Výroční zpráva za rok 2014

o činnosti v oblasti poskytování informací
dle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

- Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
V roce 2014 bylo podáno celkem 34 písemných žádostí o informace, jedna žádost byla rozhodnutím odmítnuta zcela a jedna z části z důvodu ochrany autorských práv, jedna byla odmítnuta z důvodu neexistence požadované informace, dvě byly odmítnuty z důvodů ochrany osobních údajů, jedna byla odložena, neboť požadované informace se nevztahovaly k působnosti města jako povinného subjektu.

- Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2014 nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí města.

- Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
V roce 2014 nebylo v takovéto věci vydáno žádné soudní rozhodnutí.

- Výčet poskytnutých výhradních licencí:
V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

- Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení:
V roce 2014 byla podána jedna stížnost proti výši nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání. Odvolací orgán, Krajský úřad Královéhradeckého kraje výši úhrady potvrdil.

- Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Na webových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou zveřejňovány aktuální informace o dění ve městě a na MěÚ; v samostatné sekci "Poskytování informací" jsou zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.
2. Občané a návštěvníci města mají možnost získat celou škálu informací na přepážkách informační recepce ve vstupní hale Městského úřadu v Trutnově.
3. Na úřední desce a na vývěskách rozmístěných po městě a integrovaných obcích jsou zveřejňovány vyhlášky města, usnesení orgánů města, rozpočet města a další informace.
4. Město dále vydává měsíční zpravodaj Radniční listy, ve kterém orgány města a městem založené a zřízené organizace informují občany o aktuálním dění ve městě. V Radničních listech jsou také k dispozici informace z oblasti kultury a sportu.

Usnesením č. 2015 - 216 ze dne 23.02.2015: Zprávy za rok 2014 vzala rada města n a v ě d o m í
* 01.01 *
zprávu o vyřizování stížností za rok 2014 na Městském úřadě Trutnov
* 01.02 *
zprávu o uplatňování zákona o právu petičním za rok 2014 na Městském úřadě Trutnov
* 01.03 *

zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014 na Městském úřadě Trutnov

Vyvěšeno dne:
25. února 2015

Nahoru

 banner-kal.gif

banner-zvuk.gif

aktuality.gif

 

banner-app-f.jpg