadované informace nebylo použito veřejných prostředků.

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2013 bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí města. Odvolání vyřídil tajemník Městského úřadu Trutnov, který odvolání vyhověl a v autoremeduře informaci žadateli poskytl.

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2013 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2013 nebyla podána stížnost.

- Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci "Poskytování informací" jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově na Slovanském náměstí.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg